<p>De Oude Langedijk vanaf de zijstraat richting het marktplein. (Foto: Finn Rekveldt)</p>

De Oude Langedijk vanaf de zijstraat richting het marktplein. (Foto: Finn Rekveldt)

Bezwaren tegen herinrichtingsplan Oude Langendijk

DELFT- Afgelopen week stuurden meerdere Delftse belangenverenigingen gezamenlijk een brief naar de gemeenteraad, om bezwaar aan te tekenen tegen het plan voor de herindeling van de Oude Langendijk. Dit plan is onderdeel van een groter plan om de weg vanaf de Nieuwe Langendijk door het centrum tot aan de Phoenixstraat te herindelen. Het doel is om de entree van de historische binnenstad te versterken en de voetganger voorrang te geven.

Door Finn Rekveldt

In de eerste fysieke commissievergadering Ruimte en Verkeer in lange tijd, spraken twee vertegenwoordigers van belangenorganisaties in. Hans van Bodegom van Binnenstad Noord en Peter Jonquière van MENSenSTRAAT Delft. Beiden spraken daarnaast namens meerdere belangenverenigingen uit Delft, zoals de Fietsersbond, Commissie Behoud Stadschoon en buurtverenigingen De Oude en De Nieuwe Delf en Zuidpoort. Hun bezwaren richten zich niet op het fundament van het plan, de verbetering van de entree van de binnenstad is een punt waar ze het met het college en de raad eens zijn. Het zit hem vooral in het plan voor een zogenoemde Shared Space van voetgangers en fietsers. Hiernaast is er ook kritiek op de vervanging van het 100 jaar oude hekwerk dat langs de gracht loopt. 

Rode Loper
Het Rode Loperplan heeft inmiddels een lange historie. Wat begon in 2014 met het uitgangspunt voor een verbetering van de entree van de historische binnenstad van Delft, werd later een groot dossier wat steeds langer doorging. Toen in 2017 de plannen voor het eerst gepresenteerd werden, was er al veel kritiek vanuit de belangenverenigingen. De jaren erna werden gekenmerkt door participatiebijeenkomsten, maar de betrokken bewoners kwamen er bij de presentatie van het herinrichtingsplan in maart dit jaar achter dat hun aandachtspunten naar hun idee niet genoeg waren meegenomen. Hierdoor uitten ze kritiek op het participatieproces bij de beeldvormende bijeenkomst op 8 juni. Het college zag dat anders. In een stuk in deze krant van 13 juni stelde ze het volgende: “Bij het maken van het plan zijn álle verschillende en uiteenlopende belangen en bevindingen, waaronder die over de wegstrook, meegenomen en vervolgens zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Echter, gezien de beperkte ruimte is het lastig om, beredeneerd vanuit de verschillende gebruikers en belanghebbenden, iedereen de gewenste ruimte te geven.”

Shared Space
In het plan is het de bedoeling dat voetgangers voorrang krijgen op fietsers en andere voertuigen. Je kunt het in die zin vergelijken met andere plekken in het centrum zoals de Hippolytusbuurt of het Vrouwenregt. Hier lopen voetgangers alle kanten op, en vanwege de drukte zijn fietsers daarbij meer op hun hoede van het andere verkeer. Volgens de belangenverenigingen is de keuze voor een Shared Space niet verstandig. “Het uitgangspunt van een Shared Space is dat voetgangers en fietsers oogcontact hebben en daardoor goed kunnen opletten hoe ze zich verplaatsen in het gebied. Op de Oude Langendijk is het fietsverkeer echter in twee richtingen, waardoor veel verkeer van achteren komt. Voetgangers en fietsers komen dan sneller in gevaar vanwege onverwachte bewegingen”, aldus Hans van Bodegom.  De kern van de kritiek zit hem dus in de veiligheid. In de beeldvormende bijeenkomst begin juni vroegen de belangenverenigingen al aandacht voor de volgens hun gebrekkige participatie, waarbij volgens hen te weinig overleg is geweest tussen de betrokken partijen en bewoners. Op dit moment is het volgens Van Bodegom vooral belangrijk dat er een verkeersbesluit komt, en dat de plannen worden heroverwogen. “De gemeente moet zich daarin gaan verantwoorden. Onze zorg op dit moment is vooral dat wanneer dit plan zoals het nu is wordt doorgezet, het veel problemen op kan gaan leveren. Een oplossing hiervoor is de tijdelijke afsluiting van de fietsroute, wat je beter kunt voorkomen.” De verwijdering van het hekwerk is hierbij een heikel punt. Volgens Peter Jonquière gaan de argumenten van het college hiervoor niet op en voldoet het plan niet aan de eisen van het bestemmingsplan. “Het hekwerk zal worden vervangen met bomen of andere plantenbakken. Hierdoor gaat het argument van ruimtewinst niet op.”

