Aan het plan voor de hoek Zuideinde-Abtswoudseweg moet volgens de omwonenden nog het een en ander veranderen
Aan het plan voor de hoek Zuideinde-Abtswoudseweg moet volgens de omwonenden nog het een en ander veranderen

Zorgen over Panjo-plan blijven

Algemeen

DELFT - Omwonenden van de Laan van Braat en de wijk Delftzicht hebben nog steeds zorgen over de bouwplannen voor de hoek van de Abtswoudseweg en het Zuideinde. De Delftse fracties kwamen hen deels tegemoet in de commissievergadering Ruimte en Verkeer die vorige week plaatsvond.

In deze commissievergadering is door bijna alle fracties aangegeven dat na een uitvoerig debat over het voorstel ‘Coördinatieprocedure bestemmingsplan Hoek Abtswoudseweg Zuideinde’ het laatste woord nog niet is gezegd. Zij komen in de raadsvergadering op donderdag 9 maart met amendementen of moties om het plan bij te schaven.

Plan
Het bestemmingsplan ‘Hoek Abtswoudseweg Zuideinde’ maakt de bouw mogelijk van vier gebouwen van verschillende hoogten met in totaal 120 middeldure en dure appartementen die bovenop een halfverdiepte parkeergarage komen te staan. Op het dak van de parkeergarage komt een groene leeflaag en het complex krijgt een open en groen binnenterrein dat deels ook voor niet-bewoners toegankelijk wordt.

Zorgen
De bewoners van de Laan van Braat wezen in hun zorgen onder meer op de toename van verkeerslawaai en een vervijfvoudiging van de verkeersdrukte. Daarnaast pleitten de omwonenden ervoor om voor het plan een lagere parkeernorm toe te passen, zodat op die manier het aantal auto’s in de buurt beperkt blijft. De bewoners zijn ook ontevreden over het gevolgde participatietraject. Zij voelen zich hierin onvoldoende gehoord en te laat betrokken bij de plannen. De inspraakprocedure leverde maar liefst 75 zienswijzen op.

Verkeersdrukte
De VVD wees tijdens de vergadering op het belang van een goede bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer. De fractie zei zich zorgen te maken over de verkeersstromen. Op deze locatie passeren dagelijks heel veel studenten die van en naar de TU fietsen. De VVD zou het liefst zien dat verkeersknelpunten eerst worden opgelost voordat het bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld. De verkeersdrukte voelt voor GroenLinks onacceptabel. Die zou volgens de fractie wellicht omlaag gedraaid kunnen worden door aan de knop van de parkeernorm te draaien.

Wethouder
Wethouder Martina Huijsmans gaf aan dat de toenemende verkeersdrukte die na de bouw van de 120 appartementen ontstaat binnen de normen past. Volgens haar betekent het eventueel verlagen van de parkeernorm dat het bouwplan dat gecoördineerd met het bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld in de knel komt. De wethouder wees er daarnaast op dat de huidige verkeersstromen na de aanleg van onder meer de Gelatinebrug anders over de stad worden verdeeld. Over het gevolgde participatietraject liet ze weten dat het lastig is iedereen tevreden te stellen, maar dat die participatie heeft geleid tot een mooi en haalbaar plan dat het meest passend is voor deze plek.

Daarmee nam ze de zorgen in de commissie niet weg. Verschillende fracties zeiden dit voorstel mee terug te nemen naar de fractie. De raad praat er op donderdag 9 maart verder over.