Foto: Glenn van Haasen, Unique Studios
Foto: Glenn van Haasen, Unique Studios

Vijftien lintjes voor Delftenaren

Algemeen

DELFT - Burgemeester Marja van Bijsterveldt reikte op woensdag 26 april tijdens de traditionele Lintjesregen aan vijftien Delftenaren een koninklijke onderscheiding uit. Op feestelijke wijze werden de inwoners toegesproken door burgemeester Marja van Bijsterveldt en kregen zij hun onderscheiding opgespeld.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer E.A. (Bert) van der Lubbe
Samen met zijn vrouw Lenie ten Hulscher was de heer Van der Lubbe jarenlang de motor achter REDEOSS, de Delftse sportvereniging voor mensen met een lichamelijke beperking. ‘Oog voor de ander’, ‘een luisterend oor voor ieder verhaal’, en altijd in de weer om anderen het naar de zin te maken: het zijn typeringen die voor de heer Van der Lubbe gelden.
Hij kwam via zijn sportende zoon bij REDEOSS terecht, waar hij snel aan de slag ging als vrijwilliger. Hij viel op door zijn tact en mensenkennis. Hij werd geroemd vanwege zijn humor, liefde en geduld: samen zijn echtgenote zorgde hij ervoor dat iedereen kon meedoen en opbloeien.
Bij REDEOSS fungeerde hij als duizendpoot, van toernooiorganisator tot trainer, buschauffeur en als invaller als iemand geen dubbelspelpartner had. Verder was hij bestuurslid van de toenmalige Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS). Kortom: hij zette zich op lokaal en nationaal niveau in om het sporters naar de zin te maken.
Tegenwoordig is de heer Van der Lubbe ook vrijwilliger bij woonzorgcentrum Vliethof in Voorburg, waar hij bewoners ondersteunt bij activiteiten. Ook hier typeert men hem als ‘zorgzaam, geduldig en toegewijd’ voor de bewoners.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer A. (Anne) Schouten

De heer Schouten krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten op het terrein van schaatssport en werknemerswelzijn. Hij werkt al 51 bij dezelfde werkgever, de KPN, waar hij zich ook inzette voor de personeelsvereniging, jaarlijks kindervakantiekampen organiseerde, actief was bij de bedrijfsbrandweer, vrijwilliger voor het Mooiste Contact Fonds en actief is bij het KPN Roparunteam.
Als voormalig shorttracker is hij nog steeds vrijwilliger bij de KNSB, gewest Zuid-Holland als wedstrijdleider, scheidsrechter en starter bij jeugdwedstrijden. Ook is en was hij vicevoorzitter-penningmeester en vrijwilliger bij de Delftse Kunst IJsbaan Vereniging, DKIJV. Hij richtte diverse nieuwe commissies op en transformeerde de vereniging van een schaatsclub naar een vereniging met een zomer- en winterprogramma met onder andere skeeleractiviteiten. Tegenwoordig is hij ijstrainer en skeelerjeugdtrainer. Sinds 2012 is hij beheerder van het clubhuis van DKIJV. En vooral niet te vergeten: de heer Schouten is iemand op wie je altijd een beroep kunt doen. Hij staat altijd voor iedereen klaar om huizen te verbouwen of aan auto’s te sleutelen.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer B. (Boebkar) El Bouchtaoui
De heer El Bouchtaoui heeft zich de afgelopen 35 jaar ingezet als vertegenwoordiger van stichtingen en verenigingen voor veel mensen. Hij hielp mensen hun levensomstandigheden te verbeteren, in Nederland en zelfs in andere landen als Marokko. Hij werkte bij de stichting Kenz aan het bevorderen en in stand houden van culturele contacten tussen niet-westerse migrant-kunstenaars in Nederland in het bijzonder en in Europa in het algemeen en organiseerde exposities.
Via de stichting Global Bridge-projecten zamelt hij geld in voor mensen die het minder hebben. Zoals voor een gezin dat leeft met vijf gehandicapte kinderen in Marokko. De heer El Bouchtaoui is oprichter van de vereniging Pangeea. Hij dacht namens deze vereniging van hoogopgeleide allochtonen graag mee over maatschappelijke kwesties in Delft en gaf gevraagd en ongevraagd advies aan bestuurders in Delft.
