<p>Foto: Koos Bommel&eacute;</p>

Foto: Koos Bommelé

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Stelling van de Week

DELFT - Op 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. Delft telt 39 raadsleden. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Om u een goed beeld te geven van de Delftse politieke partijen en hun standpunten, komen wij in Delft op Zondag tot aan de verkiezingen met vragen en stellingen. De stelling van deze week luidt als volgt: 

‘Woningnood in Delft kan het best bestreden worden door de bouw van sociale huurwoningen.’

PvdA Delft
“Betaalbaar wonen is gewoon essentieel voor iedereen, en daar werken we als PvdA hard aan! De woningnood wordt echt niet opgelost door alleen maar simpel bij te bouwen, daarvoor is het vraagstuk te complex. Maar bouwen is wel een belangrijk deel van de oplossing. De woningnood is het meest heftig voor mensen die door omstandigheden plots geen dak boven hun hoofd hebben, voor startende jongeren, en voor mensen die uitstromen uit voorzieningen, zoals Beschermd Wonen. Het bouwen van sociale woningen is dan de oplossing, en dan graag door corporaties want dan blijven die woningen ook langjarig betaalbaar. Maar soms heeft de woningzoekende voor sociale huur een te hoog inkomen. Dan is betaalbare middenhuur en koop een betere oplossing, maar die moet er dan wel zijn. Dat levert ook een bijdrage aan de doorstroming voor bijvoorbeeld de starter. En ook passende huisvesting voor de groeiende groep ouderen is belangrijk. Via het woonbeleid en gebiedsontwikkeling zorgen we voor plek voor iedereen. Voor de PvdA is Wonen niet voor niets het eerste Speerpunt!”

Hart voor Delft
Bijbouwen van sociale huurwoningen is slechts een onderdeel van de oplossing. Meer bouwen om het probleem direct op te lossen is nu niet haalbaar. Er wordt weggekeken naar waar de problemen eigenlijk door zijn ontstaan. Senioren die zelf aangeven in een te groot huis te wonen en bereid zijn te willen verhuizen, dienen begeleid te worden naar een kleinere en vooral betaalbare woning. De verkamering is uit de hand gelopen en de leefbaarheid is in veel wijken ernstig aangetast. Te veel woningen zijn aan de reguliere woningmarkt onttrokken; een plan dient ontwikkeld te worden om de verkamering terug te draaien en de woningen weer beschikbaar te maken op de woningmarkt. Huisvesting voor studenten is de verantwoording van de TU Delft en er dient op de campus gebouwd te worden. Statushouders die automatisch een urgentie krijgen drukken op de woningmarkt. Gemeente Delft moet het Rijk laten weten dat er niet genoeg woningen zijn voor Delftenaren, laat staan statushouders. Mensen die in Delft geboren en getogen zijn hebben als eerste recht op een woning in Delft.” 

GroenLinks Delft
“Mee eens. GroenLinks vindt dat iedereen passend en betaalbaar moet kunnen wonen. Veel woningzoekenden in Delft hebben een laag of middeninkomen. Voor deze mensen is het van belang om voldoende betaalbare woningen te bouwen, in gemengde buurten. Daarbij vragen we ook de regiogemeenten om meer sociale huurwoningen te bouwen, zodat we als regio samen de woningnood oplossen. Naast sociale huurwoningen willen we dat er ook meer betaalbare koopwoningen voor middeninkomens worden gebouwd. En geschikte en betaalbare huisvesting voor ouderen in alle wijken in Delft zodat er voor veel andere woningzoekenden woning vrijkomen. Tenslotte vinden we het ook belangrijk dat er woningen worden gebouwd waar meerdere jongeren samen kunnen wonen en voorzieningen kunnen delen. Hiermee willen we niet alleen de woningnood onder jongeren, maar ook eenzaamheid onder jongeren tegengaan. Kortom: GroenLinks wil veel nieuwe woningen bouwen om de woningnood te verminderen, waarvan een groot aantal sociale woningen. Daarbij wil GroenLinks dat er voldoende ruimte blijft voor groen en buurtvoorzieningen, want dat is essentieel om de stad leefbaar te houden.”

