Afbeelding

Stadsbestuur maakt nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties

wonen

Editie: Week 11, Jaargang 22 |

DELFT - Het College van B en W heeft de nieuwe prestatieafspraken vastgesteld die de Gemeente Delft en de vier Delftse woningcorporaties hebben gemaakt. In deze overeenkomst regelen Gemeente en corporaties hoe ze de komende vier jaar de maatschappelijke woonopgaven gaan aanpakken.


Gemeente en corporaties leggen elke vier jaar prestatieafspraken vast. Hierin houden ze rekening met de woonopgaven die partijen in komende jaren verwachten. Deze afspraken zijn belangrijk, want de helft van het woningaanbod is eigendom van de vier Delftse woningcorporaties Vestia, Vidomes, Woonbron en DUWO. De gezamenlijke afspraken helpen gemeente en corporaties om meer te bereiken met een kleiner budget. In de nieuwe prestatieafspraken hebben Gemeente en corporaties vastgelegd dat ze blijven werken aan aantrekkelijke wijken en buurten. Dat kan niet meer met grootse, fysieke maatregelen. In plaats daarvan kiezen partijen voor kleine maatregelen en het ondersteunen van initiatieven die het verschil kunnen maken voor de wijk en buurt. Gemeente en corporaties spannen zich ook in om de betaalbaarheid van woningen te kunnen garanderen. Per corporatie is toegezegd in welke prijsklasse de vrijkomende woningen worden aangeboden. Met afspraken over vrijkomend aanbod kunnen partijen flexibeler inspelen op de doelgroepen waar op dat moment de grootste knelpunten liggen. Als het gaat om betaalbaarheid van woningen werd tot voor kort alleen gekeken naar de huurlasten. De prestatieafspraken gaan nu uit van een woonlastenbenadering. Deze biedt de mogelijkheid te sturen op de totale woonlasten van een huishouden, dus inclusief bijvoorbeeld energiekosten. Dit is van belang voor het  behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Verder zijn afspraken gemaakt over wonen en zorg. Gemeente en corporaties werken aan gerichte ‘kansenzones’: gebieden in de stad met voldoende woningen die levensloopbestendig zijn én met voorzieningen in de buurt, zoals een zorgsteunpunt en een gezondheidscentrum. Deze focus is nodig, omdat het onhaalbaar is om in de hele stad geschikte woningen beschikbaar te hebben en in elke wijk alle voorzieningen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12