Commissievergadering
In de commissievergadering werd uitgebreid gesproken over het plan. Commissielid Marcel Koelewijn (Hart voor Delft) wees op het verloren gaan van cultuurhistorische waarde door de verwijdering van het hekwerk, en pleitte ervoor om het plan terug te sturen naar de tekentafel. D66 en STIP gaven aan niet zoveel binding met het hekwerk te hebben en het huidige plan te steunen. Na de eerste termijn reageerde wethouder Huijsmans op de kritiek. Volgens het college is de beperkte ruimte genoeg voor de beoogde Shared Space indeling. Ze gaf ook aan dat het plan aan de juiste eisen voldoet. In de tweede termijn stuitte deze toelichting op kritiek van het CDA en de SP. Zij vinden dat het college het hele plan zou moeten heroverwegen. PvdA en Hart voor Delft gaven aan een motie te overwegen.

Het College
Bij de beeldvormende bijeenkomst van begin juni was de doelstelling nog om medio juli met de werkzaamheden voor de herindeling te beginnen. Maar vanwege de bezwaren van zowel de bewoners als de raad, lijkt die kans verkeken. De bezwaren die eerder al geuit waren, leidden toen niet tot nieuwe inzichten. Over het plan voor het hekwerk wilde de wethouder in de commissievergadering niet in discussie, maar ze laat aan ons het volgende weten. “De afdeling Erfgoed heeft geconcludeerd dat het hekwerk geen monumentale status heeft en dat het stadsgezicht zonder hekwerk historisch mooier is. Het weghalen van het hekwerk op de Oude Langendijk sluit juist beter aan bij de andere grachtenprofielen rondom de Markt en de rest van de binnenstad. Het hekwerk wordt opgeslagen behalve het deel dat op de brug staat. Dat blijft wel staan.” Bij de implementatie van de Shared Space, is volgens de wethouder de verkeersveiligheid goed genoeg gewaarborgd. “In het nieuwe plan is sprake van een voetgangersgebied waarmee de voetganger in Delft op de eerste plaats wordt gezet. Dat is een andere situatie dan die nu is. Auto’s en fietsers zijn dan te gast; dat wil zeggen dat zij hun snelheid en gedrag aan moeten passen aan de voetganger.” De nieuwe situatie voor fietsers zal ervoor zorgen dat het geen snelle route meer is. Daarvoor ziet de wethouder genoeg alternatieven. “Het is dan geen snelle route meer voor de fietser. De fietser kan kiezen voor een korte route over de Oude Langendijk en zijn/haar snelheid daarop aan passen. De fietser kan ook kiezen voor een langere route om de binnenstad heen waarbij die vrijwel onbelemmerd en met hogere snelheid kan fietsen.” Op welk moment de herindelingswerkzaamheden precies zullen gaan beginnen, is met deze ontwikkelingen nog onduidelijk. De moties die worden ingediend, zullen worden besproken in de raadsvergadering van 15 juli. De wethouder wilde hier niet op vooruit lopen. Voor de belangenverenigingen is het volgens Peter Jonquière helder, indien de bezwaarschriften niet leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning, zullen de belangenverenigingen bereid zijn tot een gang naar de bestuursrechter.

Meer berichten
 
CustomHtml_1