Seniorenwoningen aan de Cort van der Lindenstraat
Seniorenwoningen aan de Cort van der Lindenstraat

Voortgangsrapportage ‘Langer en weer thuis’ positief: programma wordt verlengd

Algemeen

DELFT - In 2018 werden zowel het convenant Langer en Weer Thuis als het uitvoeringsprogramma Langer en Weer Thuis aangenomen door de Delftse gemeenteraad. Dit samenwerkingsprogramma tussen 14 partners in Wonen en Zorg heeft als doel Delftenaren langer thuis kunnen laten wonen, of wéér thuis kunnen laten wonen, door de beschikbaarheid van voldoende geschikte huisvestingsmogelijkheden te vergroten voor zorgbehoevende ouderen, volwassenen en jongeren. In 2020 ontving het programma extra stimulatie vanuit de gemeenteraad met de initiatiefnota ‘Passende woonvormen voor ouderen’, waarin het college van Burgemeester en Wethouders tevens werd verzocht om de raad regelmatig te informeren over de voortgang. Inmiddels is het convenant al vijf jaar van kracht en is het programma drie jaar in uitvoering. Een nieuwe voortgangsrapportage werd onlangs gepubliceerd.

Door Christine Lvov

De partners die deelnemen aan het samenwerkingsprogramma zijn de Gemeente Delft, Delft Support, Delft voor Elkaar, zorgkantoor DSW, zorgaanbieders Pieter van Foreest, Careijn, Direct Zorg, Perspektief, GGZ-Delft, Limor, Ipse de Bruggen en woningcorporaties Woonbron, Stedelink en Vidomes. De aanstuurders van het programma binnen de gemeente zijn wethouders Schrederhof en Gooijer. In 2022 hebben de zorgpartijen en woningcorporaties concrete prestatieafspraken vastgelegd over mogelijke locaties om ontwikkelingen voor wonen en zorg te realiseren. De samenwerking in Delft op het gebied van wonen en zorg is vooruitstrevend en er wordt samengewerkt met regiogemeenten. De rijksoverheid erkent het belang van wonen en huisvesting voor aandachtsgroepen en er zijn programma’s en middelen beschikbaar om de doelen van het programma te bereiken. Delft is actief betrokken bij de implementatie van deze programma’s om de regio optimaal te benutten voor seniorenhuisvesting.

In de voortgangsrapportage wordt geconcludeerd dat er in drie jaar veel is bereikt. Het afgelopen jaar zijn er 28 verhuizingen gerealiseerd. Dit heeft niet alleen senioren geholpen bij het vinden van een meer geschikte woning, maar het had ook tot gevolg dat sociale woningen werden vrijgemaakt voor andere woningzoekenden. Naast de actieve bemiddeling door de seniorenmakelaars, is er inmiddels ook een vereenvoudigde mogelijkheid voor senioren en hun familie om te reageren op geschikte woningen via een aparte digitale etalage op Woonnet Haaglanden. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de bekendheid van voorzieningen met betrekking tot mobiliteit en activiteiten voor senioren, en naar collectieve woonvormen voor ouderen. Op 23 april werd er een informatiemarkt georganiseerd waar verschillende initiatieven omtrent het programma werden gepresenteerd. De informatiemarkt zou een groot succes zijn geweest.

Wegens de vele positieve ontwikkelingen hebben de betrokken partijen besloten het convenant uit 2018 vrijwel ongewijzigd te verlengen. Tot op heden hebben zich geen beleggers en projectontwikkelaars aangesloten bij het samenwerkingsprogramma, maar hierover worden gesprekken gevoerd. De partners willen zich de komende jaren gaan focussen op nieuwbouw en verbouw, de toewijzing, verdeling en marketing van passende woningvoorraad, en voorzieningen voor zorgbehoevenden op wijkniveau en woningniveau. Om nog meer ouderen te kunnen ondersteunen bij het vinden van een passende woning, zullen de diensten van de seniorenmakelaars in 2023 verder worden uitgebreid. Daarnaast wordt het aanbieden van de juiste informatie en het stimuleren van gesprekken tussen ouderen en gesprekken tussen potentiële convenant-partners genoemd als een belangrijke stap in het realiseren van geschikte huisvesting voor zorgbehoevenden. Om meer passende woningen te realiseren voor de doelgroepen, wordt er ook gekeken naar bestaande buurten. Samen met alle partners worden er coalities gevormd in verschillende buurten. Deze coalities werken samen met zorgaanbieders om de nabijheid van zorgvoorzieningen te waarborgen en een breder zorgaanbod te kunnen bieden aan de inwoners van Delft. 

Het college heeft besloten de voortgangsnota te presenteren aan de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), huurders- en cliëntenorganisaties en bewonersverenigingen. Hiervoor zullen bijeenkomsten worden georganiseerd. Op deze manier hoopt het college alle mogelijke belanghebbenden zo veel mogelijk te betrekken bij de voortgang van het programma.