De Gasthuisplaats is al jaren onderwerp van discussie (Foto: Koos Bommelé)
De Gasthuisplaats is al jaren onderwerp van discussie (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Gasthuisplaats blijft discussiepunt

Algemeen

DELFT - De ontwikkeling van de Gasthuisplaats is al bijna veertig jaar onderwerp van discussie. Een langer uitstel van de ontwikkeling is volgens velen onwenselijk voor de kwaliteit van de Delftse binnenstad. Toch is het advies van het college om het parkeren op de Gasthuisplaats voorlopig te behouden.

Door Cheyenne Toetenel

Op 28 maart 2019 hebben GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, SP, CDA en STIP gezamenlijk een motie ingediend ten aanzien van de toekomst van de Gasthuisplaats. Hierin wordt het college onder meer verzocht voorbereidingen te treffen om de bezoekersparkeerplaatsen te verwijderen en te onderzoeken of het mogelijk is om ook het vergunningparkeren van de Gasthuisplaats te weren. Daarnaast het verzoek om te kijken hoe een groenere invulling kan worden gegeven aan de ruimte en een visie te formuleren om de ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke binnenstad te verbeteren. Afgelopen week kwam het college met een eerste inhoudelijke reactie.

Bezoekers
"Onze ambitie om minder auto's op straat te hebben in de binnenstad sluit volledig aan bij de strekking van de motie", klinkt het in de reactie van het college. "Wij willen de onbenutte capaciteit in de parkeergarages gebruiken en stimulerende maatregelen nemen om het autobezit te doen dalen." Toch sluit het college zich niet aan bij de bevindingen van de raad en geeft zijn advies het bezoekersparkeren op de Gasthuisplaats voorlopig te behouden. Het voorstel is de afweging over de toekomst van de Gasthuisplaats mee te nemen bij de uitwerking van het Mobiliteitsplan 2040. Eén van de redenen hiervoor is dat het verwijderen van het bezoekersparkeren grote invloed heeft op de begroting, aangezien hier jaarlijks zo'n 425.000 euro door wordt verkregen. Daarnaast stelt het college dat het verwijderen van parkeerplaatsen op de Gasthuisplaats niet los kan worden gezien van de parkeersituatie in de rest van de binnenstad. Indien nu een keuze wordt gemaakt de parkeerplaatsen op de Gasthuisplaats te verwijderen, zijn de keuzemogelijkheden beperkt. Dat terwijl de ruimte een rol kan spelen om het parkeren langs grachten en smalle straten op te vangen. Een grondige afweging is volgens het college vereist, voordat een definitieve keuze wordt gemaakt.

Bewoners
Ook voor het vergunningparkeren wijst het college naar de uitwerking van het Mobiliteitsplan 2040 en de integrale parkeervisie. "De mogelijkheden om het vergunningparkeren op korte termijn van de Gasthuisplaats te verwijderen zijn zeer beperkt. Er is in de huidige situatie geen ruimte om alle vergunninghouders die nu parkeren op de Gasthuisplaats een parkeerplaats te bieden in de directe omgeving. Deze parkeerders kunnen ook nog niet parkeren in de parkeergarages met hun parkeervergunning." Het verwijderen van vergunningparkeren op de Gasthuisplaats gaat volgens het college in de praktijk leiden tot extra drukte en zoekverkeer. Op de langere termijn ziet het college wel mogelijkheden. "Het vergunningparkeren kan worden geweerd van de Gasthuisplaats wanneer meer bewoners in de parkeergarages parkeren en minder op straat. Bij de uitwerking van het mobiliteitsplan worden concrete maatregelen uitgewerkt om de restcapaciteit van de parkeergarages beter te benutten." Het definitief weren van auto's op de Gasthuisplaats lijkt dus voorlopig nog niet aan de orde.