Een ruime meerderheid heeft ingestemd met het voorstel 'Goed wonen in Delft, Woonvisie 2023-2028'
Een ruime meerderheid heeft ingestemd met het voorstel 'Goed wonen in Delft, Woonvisie 2023-2028'

Gemeenteraad Delft akkoord met Woonvisie 2023-2028 na levendig debat

Algemeen

DELFT - In een besluitvormende vergadering heeft de gemeenteraad van Delft met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel ‘Goed wonen in Delft, Woonvisie 2023-2028’. Na een uitvoerig debat waarbij acht amendementen en vijftien moties werden besproken, werd de woonvisie uiteindelijk goedgekeurd. De visie heeft als doel ervoor te zorgen dat Delftenaren goed kunnen wonen met voldoende woningen op de juiste plaats.

Door Cheyenne Toetenel

Het debat draaide voornamelijk om de aanpassingen en aanvullingen die de verschillende fracties voorstelden. Een opvallend element was het unaniem aangenomen amendement ‘Gezinnen behouden voor Delft’, ingediend door D66, CDA en VVD. Een ander unaniem goedgekeurd amendement was ‘Het belang van onzelfstandig wonen 2028’, voorgesteld door ChristenUnie, STIP, GroenLinks, Volt en PvdA.

Amendementen
Verschillende fracties zetten zich in voor specifieke aspecten van de woonvisie. Het amendement ‘Mogelijkheden toewijzingssysteem’ van GroenLinks en Hart voor Delft werd met steun van CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, SP en Volt aangenomen. Een ander succesvol amendement was ‘Bouwen in balans’, voorgesteld door SP, Volt en Onafhankelijk Delft, dat steun kreeg van ChristenUnie, D66, Hart voor Delft, PvdA en VVD. De raad ging ook unaniem akkoord met de amendementen ‘Schat collectief wonen op waarde’, ingediend door Volt, GroenLinks, STIP, ChristenUnie, CDA en PvdA en ‘Passende woonwensen in plaats van kwetsbare groepen’ van Volt, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en PvdA.

Een opvallende afwijzing was het amendement ‘Bouw betaalbare woningen’ van de SP, dat geen steun kreeg van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD. Dit was het enige amendement dat niet door de raad kwam. 

Moties
Van de vijftien ingediende moties werden er twee ingetrokken en negen verworpen. Een opvallende ontwikkeling was de intrekking van de motie ‘Openstaan voor alternatieve woonoplossingen’ door PvdA, D66, STIP en CDA na de reactie van wethouder Wonen Karin Schrederhof. De wethouder stelde voor dergelijke oplossingen via de Stadskrant onder de aandacht te brengen, wat tot tevredenheid leidde bij de indieners.

Een andere ingetrokken motie was ‘Startnotitie tijdelijke studentenhuisvesting’, ingediend door STIP, D66, Volt en SP. Na de toezegging van wethouder Schrederhof om vaker over het regelmatige overleg met de betrokken partijen te rapporteren aan de raad, besloot de raad niet meer te stemmen over deze motie.

De negen verworpen moties behandelden uiteenlopende onderwerpen, waaronder onderzoek naar de Wet Goed Verhuurderschap, betaalbaarheid van sociale huurwoningen, een sloopverbod, nieuwe studentenwoningen op de TU-campus en registratie van leegstand in Delft.

Steun en tegenstemmen
Ondanks tegenstemmen van GroenLinks en STIP kreeg de motie ‘Delft een blijvend thuis voor gezinnen’ van CDA, VVD, D66, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft steun van een meerderheid. De motie draagt het college op om ervoor te zorgen dat Delft een thuis blijft voor gezinnen door voldoende woningen toe te voegen en te behouden voor de leeftijdsgroep 29 tot 45 jaar en de beroepsbevolking.

Een andere aangenomen motie was ‘Ondersteuning van Collectief Wonen in de Woonvisie’, waarbij het college opdrachten kreeg met betrekking tot wooncollectieven voor senioren, jongeren, studenten en samengestelde gezinnen. D66 stemde tegen, maar de overige fracties stemden voor.

De motie ‘Betaalbaarder wonen in Delft’, die inzicht eist in hoe tweederde van de na 2025 te bouwen woningen betaalbaar wordt, kreeg brede steun van de verschillende partijen. Alleen CDA, D66 en VVD stemden tegen.

Tot slot kreeg de motie ‘Geen woning onnodig leeg’ brede steun van alle fracties. Deze motie draagt het college op om met particuliere verhuurders en ontwikkelaars in gesprek te gaan om de schaal en oorzaak van leegstand in Delft in kaart te brengen.

Het voorstel ‘Goed wonen in Delft, Woonvisie 2023-2028’ werd uiteindelijk, met aanpassingen, aangenomen door CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP, VVD en Volt. Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en SP stemden tegen het voorstel.