Op de locatie aan de Aart van der Leeuwlaan zal wederom schoolruimte worden gecreëerd
Op de locatie aan de Aart van der Leeuwlaan zal wederom schoolruimte worden gecreëerd

Raad stemt in met bestemmingsplan Pleysierschool en ISK

Algemeen

DELFT - De gemeenteraad van Delft heeft tijdens de vergadering afgelopen dinsdag ingestemd met het bestemmingsplan voor de Pleysierschool en de Internationale Schakelklas (ISK). Dit besluit opent de deuren voor de ontwikkeling van twee scholen voor middelbaar onderwijs en een sportzaal op de locatie van de voormalige basisschool met gymzaal aan de Aart van der Leeuwlaan 12-14.

Het debat zag enkele pogingen van de ChristenUnie en het CDA om middels amendementen het bestemmingsplan te wijzigen, met als doel het behoud van elf grote bomen langs het Gerrit Achterbergpad. Beide amendementen werden echter verworpen. Een meerderheid van de raad deelde de overtuiging van wethouder Martina Huijsmans dat in de afweging het belang van onderwijs en leerlingen zwaarder woog dan dat van groenbehoud. Wethouder Huijsmans benadrukte de aanzienlijke vertraging en extra kosten die het aannemen van deze amendementen met zich mee zou brengen.

De financiële gevolgen van bestemmingsplanwijzigingen zouden volgens de motie ‘Inzage in (financiële) gevolgen uitstel of afkeuring bestemmingsplan’, ingediend door CDA, ChristenUnie en Volt, voortaan door het college bij een bestemmingsplan moeten worden gevoegd. Wethouder Huijsmans uitte echter bezwaren en suggereerde dat fracties altijd vooraf vragen kunnen stellen over bestemmingsplannen. Deze motie kreeg steun van Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en VVD, maar werd verworpen door de meerderheid van D66, GroenLinks, PvdA, SP en STIP.

Ook Volt kwam met een motie. De fractie vroeg het college in de motie ‘Schrijfwijze bestemmingsplannen bij onderwijshuisvesting’ voortaan in de plannaam te verwijzen naar de locatie en niet naar de school. Wethouder Huijsmans beloofde aan Volt om scherper te kijken naar de titels van bestemmingsplannen voor schoolgebouwen. Volt was tevreden met deze toezegging en trok de motie in.

De gemeenteraad ging wel unaniem akkoord met de motie ‘Aanvulling herplantplicht’ van D66, waarin het college wordt opgeroepen om meer dan vereist grotere bomen te plaatsen bij herbeplanting. Wethouder Frank van Vliet verzekerde de raad dat, zelfs als de huidige bomen moeten wijken voor het nieuwe schoolgebouw langs het Gerrit Achterbergpad, er in het eerste kwartaal van 2024 mooie nieuwe bomen zullen verschijnen, in lijn met de vernieuwde Bomenverordening.