Volt Delft
“Volt wil de woningnood in Delft op verschillende manieren aanpakken. We willen niet alleen bouwen, maar ook de woning zelf betaalbaar houden. We zien huisvesting namelijk niet als investering, maar als grondrecht. Middelen om de betaalbaarheid van een woning ook voor starters en middeninkomens te verhogen zijn: zelfbewoningsplicht en het inzetten van terugkoopgaranties. Ook het grondbeleid aanpassen om meer mogelijkheden te creëren voor burgerinitiatieven en impact ontwikkelaars kan helpen om de woningnood op te lossen. Als we kijken naar een Europese best-practice, dan is Wenen een pionier op het gebied van de woningmarkt. Zo’n 60% van de inwoners van de hoofdstad van Oostenrijk woont in een (gesubsidieerde) betaalbare huurwoning. De stad heeft het bestemmingsplan verruimd en zorgt daarmee voor broodnodige leefbaarheid in tegenstelling tot veel andere Europese hoofdsteden. In de nieuw te bouwen wijken ziet Volt ook graag sociale huurwoningen terug, zodat wijken divers blijven. Volt wil voorkomen dat mensen, die in aanmerking komen voor sociale huur, straks enkel in onze oudere wijken kunnen wonen.”

CDA Delft
“Het CDA realiseert zich heel goed hoe enorm de woningnood is. Wij willen dat eerlijk en betaalbaar wonen voor meer mensen toegankelijker wordt. Hierbij denkt het CDA vooral aan starters en (jonge) gezinnen. Juist deze groepen Delftenaren vertrekken uit onze stad, omdat er geen (geschikte) woning voor ze is. Ook voor hen moet Delft een thuis blijven. Om dat te bereiken helpt het bouwen van alleen sociale huurwoningen niet. Het CDA wil dat er vooral verschillende soorten woningen worden gebouwd: kwalitatief goede woningen in de middenkoop- en huur voor de juiste groepen inwoners. Daarbij wil het CDA ook ruimte bieden aan nieuwe woonconcepten zoals kangoeroewoningen of collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit helpt bij het opbouwen van een sociaal netwerk tussen mensen. Verder zet het CDA in op meer ouderenhuisvesting met technische en innovatieve voorzieningen. Zo kunnen onze ouderen langer zelfstandig thuis wonen en dit zorgt er bovendien voor dat gezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. Zo pakken we de woningnood daadwerkelijk aan en maken we eerlijk en betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk.”

ChristenUnie Delft
“ChristenUnie Delft is het eens met de stelling. Het aantal sociale en betaalbare huurwoningen mag groeien. Omdat we doorstroming willen bevorderen en omdat er onvoldoende aantrekkelijk aanbod is, moet begonnen worden met bouwen van woningen voor senioren – ook in de sociale huursector. Omdat Delft relatief veel sociale huurwoningen heeft, is het goed als ook woningen met een hogere huur en koopwoningen worden gebouwd. Oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen rechtvaardigen geen afname van sociale huurwoningen. Ook ziet ChristenUnie Delft graag een betere spreiding over de wijken. In sommige wijken kunnen sociale huurwoningen worden toegevoegd, in andere wijken andere categorieën. Omdat blijkt dat omliggende gemeenten hun bouwafspraken niet nakomen, zijn bindende regionale afspraken over bouwen van sociale huurwoningen noodzakelijk. Tegelijkertijd willen we dat bijbouwen niet ten koste gaat van groen. Met de door de raad in 2020 aangenomen moties “meer bomen” en “huisje, boompje” wordt naast investeren in woningen, geïnvesteerd in groen en wordt aan de investering in groen meebetaald door projectontwikkelaars.”

