<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Door een tekort aan geschikte seniorenwoningen blijven ouderen in hun huidige huizen wonen, ook in de Deftse binnenstad
Door een tekort aan geschikte seniorenwoningen blijven ouderen in hun huidige huizen wonen, ook in de Deftse binnenstad (Foto: )

'Meer aandacht voor seniorenhuisvesting biedt kansen voor jongeren'

DELFT - Het gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen is iets wat al langere tijd aan de orde is in Delft. En dat is, volgens Belangenvereniging Binnenstad Noord, een thema dat stelselmatig wordt genegeerd.

Door Cheyenne Toetenel

Zelfstandige ouderen geven aan nog maar lastig een geschikte woning te kunnen vinden in Delft, door het aanhoudende woningtekort. Velen zitten daardoor klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn. Een geluid dat niet wordt erkend in het onderzoeksrapport 'Langer en Weer Thuis Delft', dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door bureau Companen. Het onderzoek geeft aan dat de huisvesting voor de groep thuiswonende ouderen met enige inspanning in orde te brengen is en stelt hiervoor geen actie van gemeentezijde voor. Onterecht, vindt Hans van Bodegom van Belangenvereniging Binnenstad Noord. Volgens hem wordt de situatie rooskleuriger gebracht dan deze daadwerkelijk is.

Rapport
Het doel van het onderzoek was zicht krijgen op de huidige en toekomstige vraag naar en het aanbod van passende woningen en andere woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorgvraag. Van Bodegom heeft kritiek op de uitvoering van het onderzoek. "De geschiktheid van woningen is bepaald door middel van de zogenaamde 'doorzonscan'. Dit houdt in dat een inschatting is gemaakt op basis van WOZ-gegevens. Die cijfers kun je wel opschrijven, maar het is puur theoretisch. Je hebt helemaal geen garantie dat deze woningen beschikbaar zullen komen, want op dit moment wonen er gewoon mensen in. En veel van de genoemde woningen staan niet alleen te huur of te koop voor ouderen." Daarnaast kan Van Bodegom zich niet vinden in de manier waarop (potentieel) geschikte woningen zijn aangewezen. "De doorzonscan noemt een woning geschikt indien deze geschikt is voor bewoners met geringe beperkingen bij het lopen, die als hulpmiddelen eventueel een wandelstok of krukken gebruiken. Dit zijn zogenaamde 1-sterrenwoningen. Delft hanteert echter als minimum geschiktheid voor mensen met een toenemende fysieke beperking de 2-sterrenwoning, hetgeen betekent rollator-toegankelijk. De maat is dus te soepel geweest en het onderzoek heeft teveel een 'quick and dirty'-karakter om de conclusie van het onderzoek - dat er in principe genoeg geschikte woningen in de gemeente zijn om aan de vraag te voldoen - te onderschrijven "

Signalen
Als we specifiek naar de situatie in de binnenstad kijken, geeft het onderzoek aan dat er in 2040 een overschot van 400 à 1700 geschikte woningen voor ouderen is. "Dit strookt totaal niet met de huidige ervaringen. Wij horen van onze oudere leden die hun huidige woning willen verruilen voor een meer geschikte woning in de particuliere huur- of koopsector dat deze momenteel niet te vinden zijn in de stad", vertelt Van Bodegom. Hij heeft daarom, namens de belangenvereniging, het college verzocht om het probleem niet zomaar aan de kant te schuiven. "Wij zien graag dat er een nieuw goed onderzoek komt, waarbij per wijk wordt bekeken wat de vraag en het aanbod zijn. Per wijk een plan maken en dan over beleidsinstrumenten nadenken. Het heeft nut om bij ontwikkelingsprojecten en nieuwbouwprojecten prioriteit te geven aan de realisatie van seniorenwoningen. Ouderen laten dan grote eengezinswoningen achter, wat het doorstromen van jonge gezinnen mogelijk maakt. Op deze manier ingrijpen zou de stad dus op meerdere vlakken goed doen. We gaan bezien hoe de gemeente dit de komende periode oppakt."

Gemeente Delft
De gemeente Delft geeft aan graag in gesprek te gaan met de belangenvereniging. "Het onderzoek is nuttig omdat het de samenwerkingspartners inzicht geeft in de toekomstige huisvestingsvraag en daardoor helpt richting te geven aan de woningbouwprogrammering. En alle zaken die daaromheen geregeld moeten worden om er voor te zorgen dat ouderen en kwetsbaren in onze stad goed kunnen wonen en leven, zoals voorzieningen, zorg en sociaal vangnet." Ook geeft de woordvoerder aan dat Delft al veel geschikte woningen voor senioren heeft. "Daarnaast worden in Delft veel appartementen gebouwd die geschikt zijn voor senioren. Naast nieuwbouw zetten we ook in op doorstroming binnen de huidige woonvoorraad. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanstellen van de seniorenmakelaar voor de sociale huursector. Deze makelaar kijkt samen met senioren die op dit moment in een te grote of niet geschikte woning wonen, of elders in de stad of regio een kleinere/geschiktere woning te vinden is. Daarmee worden ook de schaarse woningen die geschikt zijn voor gezinnen vrijgespeeld."

Cheyenne Toetenel

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>