Afbeelding

Nog veel vragen in Schipluiden over aanpak lekkages nieuwe rijksweg A4

Algemeen

Editie: Week 19, Jaargang 23 |

De in aanleg zijnde A4, de damwanden, de polder (v.l.n.r.) en het onderliggende grondwater: het is geen gelukkige combinatie…

SCHIPLUIDEN – Het bestuur van plattelandsgemeente Midden-Delfland legt zich nog niet neer bij het wegpompen van meer grondwater rond de nieuwe rijksweg A4, in de polders tussen Delft en de voorsteden van Rotterdam.

Door: Henk de Kat

Volgens Rijkwaterstaat zijn de gevolgen van de – in de praktijk al ingevoerde – zwaardere bemaling ‘verwaarloosbaar’. Burgemeester en wethouders zetten echter vraagtekens bij de onderbouwing van die conclusie.
De bemaling is begin dit jaar opgeschroefd, nadat rijk en de uitvoerders van de A4 werden geconfronteerd met een grotere druk van het grondwater op de brede en grotendeels verdiept aangelegde asfaltbak in het Schipluidense veenweidegebied, dan vooraf was ingeschat door bouwcombinatie ‘A4all’ (o.m. Boskalis en Heijmans).

Vanaf de Kruithuisweg in Delft tot aan de rand van Schiedam en Vlaardingen leidde die druk rond de afgelopen jaarwisseling tot lekkages. Gaandeweg de verdere aanleg zijn de risico’s, zoals ook het kunnen gaan ‘drijven’ van de wegbak, enerzijds bestreden door de weg steviger te grondvesten. Dat is op een beperkt stuk gebeurd met een fundament van tientallen meters diepe damwanden, min of meer volgens de methodiek die in Delft is en bij de verdere afbouw wordt gebruikt over vrijwel de hele lengte van de treintunnel. Daarnaast zijn de A4-lekkages ingeperkt door toepassing van extra bemaling rond een fiks deel van het tracé.
Nodig
Overigens werd al bij de bouwstart van de weg in 2012 verondersteld dat bemaling rondom nodig zou zijn. Toen werd echter nog gedacht aan 120 tot hooguit 400 kuub per etmaal. Daarmee stemde de gemeenteraad van Midden-Delfland destijds in, na redelijk te zijn gerust gesteld door rapporten van de Grontmij. Inmiddels is als noodgreep vanwege de onvoorziene lekkages overgegaan tot tien keer zo hard pompen.
Rijkswaterstaat heeft daarvoor bij het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuwe vergunning aangevraagd, dit keer voor 1200 tot maximaal 1450 kuub per etmaal. Deze zwaardere bemaling zal blijvend nodig zijn, is daarbij gesteld. Dus ook nadat de A4 tussen Delft-Rotterdam in gebruik zal zijn genomen voor het verkeer. Die openstelling is nog altijd gepland in december van dit jaar.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zich inmiddels bereid getoond de gevraagde vergunning te verstrekken aan het rijk. De gemeente Midden-Delfland had formeel al moeten reageren op deze stap. Maar de materie is zo complex, stellen B en W nu, dat aan Delfland uitstel is gevraagd van de reactietermijn, tot eind deze maand. De komende drie weken wil de gemeente gebruiken voor gesprekken met Delfland en Rijkswaterstaat, om meer duidelijkheid te krijgen over mogelijke consequenties voor het veenweidelandschap en de wegconstructie. En ook om na te gaan of er geen andere opties zijn voor het droog houden van de autoroute door de polderstreek.

Lijstje vragen
De gemeente heeft een heel lijstje vragen, blijkt uit het verzoek tot uitstel aan Delfland, voortvloeiend uit recent door onderzoeksbureaus Wareco en de Grontmij uitgebrachte rapporten over de nieuwe situatie. Zo wil Midden-Delfland eerst het naadje van de kous weten over het effect van de opgeschroefde bemaling op de natuur, zettingen van het gebied en de waterkwaliteit in de polders, en ook wordt meer informatie verlangd over de monitoring van één en ander. Ook is het B en W niet duidelijk of de oorzaak van de onvoorziene hogere waterdruk voldoende in beeld is gebracht. In dat verband vraagt de gemeente zich af op lange termijn niet een nog weer sterkere bemaling is te verwachten.

Midden-Delfland beschouwt zich vanwege bepaalde vergunningverlening officieel ook als ‘bevoegd gezag’ voor een ruim drie kilometer lang polderstuk van de weg. Daarom verlangt de gemeente deze maand bovendien antwoorden op vragen over de veiligheid van de bouwconstructie van de A4, nu de grondwaterdruk tien keer hoger blijkt dan verwacht.

In de komende gesprekken met rijk en waterschap wil de gemeente ook aankaarten wat de gevolgen kunnen zijn, als in 2017 stapsgewijs zal worden gestopt met het massaal oppompen van grondwater in Delft. Op het terrein van Gist-brocades, tegenwoordig DSM, wordt al een eeuw lang zeer veel water opgezogen vanuit de wijde omtrek van de stad. Het gaat, ter vergelijking, in Delft om 1200 kuub per uur (ongeveer een half gevuld wedstrijdzwembad van 50 meter lengte), tegen nu rond de A4 om maximaal 1450 kuub, maar dat is per dag.


Die langdurige en grootschalige wateronttrekking in Delft heeft onder meer in het veenweidegebied van Schipluiden geleid tot bodemdalingen, zo blijkt uit satellietbeelden. De massa’s diep grondwater zijn tegenwoordig niet meer nodig voor koeling van een fabrieksproces. Het water wordt thans nutteloos in zee gespuid. DSM betaalt ook niet meer aan mee aan het pompen. Dat komt nu voor rekening van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. Die willen er vanaf, vanwege de kosten van een paar miljoen euro per jaar. Het voornemen is die afbouw vanaf 2017  behoedzaam in te voeren, aangezien geologen verwachten dat de grondwaterdruk tot in de verre omtrek van Delft dan nog verder zal toenemen dan nu al het geval is.

 

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12