De opstellers van het coalitieakkoord: BBB, VVD, CDA/CU-SGP, Natuurterreinen, Ongebouwd, JA21 en BVNL.(Foto: Bart van Vliet)
De opstellers van het coalitieakkoord: BBB, VVD, CDA/CU-SGP, Natuurterreinen, Ongebouwd, JA21 en BVNL.(Foto: Bart van Vliet)

Coalitieakkoord Hoogheemraadschap Delfland ‘trendbreuk in waterbeheer’

Algemeen

DELFT - Op 25 mei hebben acht fracties van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2023-2017 gesloten: ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer.’ De term ‘trendbreuk’ verwijst naar het uitgangspunt dat is opgenomen in de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ van de minister van Infrastructuur en Waterbeheer uit november 2022, dat inhoudt dat water en bodem sturend zouden moeten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland. In het coalitieakkoord staan afspraken over waterkwaliteit, klimaatverandering, natuurlijk evenwicht van water, de waterketen en waterveiligheid. Vanwege de urgentie is waterkwaliteit het meest concreet uitgewerkte onderdeel. 

Door Christine Lvov

Waterkwaliteit
Het watersysteem van Delfland moet eind 2017 alle gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water hebben bereikt. De waterkwaliteit zal daarvoor op zowel chemisch als ecologisch gebied verbeterd moeten worden. Het waterschap zal daarom inzetten op het monitoren en meten van de waterkwaliteit en het treffen van maatregelen bij de bron, zoals een strenger toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Natuurvriendelijke oevers en ecologisch maaien en baggeren moeten bijdragen aan de ecologische waterkwaliteit. Zo ook de uitbreiding van handhaving met betrekking tot bouwactiviteiten in het veen, beroepsvaart en het afvoeren van afvalwater naar oppervlaktewater.

Overige onderwerpen
Rondom het thema klimaatverandering zal ingezet worden op zowel mitigatie als adaptatie. Het waterschap wil aan de slag met energiebesparing, het circuleren van de waterketen, het opvangen, opslaan en hergebruiken van regenwater, en het vergroenen van eigen terreinen om biodiversiteit te stimuleren. Bodemdaling zal worden tegengegaan door pilots onderwaterdrainage, een techniek om waterstanden te verhogen in veengebieden, en op de zeespiegelstijging zal worden ingespeeld met een verdere uitwerking van de Kustvisie. Zo zullen muskusratten en invasieve exoten als de Amerikaanse rivierkreeft en de Japanse duizendknoop bestreden worden om stevige dijken, duinen en kades te behouden.

Samenwerking
Ruimtelijke ordening valt niet onder de verantwoordelijkheden van het waterschap, dus vergadert het waterschap over stedelijke ontwikkelingen met de verantwoordelijke overheden en eist het waterschap maatregelen die negatieve effecten op de kwantiteit en kwaliteit van water voorkomen of compenseren. Ook de wateragenda’s van de gemeenten en de provincie worden samen met het waterschap nauwkeurig doorgelopen, om voorwaarden voor ontwikkelingen vast te kunnen stellen. Daarnaast scherpt het waterschap de eigen instrumenten aan, zoals de Watertoets, het verlenen van vergunningen, en het monitoren van de uitvoering en de handhaving van het akkoord. Het waterschap benadrukt alleen in nauwe samenwerking en afstemming met alle belanghebbenden, waaronder ook (agrarische) bedrijven, natuurorganisaties, zorginstellingen, bewoners, corporaties en onderwijsinstellingen, maatregelen te kunnen treffen. Ook stelt het waterschap open te staan voor initiatieven vanuit alle fracties van de VV.

Financiën
Het waterschap erkent dat de uitvoering van het akkoord om enorme investeringen vraagt, al wordt het financieel beleid beschreven als ‘betaalbaar en volhoudbaar’. Het bestuur belooft zich te zullen inzetten voor het zoveel mogelijk beperken van een stijging van de uitgaven, maar meent tevens dat een stijging onvermijdelijk is. De kosten die het waterschap maakt, worden voornamelijk gedekt vanuit heffingen zoals opgenomen in de begroting van 2023. Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen, zoals externe subsidies en bijdragen en de verkoop van groen gas.

Kritiek
Afgelopen donderdag, tijdens de vergadering van Hoogheemraadschap Delfland, uitten de vier progressieve partijen van het algemeen bestuur hun kritiek op het coalitieakkoord en het proces van de formatie. Water Natuurlijk, PvdA, PvdD en AWP zouden ‘op voorhand buitengesloten’ zijn door VVD en BBB. De coalitie zou geen recht doen aan de verkiezingsuitslag en het coalitieakkoord zou ‘erg weinig ambitie’ tonen. De vier progressieve partijen dienden een motie van afkeuring in en stemden tegen de benoeming van de hoogheemraden. Beide uitingen van ongenoegen hadden weinig gevolgen. Het formatieproces is wettelijk verlopen en de door de coalitie voorgestelde hoogheemraden zijn benoemd.