Er wordt gewerkt aan een nieuwe Woonvisie voor Delft
Er wordt gewerkt aan een nieuwe Woonvisie voor Delft

‘We hebben geen woningtekort meer, maar woningnood’

Algemeen

DELFT - De gemeente Delft is bezig met een nieuwe Woonvisie voor de periode 2023 tot 2030. Omdat er in Delft een woningtekort - zeg maar gerust wooncrisis - gaande is, zijn de Delftse bewonersbelangenorganisaties met elkaar om de tafel gaan zitten naar aanleiding van deze nieuwe Woonvisie. Zij gaan dit doen onder de naam ‘Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen i.o.’. (DOBB-io) 

Door Frank van der Steen

De DOBB-io zal bestaan uit Belangenvereniging Binnenstad Noord, Buurtvereniging Delftzicht, Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft, Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Delft, Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delft, Buurtstichting Rode Feniks, Belangenvereniging TU Noord, Belangenvereniging Voorhof II West en Belangenvereniging Zuidpoort. Zij zijn begonnen met een brief aan de gemeente, waarin kenbaar wordt gemaakt dat ze als volwaardig belanghebbende deel willen uitmaken van de plannen over de Woonvisie 2023-2030. “Wij zijn namelijk van mening dat een directe betrokkenheid van bewonersorganisaties aan het begin van het traject noodzakelijk is om draagvlak voor de Woonvisie te creëren”, aldus de DOBB-io in hun brief aan de gemeente.

Stadsgesprek
Tijdens een stadsgesprek dat plaatsvond op 14 september 2022 werd duidelijk dat de woonproblematiek in Delft enorm leeft onder de bewoners en bewonersorganisaties. “Tijdens het stadsgesprek werd duidelijk dat bewoners en bewonersorganisaties veel meer betrokken willen worden bij de totstandkoming van deze woonvisie. Er is naar onze mening te weinig besef dat de gemeente Delft de betrokkenheid van bewoners nodig heeft om haar doelen te bereiken.” Uiteindelijk willen de bewonersbelangenverenigingen een zo goed mogelijk beeld creëren van alle wijken en buurten in Delft, waardoor ze volwaardig belanghebbenden kunnen zijn in de plannen van de Woonvisie 2023-2030.

Problemen
De DOBB-io hoopt dat de problemen en wensen van bewoners meegenomen worden in de Woonvisie. “We vrezen anders voor het ontstaan van een te eenzijdig beeld waar de belangen en woonwensen van de huidige vaste bewoners van Delft ondergesneeuwd raken bij die van passanten en toekomstige bewoners.” De bewoners van Delft hebben verschillende wensen en suggesties aangegeven, die volgens de DOBB-io onderzocht moeten worden. Eén daarvan is een analyse van de problemen die per wijk spelen. “De wijken in Delft verschillen enorm van elkaar en daarmee ook de problemen die er spelen en de mogelijke oplossingen. Zonder een analyse is het maken van beleid niet mogelijk.” Ook kan de stad de groei van het aantal studenten van de TU niet meer aan, zo stellen de belangenverenigingen. “Daags na het stadsgesprek over de Woonvisie verschenen berichten over de ambities van de TU om door te groeien naar 40.000 studenten terwijl 25.000 studenten in eerder beleid als maximum werd genoemd. De balans tussen studenten en de stad is volledig zoek.” De doorstromingsmogelijkheden zijn ook een aandachtspunt volgens de DOBB-io. “Verbetering van de doorstromingsmogelijkheden binnen een wijk of buurt geeft niet alleen bestaande bewoners meer kans op een passende woning maar creëert ook ruimte voor nieuwkomers en verbetert de sociale cohesie.” Ook noemen ze bij de bewonersbelangenverenigingen de huisvesting van kwetsbare groepen als belangrijk onderwerp. “Nabijheid van familie, vrienden en vertrouwde buren is essentieel voor eventueel benodigde (mantel)zorg. Hetzelfde geldt overigens voor ouderen die binnen hun vertrouwde buurt willen verhuizen of jonge gezinnen die de steun van familie nodig hebben bij kinderopvang.”

Onderhoud
Het slecht onderhouden van oudere woningen is volgens de DOBB-io een hardnekkig probleem wat bijdraagt aan ongezonde leefomstandigheden zoals woon- en energiearmoede. “Dit betreft doorgaans huurwoningen in zowel de sociale als particuliere huursector. Maar ook eigenaar-bewoners zijn lang niet altijd in staat om voldoende reserve op te bouwen voor noodzakelijk onderhoud.” De hoge kosten, voor bijvoorbeeld isolatie, renovatie en onderhoud, zijn voor veel verhuurders en woningeigenaren te hoog. Als oplossing voor meer draagvlak bekijkt de DOBB-io betaalbare verhuismogelijkheden. “Om meer draagvlak te creëren voor woningrenovatie en waar nodig sloop, zouden dergelijke plannen gekoppeld kunnen worden aan verhuismogelijkheden binnen de wijk of stad. Maar dan moeten er wel geschikte en betaalbare woonopties gecreëerd worden.” 

Platform Wonen
Naar voorbeeld van het Sociaal Platform, kan een Platform Wonen een aanvulling zijn voor de stad om actuele kwesties op het gebied van wonen en leefbaarheid te bespreken. “Het betreft een geïnstitutionaliseerd overleg tussen, onder andere, gemeente, (sociale) verhuurders en bewonersbelangenverenigingen, dat door de gemeente Delft mogelijk wordt gemaakt.”  

Overleg
De belangenverenigingen hopen op korte termijn met het college van Delft over de wensen te kunnen overleggen. “Wensen die zowel betrekking hebben op de in onze brief genoemde inhoudelijke aspecten van de Woonvisie als op een structurele deelname van bewonersbelangenorganisaties als belanghebbende bij beleid met betrekking tot wonen en leefbaarheid in Delftse wijken.”