TU Delft wil groeien naar 40.000 ingenieursstudenten via multicampusstrategie (Foto: Koos Bommelé)
TU Delft wil groeien naar 40.000 ingenieursstudenten via multicampusstrategie (Foto: Koos Bommelé)

Kritiek op mogelijke groeistrategie TU Delft

Algemeen

DELFT - Vorig jaar september kwamen de plannen van de TU Delft voor een mogelijke groeistrategie in de media. Uiteindelijk wilden ze een groei naar 40.000 ingenieursstudenten onderzoeken. Na dit onderzoek is het voor het college van bestuur duidelijk geworden dat er binnen de TU draagvlak is voor het verder verkennen van groei. Voor het Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen (DOBB-io) is een verdere groei echter alleen acceptabel als daardoor de druk op de stad vermindert. Dit willen zij doen door een aantal voorwaarden te stellen aan deze verdere groei van de TU via een multicampusstrategie.  

Door Frank van der Steen

Druk
De DOBB-io bestaat uit Belangenvereniging Binnenstad Noord, Buurtvereniging Delftzicht, Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft, Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Delft, Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delft, Buurtstichting Rode Feniks, Belangenvereniging TU Noord, Belangenvereniging Voorhof II West en Belangenvereniging Zuidpoort. Volgens hen zijn de bewoners van Delft niet als stakeholder meegenomen. “We zien de druk  van de universiteit op de stad de laatste jaren veel te groot worden, met alle negatieve gevolgen van dien. In 15 jaar tijd is het aantal studenten verdubbeld, en het aan de stad beloofde maximum van 25.000 studenten is met 27.000 TU-studenten inmiddels ruim overschreden. Omdat een groot deel internationale instroom betreft voor wie thuis blijven wonen geen optie is, is de druk op woonruimte in de stad ook extra toegenomen”, aldus de DOBB-io in hun brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft. Voor de bewonersbelangenorganisaties is de grens van de omvang van de TU Delft al lang bereikt. “We zien dat woningen niet meer beschikbaar zijn voor andere woningzoekenden en dat voorzieningen in de stad onder druk staan. Ook zien we straten en wijken met een eenzijdige populatie, wat leidt tot verlies aan sociale cohesie.” Mede om deze redenen is een verdere groei voor de DOBB-io niet acceptabel. Indien de groeistrategie wordt gevolgd, dient er volgens hen aan zes voorwaarden te worden voldaan.

Voorwaarden
Als eerste moet volgens de DOBB-io worden voorkomen dat ondanks deze strategie de studentenaantallen in Delft toch groeien. “Het realiseren van andere campussen buiten Delft is wat ons betreft topprioriteit en gaat vóór het werven van nieuwe studenten.” Als tweede moeten er studentenwoningen op de campus komen als kans voor ontkamering in overbelaste buurten. “Gemeente, TU Delft en studentenhuisvesters moeten samen een strategie opstellen om deze ontkamering te kunnen laten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een opkoopfonds dat de woningen weer voor de reguliere woningmarkt beschikbaar maakt.” Als derde moeten er voorzieningen op de campus komen om woonmilieus elders te ontlasten. “Op de campus moet ook grond ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van voorzieningen, zoals horeca of studentenverenigingen.” Als vierde is het verbeteren van de ontsluitingsroutes een belangrijke voorwaarde. “De overbelasting op de routes door en naar de campus moet aangepakt worden, door betere ontsluiting van de TU wijk en meer woningen voor studenten. Ook zorgen te smalle fietspaden voor onveilige situaties waardoor het nodig is om de belangrijke fietspaden te verbreden. Tevens zal er een betere verbinding moeten komen met Station Delft Campus en moet (vracht)autoverkeer als hoofdroute de route langs het westelijk deel van de campus volgen.” Als vijfde voorwaarde moet het fietsparkeerprobleem aangepakt worden. “In de fietsenstallingen op de stations moet weer ruimte komen voor kortparkeerplaatsen, door bijvoorbeeld een maximale stallingstijd van 24 uur.” Als laatste moeten bewoners(organisaties) als volwaardig stakeholder worden gezien en overeenkomstig deel van het overleg uitmaken. 

Verwachting
Voor de DOBB-io is een verdere groei van de TU Delft via een multicampusstrategie dus alleen acceptabel als daardoor de druk op de stad Delft vermindert. “Van zowel de gemeente Delft als de TU Delft verwachten we een serieus commitment om dat waar te maken, en niet alleen woorden maar ook daden. Door de zes hierboven genoemde voorwaarden hopen we de druk van de TU op de stad substantieel te kunnen verminderen.” Bij de DOBB-io hopen ze dat de voorwaarden meegenomen worden in de gesprekken tussen de TU Delft en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft. “Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college op onze voorwaarden.”