Woonbond kan zich vinden in rapport Parlementaire Enquetecommissie

  wonen

Editie: Week 44, Jaargang 22 |

DELFT – De Woonbond kan zich in grote lijnen vinden in het onlangs gepresenteerde rapport van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Zo moeten er duidelijker grenzen gesteld worden aan de taakstelling van corporaties, moet het toezicht verbeteren en moeten huurders meer te zeggen krijgen.

De Commissie stelt dat huurders een stevigere positie moeten krijgen in het overleg met de corporatie over het te voeren beleid. Dat betekent dat huurdersorganisaties meer rechten en financiële middelen krijgen om een tegenmacht te kunnen zijn voor de verhuurder. “Een grotere tegenkracht van huurders had waarschijnlijk veel uitwassen kunnen voorkomen. Zo kunnen corporatiedirecteuren minder makkelijk gewoon hun gang gaan”, aldus Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. Uit een ledenpeiling van de Woonbond blijkt ook dat bijna negentig procent van de huurders vindt, dat meer zeggenschap misstanden bij verhuurders kan voorkomen.
Paping: “Nu zitten huurders met de brokken van wanbeleid. Het is tijd dat ze een stevige stem krijgen in het vormen van dat beleid. Dat beleid gaat immers over de huur die zij betalen en het dak boven hun hoofd.”
De commissie adviseert om huurdersorganisaties gekwalificeerde adviesrechten en instemmingrecht te geven bij grote beleidsbeslissingen. Daarnaast bepleit de commissie meer 'directe democratie' door het houden van een huurdersraadpleging. Gemeenten en huurders krijgen ook een grotere rol in het lokale woonbeleid.
De aanbevelingen voor een versterking van het interne toezicht en het in het leven roepen van een onafhankelijke externe toezichthouder steunt de Woonbond van harte. Paping: “Het is wel pijnlijk duidelijk geworden dat het toezicht op de corporaties volstrekt onvoldoende was. Een onafhankelijk toezichthouder, die ook sancties op kan leggen en ingrijpen en dus geen papieren tijger is, is dan ook noodzakelijk.”
De Woonbond is ook tevreden dat commerciële activiteiten voor corporaties niet langer worden toegestaan. Door commercieel hobbyisme zijn er de afgelopen jaren miljarden euro’s huurdersgeld verloren gegaan. De Woonbond is voorstander van een scherpe afbakening van de taken van corporaties, maar hecht wel aan een brede corporatiesector die ook toegankelijk blijft voor de middeninkomens.
De Woonbond hoopt dat de politiek de aanbevelingen van de commissie ter harte neemt. In december debatteert de Tweede Kamer over het rapport. Direct daarna bespreken ze het voorstel van Minister Blok voor de herziening van de Woningwet. Paping: “Dat voorstel schiet nu te kort, zeker waar het gaat om inspraak van huurders. De lessen die we uit de enquête kunnen leren, moeten meegenomen worden in de herziening van de woningwet en het corporatiestelsel.”
In het rapport geeft de commissie een scherpe analyse van wat er allemaal mis is gegaan. De Woonbond heeft als sinds de brutering begin jaren negentig gewezen op de risico’s van zelfregulering, vanwege de afwezigheid van voldoende wetgeving en tegenkrachten. De huurdersorganisatie hoopt dat dit rapport een ommekeer gaat veroorzaken. Paping: “Eindelijk gaat het beleid eens kantelen en worden huurders volwaardig partner in het overleg met de verhuurder.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1