Hij is ook oprichter van de Stichting MediAid. Deze stichting steunt scholieren uit arme gezinnen op het platteland van Marokko door ze kennis te laten maken met computers. Dankzij het grote netwerk van de heer El Bouchtaoui doneerden veel bedrijven deze computers. Verder was hij actief voor de Marokkaanse Studentenvereniging om jongeren met een bi-culturele achtergrond te stimuleren zich verder te ontwikkelen.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer C.H. (Cock) Neeskens
De heer Neeskens is een zeer actieve vrijwilliger bij DVC, de Delftse Voetbal Club. Al meer dan 45 jaar is deze echte verenigingsman een vaste kracht op en rond het voetbalveld. Toen hij lid werd in 1977 voetbalde hij een tijd in het 5e elftal. Al snel pakte hij allerlei vrijwilligerswerk op. Hij floot 29 jaar lang wedstrijden als scheidsrechter. Daarnaast was hij jarenlang jeugdtrainer en jeugdleider. De lijst met andere werkzaamheden die hij bij de club deed en doet, is bijna oneindig. Zo helpt hij als klusjesman, opent hij op vaste dagen de accommodatie en beheert hij de postbus. Allemaal activiteiten die eraan bijdragen dat DVC goed kan draaien. Hij zorgt ook voor gezelligheid en verbinding binnen DVC. Bijvoorbeeld bij de activiteitencommissie en als organisator van kaartavonden en -competitie. Voorop staat dat hij graag anderen helpt, ook buiten het voetbalveld. Zo doet hij mantelzorg voor zijn zus en staat hij klaar voor ieder die zijn hulp vraagt. In 2013 werd hij al benoemd tot erelid van DVC. Daar mag hij nu de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan toevoegen.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw J.D. (Cody) Keet
Mevrouw Keet krijgt de onderscheiding vanwege haar grote inzet voor gymnastiek en turnen. Sinds haar zestiende jaar gaf mevrouw Keet gymnastiek- en turntraining. Eerst in Delft, bij vereniging Excelsior. Daarna, sinds 1975, in Den Hoorn, bij WIK: ‘Willen Is Kunnen’.
Er zijn bewoners van Den Hoorn die zeggen dat vrijwel het hele dorp bij ‘gymjuf Cody’ op gymles heeft gezeten.
In 1984 nam ze “de vereniging WIK over”. Die dreigde op dat moment opgeheven te worden. Ze werd voorzitter, drijvende kracht en hoofdtrainer. En deed ook – bij gebrek aan andere mensen die het wilden doen – de administratie. Zeker tien uur per week gaf ze les. Daarnaast organiseerde ze wedstrijden en leuke activiteiten. Ze was ook actief op rayon- en districtsniveau van de gymnastieksport. Dit alles deed ze als vrijwilliger, in combinatie met een gezin en een baan als docent lichamelijke opvoeding.
Vorig jaar werd het hanteren van de zware toestellen en valmatten echt te zwaar voor haar. Jammer genoeg bleek haar vertrek ook het einde van de vereniging. Haar levenswerk kon niet worden voortgezet, omdat er geen gediplomeerde trainer te vinden was.
Maar zonder haar inzet waren al die mooie WIK-jaren er niet geweest. Ze mag heel trots zijn op wat ze tot stand heeft gebracht.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw D.M. (Denise) Martina
Mevrouw Martina groeide op op Curaçao. Op jonge leeftijd moest zij van school om voor haar broertjes en zusjes te zorgen. Dat motiveerde haar om zich later op eigen kracht te ontwikkelen tot succesvol ondernemer in de schoonheidsbranche.