D66 Delft
“Oneens. Uitsluitend bouwen van sociale woningbouw is niet de oplossing voor het woningtekort. In Delft hebben we namelijk ook enorme tekorten aan middenhuur, goedkope koopwoningen, studenten- en starterswoningen. Een veel gehoorde wens van Delftse ouderen en bewoners van sociale woningbouw is dat wij gaan bouwen voor de middenhuur. Veel Delftenaren komen niet in aanmerking voor een hypotheek, maar verdienen te veel voor een sociale huurwoning. Door appartementen in de middenhuur te bouwen wordt het makkelijker doorstromen uit eengezinswoningen en sociale woningbouw naar woningen in de vrije sector, ook de starter is hier meer bij gebaat. Starters komen met hun opgespaarde jaren niet snel in aanmerking voor een sociale huurwoning. Goedkope koop- en huurwoningen in de vrije sector bieden een thuis voor de starter en samenwonende stellen. Voor studenten willen wij woningen, zowel zelfstandig als onzelfstandig, verspreid over de stad bijbouwen, maar met de nadruk op de campus. D66 wil dat er bij gebiedsontwikkeling waarbij woningen gebouwd worden circa. 15% sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Daarnaast wil D66 het huidige sociale huurwoningbestand verduurzamen.”

SP Delft
“De laatste jaren kan niet iedereen meer in onze mooie stad terecht. Iedereen kent wel de voorbeelden van alleenstaande ouders zonder huis of van jonge stellen die noodgedwongen de stad uit verhuizen. Delft wordt langzamerhand onbetaalbaar voor gewone mensen.
Ondanks een schrijnend tekort aan betaalbare woningen wilde de gemeente zélf vooral dure huizen bouwen en goedkopere huurwoningen verkopen of slopen. Er werd gekozen voor een afname van het aantal sociale huurwoningen en alleen de bewoners en de SP verzetten zich daartegen. Investeerders kregen vrij spel. Betaalbare woningen zijn dus een zeldzaamheid geworden. Tegelijkertijd wordt er rondom het station gebouwd aan woningen die zo duur zijn dat ze voor vrijwel niemand in de stad bereikbaar zijn. Met als gevolg dat deze nieuwe
dure woningen lastig te verkopen zijn terwijl Delftenaren uit de stad vertrekken. De SP staat voor het bouwen van extra (sociale) betaalbare woningen. Daarnaast mogen er geen sociale woningen meer verdwijnen, tenzij ze herbouwd worden en moeten er meer studentenwoningen komen. Kijk voor meer plannen in ons verkiezingsprogramma.”

Onafhankelijk Delft
“Onafhankelijk Delft vindt dat het bouwen van sociale woningen, zeker helpt tegen woningnood. Echter, er is meer nodig dan het bouwen van sociale woningen om de woningnood tegen te gaan. Het bouwen duurt te lang in verband met de stikstof en pas problematiek en alle vergunningen en regeltjes. Ook het woning toewijzen moet anders. Zoetermeer wijst 70 procent aan eigen inwoners toe. Dit wil Onafhankelijk Delft ook minimaal, voor Delftenaren. Kijk hier eens goed naar hoe dit sneller kan. Tijdens de kredietcrisis stagneerde de bouw omdat volgens de geleerden, het bevolkingsaantal zou dalen. Wat een miskleun, want het steeg juist. Er zal ook gekeken moeten worden hoe het aantrekkelijker gemaakt kan worden om scheefwoners, andere woonmogelijkheden te kunnen bieden tegen schappelijke huurprijzen. Wat bouwen ook tegenhoudt zijn de verhuurdersheffingen. Deze belasting houdt het bouwen van nieuwe sociale woningen tegen. Deze is in 2013 ingevoerd en heeft dit de woningnood verergerd. Bouwen op maat is ook belangrijk! Veel mensen willen in een groep wonen, ook mensen met een laag inkomen. Dus bouw sociale wonen die groepsbewoning mogelijk maakt, ook voor ouderen. Wij zijn blij dat er weer een ministerie van Volkshuisvesting komt. Deze kunnen de regie weer voeren en in de gaten houden of de bouw van woningen in aantallen, gehaald wordt. Betaalbare huur en koopwoningen bouwen is belangrijk om te kunnen schuiven. Wat ons nog het meest aanspreekt is mensen niet korten op hun sociale uitkering als zij gaan woningdelen. Dit geldt wat Onafhankelijk Delft betreft ook voor gepensioneerden. Wij denken dat er dan veel sociale woningen vrij zullen komen!”

