Woonbron Delft, Aart van der Leeuwlaan 8. (Foto: Koos Bommelé)
Woonbron Delft, Aart van der Leeuwlaan 8. (Foto: Koos Bommelé)

Fracties schijnen hun licht over prestatieafspraken

Algemeen

DELFT - In juni jl. hebben de vier grote, in Delft actieve, woningcorporaties - DUWO, Woonbron, Vidomes en Stedelink (voorheen bekend als Vestia) -  en hun huurdersraden in bestuurlijk overleg met de gemeente de prestatieafspraken herzien. Tijdens de jaarlijkse herziening werd het jaar 2022 geëvalueerd, vooruitgeblikt op het jaar 2024 en werd het huidige jaar voorlopig geëvalueerd en gemonitord. Hoewel de evaluatie van het jaar 2022 overwegend positief bleek, maakten de gemeente, de corporaties en de huurdersraden kenbaar graag een versnelling en vereenvoudiging in het maakproces van prestatieafspraken te zien, om zo meer doelen te kunnen behalen. Versnelling en vereenvoudiging zouden gerealiseerd moeten worden door afspraken in te korten en geldig te maken voor meerdere jaren. De thema’s die de afgelopen anderhalf jaar centraal stonden, en ook in 2024 prioriteit zullen hebben, zijn beschikbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Uit deze prioriteiten kwam onder meer een protocol vocht- en schimmelaanpak Delft voort.

Door Christine Lvov

Op donderdag 7 september vond een commissievergadering plaats, waarin verschillende partijen de kans kregen om hun eigen ideeën en aandachtspunten met betrekking tot het behalen van de doelstellingen mee te delen aan wethouder Karin Schrederhof. Verschillende fracties lieten  hun licht schijnen over de invulling van de afspraken. In de raadsvergadering van dinsdag 12 september werd het onderwerp opnieuw onder de loep genomen. Er werden twee moties ingediend.

Vocht en schimmel 
Het protocol vocht- en schimmelaanpak, bedoeld om de leefbaarheid van woningen te verbeteren, bracht op 7 september enige discussie teweeg. Het protocol bestaat uit een 12-stappenplan waaraan de corporaties zullen moeten meewerken wanneer er door huurders een vocht- of schimmelprobleem wordt gemeld. De corporaties moeten tevens overzichtsrapportages overhandigen aan de gemeenteraad. D66 liet weten dat het stappenplan op het eerste oog helder was overgekomen, maar dat er, na het enkele keren te hebben doorgelezen, toch veel onduidelijkheid was over het protocol als geheel. Volt voegde toe dat het protocol duidelijk aan de huurders moet worden uitgelegd. De SP stelde dat de schimmelaanpak in twee richtingen zou moeten worden uitgevoerd, namelijk door schimmelwerend te bouwen. ChristenUnie maakte kenbaar het gebrek aan inzage in concrete cijfers rondom de vocht- en schimmelaanpak teleurstellend te vinden. De partij stelde voor een loket te realiseren waar de huurders van de woningcorporaties terecht kunnen met vragen. Daarnaast pleitte de partij voor de mogelijkheid om huurders hun woning te laten kopen. De verkoopopbrengst van de voormalige huurwoningen zou de bouw van nieuwe huurwoningen kunnen financieren.

Woningdelen
De afspraken omtrent het thema beschikbaarheid lieten schijnbaar weinig te wensen over, al opperde de fractie STIP het idee om woningdelen gemakkelijker te maken en zo bij te dragen aan de beschikbaarheid van woningen in Delft. Volt leek hier hetzelfde over te denken en stelde voor meer studentenhuisvesting met gedeelde woonruimtes te realiseren. Volgens STIP zouden voornamelijk jongeren makkelijker een woning moeten kunnen vinden, en zouden speciaal gelabelde jongerenwoningen en het verloten van woningen hun kansen op huisvesting moeten vergroten. Ook Hart voor Delft vroeg de wethouder om meer aandacht te besteden aan jongeren, specifiek studenten. In de prestatieafspraken wordt onder beschikbaarheid voornamelijk het versnellen en aansturen van nieuwbouw verstaan. Hart voor Delft miste in de afspraken een plan van aanpak voor de bouw van studentenwoningen.

Wethouder Schrederhof beloofde tegen het eind van de commissievergadering om de bijdragen van de fracties mee te nemen in het opstellen van de prestatieafspraken voor 2024, en de fracties tevens te informeren over de wijze waarop de ideeën worden meegenomen in de definitieve afspraken. STIP liet weten misschien moties in te dienen betreffende woningdelen en woningloting. Tijdens de raadsvergadering van 12 september werden deze moties inderdaad ingediend.

Moties
De motie ‘Maak werk van alternatieve manieren om woningen te verdelen’ werd gesteund door ChristenUnie, D66, PvdA en Volt. In deze motie werd het college van burgemeester en wethouders gevraagd om het verdelen van woonruimte in de prestatieafspraken van 2024 op een andere manier aan te pakken dan enkel door inschrijfduur, bijvoorbeeld door middel van woningloting. Hart voor Delft, SP en VVD stemden tegen deze motie. De motie ‘Maak werk van woningdelen’ werd gesteund door ChristenUnie, D66, PvdA, Volt, Onafhankelijk Delft en GroenLinks. In deze motie werd het college gevraagd om in de prestatieafspraken in te zetten op het aanbieden van zogenaamde friendscontracten. Bij een friendscontract wordt een woning aan meerdere afzonderlijke alleenstaanden verhuurd, die samen één huurcontract delen. Ook vroegen de betrokken partijen het college om actief te zoeken naar andere manieren om woningdelen op korte termijn en op grote schaal mogelijk te maken. Hart voor Delft en VVD stemden tegen deze motie. Beide moties werden aangenomen. Wethouder Schrederhof zegde toe de opdrachten uit de moties de week daarop al te bespreken met de betrokken woningcorporaties.