In twintig jaar heeft zij een goedlopende salon in Delft opgebouwd, die bovendien een leerwerkplaats is. Daar begeleidt zij vaak leerlingen die moeite hebben om een baan of stageplek te vinden. Zij leren niet alleen het vak, maar ook vaardigheden voor het leven. Bij haar krijgt iedereen een kans. Ze geeft regelmatig trainingen aan asielzoekers en (ex-) gedetineerden. Ook op Curaçao is zij met een project begonnen, waarbij jongeren zonder diploma het vak van kapper of schoonheidsspecialist kunnen leren. Op die manier wil zij hun baankansen vergroten en de armoede op het eiland doorbreken. Na de aardbeving op Haïti organiseerde zij een kappersbenefiet om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Verder geeft ze onder meer vrijwillig workshops op het ROC Zadkine en collecteert ze voor het Rode Kruis. Mevrouw Martina zet zich al jaren in om anderen kansen te geven die zij vroeger niet heeft gekregen. Om die reden is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Meneer D.D. (Dennis) van der Sluis

Meneer Van der Sluis vervult al zeventien jaar verschillende bestuursfuncties bij de Scouting Den Hoorn. Hij heeft als groepsbegeleider veel tijd geïnvesteerd in het bevoegd maken van de leiding. Hij heeft de ledenadministratie gedigitaliseerd en geautomatiseerd en de website naar de landelijke standaard gebracht. Als penningmeester heeft hij de financiën van de vereniging volledig op orde gebracht. Ook is hij enkele jaren bestuursvoorzitter geweest. Hij speelde een zeer belangrijke rol in het verwerven van een nieuw scoutinggebouw. Daarbij maakte hij de financiën inzichtelijk, zorgde dat de financiering van het gebouw rondkwam en deed veel van het nodige regelwerk.
Naast penningmeester, bestuurslid, webmaster en gegevensbeheerder, is hij ook contactpersoon, evenementenbeheerder en verhuurder. In al die rollen zorgt hij voor overzicht, signaleert hij wat er nodig is en lost het op. Bovendien schiet hij altijd te hulp als er iets geregeld, geïnstalleerd of gerepareerd moet worden. Met zijn grote inzet, kennis en kunde is hij van onschatbare waarde voor de scouting Den Hoorn. Daarom is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw G.H.M. (Erna) van Lunteren

Mevrouw Van Lunteren heeft de afgelopen decennia veel betekend voor mensen met dementie en hun naasten. Zij was zelf jarenlang mantelzorger voor haar dementerende man. Daarnaast kon ze door haar werk in de gezondheidszorg haar kennis en ervaring inzetten bij het vele vrijwilligerswerk dat ze deed.
Zo was zij jarenlang betrokken bij de ontmoetingscentra van Pieter van Foreest als mantelzorger en ervaringsdeskundige. Zij steunde medewerkers en bezoekers en adviseerde hen over de omgang met dementerenden. Ook was zij lang lid van de cliëntenraad van Pieter van Foreest. Ze zocht altijd naar manieren om het ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorger beter te laten aansluiten op de vraag.
Mevrouw Van Lunteren was een waardevol lid bij de Programmacommissie Memorabel van ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en innovatie. Van 2013 tot 2020 beoordeelde zij of projectvoorstellen relevant waren voor mensen met dementie en hun naasten. De projectleiders waren blij met haar waardevolle input als mantelzorger.
Vanaf 2013 was zij lid van de Wmo-raad, later de Adviesraad Sociaal Domein. Hier adviseerde zij over de uitvoering van wetten in het sociaal domein. Afgelopen zomer is mevrouw Van Lunteren, dan bijna 80, gestopt met haar waardevolle werk voor de Adviesraad.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J.H.M. (Jaap) Klooster

Bijna veertig jaar heeft Jaap Klooster zich ingezet voor kwetsbaren, vooral voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dat was geen toeval. Zijn motivatie is zijn oudste zoon, die verstandelijk beperkt is.
In 1985 begon meneer Klooster als vrijwilliger in de belangenbehartiging. Zo was hij bestuurslid en later voorzitter van diverse lokale en regionale Ouderverenigingen. In 2016 bracht hij taken van de regionale organisatie over naar het grotere Platform Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden, waar hij nog steeds actief is. Ook was hij lid van de Raad van Toezicht van MEE. Verder speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Wmo-raad, waarvan hij in 2011 ook lid werd. Vanaf 2016 werd dat de Adviesraad Sociaal Domein.