VVD Delft
“Om de woningnood in Delft te bestrijden en de financiële weerbaarheid te verbeteren moet de woningvoorraad veranderen. Delft heeft een eenzijdige woonvoorraad met relatief veel sociale huur. Daarom moet het koop- en huurwoningareaal worden vergroot en het aantal sociale huurwoningen naar verhouding worden teruggebracht. Wij willen het juiste inkomen in de juiste woning. Wat VVD betreft wordt er daarom gestuurd op een forse uitbreiding van het aantal middeldure huur- en koopwoningen in Delft. We moeten kortom bouwen, bouwen, bouwen. Door meer middeldure koop-en huurwoningen te bouwen zal de doorstroming verbeteren en wordt het makkelijker voor starters, gezinnen en ouderen om een passende woning te vinden. Daarnaast zullen de inkomsten van de stad toenemen en de uitgaven dalen. De inkomsten nemen toe door meer OZB-opbrengst en er zal, relatief gezien, een lager beroep worden gedaan op de sociale voorzieningen want er is namelijk een directe relatie tussen sociale huur en een beroep op voorzieningen in het sociaal domein. Nee we jagen niemand de stad uit, en ja we maken de stad diverser en socialer.”

STIP
De woningnood is op dit moment 1 van de grootste crisissen waar we voor staan. STIP vindt het fors bijbouwen van woningen het allerbelangrijkst in het oplossen van deze woningnood. Daar blijven we in Delft mee doorgaan. Daarbij moeten we niet bang zijn de hoogte in te gaan, en zorgen we dat iedere woning zo slim mogelijk gebruikt wordt: Het delen van woningen is juist effectief, dus we schaffen de omzettingsvergunning af en maken ‘friendscontracten’ (het delen van woningen met meer mensen) mogelijk. Ook denken we slim na over tijdelijke woningen. In vergelijking met de regio heeft Delft relatief veel sociale huurwoningen. We bouwen deze wel bij in nieuwe grote ontwikkelingen, maar we hebben met name meer andere type woningen nodig zoals middeldure huurwoningen en starterswoningen. Zo zorgen we voor doorstroom vanuit de huidige sociale huurwoningen of vanuit gezinswoningen en komen deze woningen weer vrij.”

BIJ1 Delft
“De wooncrisis is het gevolg van liberaal beleid. Dat beleid wil mensen alleen huisvesten als het geld oplevert. BIJ1 keurt die onmenselijke visie af, en gaat uit van de basis woonbehoefte; wonen is een recht. Het aantal sociale huurwoningen moet flink omhoog. Niet alleen door meer bij te bouwen, maar ook door verkoop en sloop tegen te gaan. Deze wooncrisis is ingewikkeld en een duurzame oplossing vereist nog veel meer radicale verandering, zoals het streng aanpakken van leegstand, huisjesmelkers, gentrificatie (armere mensen die plaats moeten maken voor rijkere mensen) en discriminatie op de woningmarkt. Ook mogen de huurprijzen niet stijgen zolang het minimumloon niet minstens even hard meestijgt. Uiteindelijk moet elke Delftenaar verzekerd zijn van een prettig, toegankelijk, veilig, goedkoop en duurzaam onderdak. Het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen is een belangrijke stap in de goede richting. Wij roepen iedere Delftenaar op om hun stem te laten horen tegen het huidige woonbeleid tijdens de Woonactie op 6 februari in het Poptapark!”

Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen? Wij horen het graag. Mail uw stelling of vraag naar redactie@delftopzondag.nl en wellicht leggen wij deze de komende periode voor aan de Delftse partijen.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1