Nieuw dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland is eensgezind en heeft er zin in

Adri Bom overhandigt het Coalitieakkoord aan Dijkgraaf Van Haersma Buma. Het nieuwe College wordt op 8 januari geïnstalleerd.

DELFT - Het op maandag 22 december j.l. in Delft ondertekende coalitieakkoord 2009 - 2012 en de totstandkoming van het nieuwe college van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn soepel verlopen.

In tegenstelling tot verschillende Waterschappen elders in het land heeft het voortraject in Waterschap Delfland geen ongemakkelijke discussies of lastige onderhandelingen opgeleverd. Pleun van den Ende, één van de betrokkenen, licht toe: “Omdat je met politieke partijen te maken hebt, lag het gevaar van onderliggende belangen bij coalitievorming inderdaad op de loer. Hier was echter geen enkele sprake van. De sfeer was collegiaal en we hebben er zin in om gezamenlijk aan de slag te gaan.” Het uiteindelijke doel van de onderhandelingen was volgens alle betrokkenen een solide basis te leggen voor continuering van goed waterbeheer. En dat bereik je het beste met een zo breed mogelijke coalitie, volgens Ingrid ter Woorst, die namens de partij ‘Water Natuurlijk’ gaat deelnemen in het college: “Ik ben blij dat het een brede coalitie is. Goede besluiten op het gebied van waterbeheer bereik je alleen als vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende inzichten wordt meegedacht. Je voorkomt hiermee eenzijdige besluiten.” 

Dit wordt beaamd door Arie van den Berg (Ongebouwd), die blij is dat er zo snel een nieuw bestuur is geformeerd. Het Hoogheemraadschap Delfland spreekt van 'een breed draagvlak in de samenleving', al moet dit gezien de lage opkomst bij de verkiezingen (19.6 procent, zo’n 150.000 kiezers) in het juiste perspectief worden gezien. 

Het nieuwe college gaat bestaan uit vertegenwoordigers van CDA, PvdA, Water Natuurlijk, VVD en de combinatie Ongebouwd/Bedrijven. De coalitie vertegenwoordigt 24 van de in totaal 30 zetels. De PvdA is zeer content over het resultaat. “Onze partij kan zich goed herkennen in het bereikte resultaat. Het programma zet nadrukkelijk in op voortzetting van de goede samenwerking met gemeentes en andere partners, op solide financieel beheer en begrotingsdiscipline”, aldus Gerard Dijkema, fractievoorzitter van de PvdA. Dijkema laat deelname in het college overigens over aan de nummer 2 van de PvdA-lijst, Aad Wiegman. Wiegman is de ervaren rot in het nieuwe college, als enige vertegenwoordiger heeft hij al zitting in het huidige college. Van der Ende (VVD) had van alle vertegenwoordigers de meeste voorkeursstemmen. “Een leuke opsteker. Ik ben blij dat ik nu een steentje kan bijdragen via het college.” Ook Adri Bom van het CDA heeft er veel zin in. “De eerste selectiegesprekken had ik al voor de zomer en nu is het bijna zo ver. Ik popel om aan de slag te gaan.”

Normale proporties
Voor 2009 heeft Wiegman als doelstelling het huidige beleid te continueren, met aandacht voor evenwicht in taken in relatie tot verantwoorde kosten. Van der Ende van de VVD is het hiermee eens. “Mijn persoonlijke doelstelling voor 2009 is om binnen de begroting te blijven. De lasten voor de inwoners zijn al gestegen, dat moet niet zo doorgaan”, aldus van der Ende. Ook Bom wil dat de investeringen opwegen tegen de opbrengsten: “We krijgen de komende jaren met enorme investeringen te maken. Denk alleen maar aan de grond die in dit gebied schaars en dus duur is. We hebben veel grond (ruimte) nodig om al onze plannen waar te maken.” 

Van den Berg, zelf veehouder, heeft nog een ander doel: “In verhouding hebben we in dit gebied weinig agrariërs en juist deze hebben met een onevenredige kostenstijging te maken. Ik ga me er hard voor maken dit tot normale proporties terug te dringen. Gelukkig was dit in de onderhandelingen geen omstreden punt en wil iedereen een eerlijke verdeling.” Ter Woorst geeft aan ook te streven naar evenwicht tussen uitgaven en opbrengsten, maar zij vindt dat mensen zich wel moeten realiseren dat veiligheid en kwaliteit geld kosten. 

Over de titel van het coalitieakkoord is Ter Woorst enthousiast: “Slagvaardig werken aan veiligheid en kwaliteit. Dat zijn ook twee belangrijke punten van Water Natuurlijk. Veiligheid staat voorop, maar water biedt ook kansen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Groen in de stad, het in stand houden van het polderlandschap en recreatief medegebruik, zoals wandelen over kaden en vissen. Slagvaardig is ook echt niet zo maar een kreet. Het bestuur van het Hoogheemraadschap kenmerkt zich al jaren door slagvaardigheid. Toen enkele jaren geleden het Rijk niet over de brug dreigde te komen met geld voor de primaire keringen (duinen en dijken) heeft Delfland dit bedrag voorgeschoten. Niet afwachten maar actie! Omdat het Waterschap zulk goed werk verricht, gaat er niet vaak wat mis. Nadeel hiervan is dat mensen droge voeten en schoon water vanzelfsprekend gaan vinden en zich er niet van bewust zijn wat daar allemaal bij komt kijken. Ik wil het komende jaar dan ook de communicatie en de informatievoorziening verbeteren. Zodat de mensen weten wie we zijn en wat we doen.” Bom sluit hierbij aan: “De zichtbaarheid en de herkenbaarheid van het Waterschap moet beter en daar zal ik me dan ook voor inzetten.” (MdB)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1