Meneer Klooster ziet beleidsregels en wetten niet bepaald als doel op zich. Altijd stelde hij de vraag: is dit goed voor mensen met een verstandelijke beperking? Als het antwoord negatief was, dan liet hij zich niet onbetuigd. Maar na iedere discussie, hoe fel ook, was er altijd tijd voor een kop koffie of thee. Meneer Klooster heeft heel veel betekend voor mensen met een beperking en hun naasten.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw J.P. (Jantine) Kouwenhoven-Mensert
Mevrouw Kouwenhoven zet zich al tientallen jaren actief in als vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban. Zij heeft daar het ambt van diaken bekleed en de afgelopen acht jaar was ze er pastoraal ouderling. Op die manier gaf ze samen met anderen leiding aan de kerk. Daarnaast deed zij veel extra’s voor de kerk, zoals het organiseren van de bazaar en de Alphacursus waar mensen worden begeleid in de basis van het christelijke geloof. Elke dag staat haar leven in dienst van haar naasten. Ze heeft oog voor kwetsbare mensen en is altijd bereid om te helpen. Ook thuis, waar ze mantelzorg doet voor haar broer met een verstandelijke beperking. Daarnaast hielp ze een blinde vrouw uit de kerkgemeente. Ze begeleidde haar naar kerkdiensten, hielp met boodschappen, de post en het regelen van zorg. Verder schrijft zij elke week een stroom aan kaarten. Zij zet lieve woorden op papier voor wie ziek is, iets te vieren heeft of een geliefde verliest. Volgens anderen is haar aanpak uniek. Ze is open, heeft geduld en biedt een luisterend oor. Daarom staat er na de kerkdienst regelmatig een rij wachtenden om haar te spreken. Redenen genoeg voor haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Dhr. P. (Peter) Plugers
De heer Plugers is al tientallen jaren actief binnen de PGD, de Protestantse Gemeente Delft. En naast zijn inzet voor de kerk zet hij zich ook in voor mensen die het lastig hebben in de samenleving.
In 1991 begon hij als ouderling in de Gereformeerde Goede Herderkerk Delft-Abtswoude. Die ging in 1997 verder als de Vierhovenkerk. Hij is vrijwel onafgebroken ouderling geweest tot 2014. Tot op heden verzorgt hij binnen de Vierhovenkerk nog steeds een groot aantal taken. Zo is hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Voettocht voor Vrede, samen met diverse kerken en moskeeën. Ook bereidt hij als secretaris vergaderingen tot in de puntjes voor. En wekelijks bepaalt hij namens de kerk welke twee mensen de steun of de waardering van een bloemetje verdienen.
Ook buiten de kerk biedt hij Delftenaren steun. Sinds 2016 zet hij zich bij Participe vrijwillig in voor vluchtelingen. Sinds 2017 is hij ook voorzitter van de reiscommissie van de PCOB, de Protestants Christelijke Ouderenbond. Die zorgt ervoor dat mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, tóch op vakantie kunnen. Ook zet hij zich in als mantelzorger en is hij penningmeester voor het Dovenpastoraat Haaglanden.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw T. (Tiny) van der Meijden
Tiny Van der Meijden is sinds 1960 vrijwilliger bij de protestantse wijkgemeente Hof van Delft. Ze ondersteunt de kosters en zet zich vol in voor de kerkleden. De mensen om haar heen zeggen dat ze een hart van goud heeft en dat ze geluk brengt in het leven van veel eenzame ouderen. Binnen de kerk verzorgt zij iedere dinsdag als gastvrouw de Open Ochtend. Speciaal hiervoor haalt ze een mevrouw op die in een rolstoel zit, zodat ook zij mee kan doen. Daarnaast maakt ze als lid van de kookgroep regelmatig een warme maaltijd voor wel 50 personen die zo een gezellige avond hebben.
Dat gezellig samenzijn regelt ze ook al 25 jaar voor de klaverjasclub van de kerkgemeente. Dan maakt ze de ruimte klaar en regelt ze hapjes, drankjes en prijsjes. Met haar vrijwilligerswerk heeft ze een groot netwerk opgebouwd en houdt ze alleenstaande ouderen bij elkaar. Soms gaat ze met zelfgemaakte soep langs of nodigt ze met kerst mensen uit die alleen zijn. Als dat niet op eerste of tweede kerstdag kan, dan voert ze een derde kerstdag in! Voor al haar inzet als krachtige verbinder is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
De heer Jan (J.R.) Nijenhuis
De heer Nijenhuis heeft de afgelopen drie decennia als bevlogen en energieke optomechanisch architect bij TNO Delft bijzondere bijdragen geleverd binnen het vakgebied van de optomechnica. Optomechanica maakt het mogelijk om licht met bewegende delen te sturen of te ontvangen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in lithografiesystemen, in telescopen en in satellieten. Met zijn bijdragen heeft de heer Nijenhuis astronomen in staat gesteld om verder te kijken en schérper te kijken. En preciezer te meten en waar te nemen.
