Logo delftopzondag.nl
Aan het bouwplan voor de hoek Zuideinde-Abtswoudseweg moet volgens de omwonenden nog het een en ander veranderen (Foto: Dimitri Pröbsting)
Aan het bouwplan voor de hoek Zuideinde-Abtswoudseweg moet volgens de omwonenden nog het een en ander veranderen (Foto: Dimitri Pröbsting) (Foto: )

'Hou zicht op Delft, geen hoogbouw langs de Schie!'

'Panjo-plan' nadert nieuwe fase en kan rekenen op weerstand vanuit de buurt'

DELFT - Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van het bouwplan Zuideinde-Abtswoudseweg, ofwel de 'Panjolocatie', gaan binnenkort naar de raad. Reden voor de belangenverenigingen uit de omgeving om hun grote zorgen met betrekking tot dit bouwplan te delen met Delft.

Door Cheyenne Toetenel

Inmiddels heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over het bouwplan voor de hoek Zuideinde-Abtswoudseweg, waarbij de meeste fracties waren vertegenwoordigd door hun leden van de raadscommissie Ruimte en Verkeer. Er was een uitgebreide presentatie van het plan, vanuit het perspectief van de bewoners, zowel de inhoud als het proces. Kern van het betoog: omwonenden willen minder bouwvolume en minder hoogte direct langs de Schie en minder auto's door woonstraten. Op de locatie komen in totaal 120 nieuwbouwappartementen voor de vrije koopsector en de vrije, middeldure huursector. De appartementen komen tot tien bouwlagen, boven een half verdiepte parkeergarage voor 120 auto´s die wordt ontsloten via de Laan van Braat. "Wij staan niet afwijzend tegenover de transformatie", aldus Thom Raven van buurtvereniging Delftzicht. "Maar we hebben wel bezwaren tegen bepaalde onderdelen van het bouwplan."

Te massaal
Eén van de kritiekpunten die door de bewoners wordt geuit, is de hoogte van het bouwplan. "Tien woonlagen maakt het gebouw veel te massaal. In de directe omgeving zie je nergens meer dan vijf á zes woonlagen. Het argument van de gemeente dat die tien woonlagen hier nu wel kunnen, is niet gebaseerd op bestaand beleid. Door de slechte motivatie hebben wij het idee dat ontwikkelaar Van Mierlo de overhand heeft in dit plan. De gemeente Delft heeft destijds beleid vastgesteld voor het gebied Schieoevers. Hierin stond dat de voor Delft karakteristieke Noord-Zuid lopende zichtlijnen zoveel mogelijk worden gespaard. Met name de zichtlijn over de Schie in de richting van het centrum en Rotterdam moest optimaal open blijven. De bewoners van Schieoevers willen dat in de nieuwbouwplannen wordt voldaan aan deze uitgangspunten. In het beleid van de gemeente staat ook dat Delftzicht consolidatiegebied is, maar daar lijkt in dit bouwplan geen sprake van."

Verkeersdrukte
Een ander punt waar bewonersbezwaar op klinkt, is de toenemende verkeersdrukte die naar verwachting zal ontstaan door het nieuwbouwplan. Raven: "Bewoners van 120 appartementen én hun bezoekers moeten straks toegang krijgen tot de parkeerplaatsen. Maar hoe komen zij daar? Het idee is dat al dat verkeer straks over de Laan van Braat rijdt om de parkeergarage te bereiken. De drukte die daardoor ontstaat wordt in onze ogen echt te veel. Onlangs zijn in de omgeving veranderingen doorgevoerd, waardoor twee fietsstraten zijn ontstaan. De ontwikkelingen die je ziet in het bouwplan voor de Panjolocatie spreken die recente veranderingen juist tegen. Je zou denken dat er minder woningen moeten komen dan die 120, omdat dat aansluit bij de vernieuwingen. Het is nodig om daar nog eens goed naar te kijken."

Participatie
De buurtvereniging wijst ook naar de voorgeschiedenis van dit bouwplan. Raven: "Het plan is door ontwikkelaar Van Mierlo gemaakt in nauw overleg met de gemeente in een periode van zo'n tien jaar, waarbij nauwelijks sprake is geweest van burgerparticipatie. De ontwikkelingen zijn nooit ter sprake gekomen. Pas tijdens twee recent door de ontwikkelaar georganiseerde informatiebijeenkomsten konden buurtbewoners kennis nemen van de plannen, die toen volgens de initiatiefnemer vrijwel vast stonden. Nu ligt er dus een bouwplan, waarbij nauwelijks is geluisterd naar de wensen van omwonenden. En de gemeente heeft de participatie gedelegeerd aan de ontwikkelaar." Voor de buurtbewoners is dat onbegrijpelijk. "Wij voeren al jaren periodiek overleg met de gemeente over allerlei zaken in en rond onze buurt. De ontwikkeling van dit bouwplan is daarbij nooit ter sprake gebracht. En dat terwijl wij betrokken burgers zijn die ons graag inzetten voor het behouden en verbeteren van onze wijken. Niet alleen voor onszelf, maar ook in het belang van passanten die last hebben van de verkeersdrukte."

Om de tafel
De gemeente laat weten zich niet te herkennen in de uitspraken dat er sprake is van slechte communicatie en geen bereidheid om het bouwplan aan te passen. Binnenkort lijkt er ook een verbetering aan te komen binnen de mogelijkheid tot burgerparticipatie. De gemeente geeft aan volgende week met projectontwikkelaar Van Mierlo, buurtvereniging Delftzicht en bewoners van de Laan van Braat om de tafel te gaan zitten om mogelijke aanpassingen aan het bouwplan met elkaar te bespreken. Raven is hier blij mee: "Tijdens deze bijeenkomst zullen wij gezamenlijk kijken wat de beste plek is om de ingang van de parkeergarage te plaatsen, zodat zo min mogelijk verkeersoverlast wordt ondervonden."

Oproep
Binnenkort zullen het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag voor de omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd en zal de commissieleden Ruimte en Verkeer om een oordeel worden gevraagd. Voor dit plan is een gemeentelijke coördinatieregeling van kracht, waardoor de bewoners maar eenmaal de kans krijgen hun zienswijzen op het bouwplan in te dienen. Reden voor de belangenverenigingen om een beroep te doen op de commissieleden. "Het doel van de bewonersbijeenkomst was om de commissieleden in te lichten over de bezwaren die de bewoners hebben bij het huidige bouwplan. Wij hebben onze mening gegeven en laten zien welke noodzakelijke verbetermogelijkheden wij nog zien. Daarop klonken wisselende reacties. In ieder geval waren de meeste fracties gerepresenteerd en met de afwezigen gaan wij binnenkort eens bijpraten. Zo weten zij in ieder geval waarvoor zij stemmen en hoe de bewoners erover denken." Hoe het nu verder gaat? "We houden waar mogelijk een vinger aan de pols en moeten nu afwachten hoe het plan ter visie wordt gelegd. In ieder geval hebben wij onze boodschap laten horen: Het moet beter en het kán beter, als je het maar wilt. Wij willen graag meedenken!"

Meer berichten