De heer Nijenhuis heeft zeer complexe optische astronomische waarnemingssystemen ontworpen. Zo heeft hij de ondersteunende structuur van de primaire spiegel van de grootste telescoop ter wereld, de EELT, ontworpen. Deze spiegel is 39 meter hoog, bestaat uit 798 sub-spiegels van 1,4 meter en bevat 133 verschillende spiegelvormen. Deze spiegelvormen moeten met de nauwkeurigheid van een duizendste haardikte kunnen worden geplaatst én bewegen. Met dit precisiewerk baant hij de weg voor nieuwe, astronomische, Nobelprijswaardige ontdekkingen. In 2008 ontving hij de Prof. M.P. Kosterprijs van de Dutch Society for Precision. De prijs is voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor mechatronica en precisietechnologie. De heer Nijenhuis is zijn carrière lang een toonaangevend ontwerper geweest van precisieapparatuur in de ruimtevaart en astronomie.

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
De heer T.F.J. (Theo) van de Gazelle
De heer Van de Gazelle heeft zich zijn hele werkzame leven – en menig vrij uur – ingezet voor het veiliger, gezonder, bereikbaarder en leefbaarder maken van het Nederlandse water. Dit deed hij vooral in functies bij Rijkswaterstaat.
In 2001 werd hij hier lid van de Hoofddirectie. Eind 2004 werd hij Hoofdingenieur-directeur – HID – Oost-Nederland. Vanaf 2007 was hij plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat. En weer zes jaar later HID Midden Nederland. In 2017 werd hij HID Zee en Delta, tot aan zijn pensioen vorig jaar.
Altijd gebruikte hij zijn grote kennis en ervaring ten bate van de Nederland wateren. Zo was hij de drijvende kracht achter de nieuwe Beatrixsluis in het Lekkanaal. Maar ook bij minder zichtbare zaken wist hij het verschil te maken. Hij zorgde dat waterkwaliteit, leefbaarheid en bescherming van de nieuwe natuur boven aan de agenda stonden.
De samenwerking binnen de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie, met uiteenlopende culturen, wist hij naar een hoger niveau te tillen. En hij was de drijvende kracht achter de enorme bergingsoperatie, toen de MSC Zoë, tijdens een storm in januari 2019, drie miljoen kilo lading verloor in de Noordzee.
De heer Van de Gazelle is daarnaast op heel veel terreinen een betrokken vrijwilliger geweest. En dat is hij nog steeds.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw L. (Lenie) ten Hulscher
Mevrouw Ten Hulscher was sinds eind jaren ’80 de drijvende kracht achter REDEOSS, de Delftse sportvereniging voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast was ze onder meer actief bij de Nederlandse Invaliden Sportbond.
Nadat ze vanaf 1988 afhankelijk werd van een rolstoel, groeide mevrouw Ten Hulscher uit tot succesvol sporter in het Para Badminton. Ze werd meerdere keren Nederlands en zelfs wereldkampioen Para Badminton. Daarnaast werd ze vrijwilliger bij REDEOSS. Ze was bestuurslid, toernooiorganisator, jeugdtrainer en vraagbaak voor iedereen binnen de vereniging. Als bestuurslid bij de Nederlandse Invaliden Sportbond stelde zij uniforme spelregels op die over de hele wereld zijn overgenomen. Iedereen in Nederland die iets met para badminton te maken heeft, kent de naam Lenie ten Hulscher. Als trainster leidde ze – samen met haar man Bert van der Lubbe – ruim 30 jaar jonge en volwassen badmintonners op; voormalig leden hebben daar veel waardering voor.
Naast de inspanningen voor REDEOSS was ze vanaf 1988 bij volksdansvereniging Radost actief als coördinator van de Jeugdgroepen, terwijl ze daarnaast steun en toeverlaat van het bestuur was. Behalve het organiseren van activiteiten, jeugdleden en ouders wegwijs maken en overleg met de dansdocenten bezat ze nog een andere, bijzondere kwaliteit: ze maakte prachtige folklore kostuums die jeugdleden droegen tijdens optredens. Een gevleugelde uitdrukking over haar: ‘Wat haar ogen zien, kunnen haar handen maken.’