Locatie Vietnampad valt af en locatie Kinderboerderij wordt nader onderzocht (Foto: Koos Bommelé)
Locatie Vietnampad valt af en locatie Kinderboerderij wordt nader onderzocht (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Nog geen definitief besluit over scholencluster Tanthof

Algemeen

DELFT - Het college van B & W heeft nog geen definitief besluit genomen over een centrale locatie voor de basisscholen in Tanthof.

Het bouwprogramma is fors. Dit geldt voor beide locaties. Om het bouwprogramma te verkleinen en te verzachten is een vervolgonderzoek nodig. Dat betekent dat het college wil onderzoeken of een gezamenlijke groene campus mogelijk is op de locatie van de kinderboerderij (locatie Noord). De scholen zijn bereid hun programma hiervoor te verkleinen. De locatie aan het Vietnampad (locatie Zuid) valt af als mogelijke locatie omdat hier te weinig mogelijkheden zijn om het programma te verkleinen en te verzachten en de verkeersveiligheid te beheersen.
In opdracht van de gemeente heeft Nohnik een massastudie uitgevoerd waarbij is gekeken naar de ruimtelijke en landschappelijke aspecten van beide locaties. Nohnik concludeert dat de opgave op beide locaties in de wijk fors is. Daarbij adviseert Nohnik om te zoeken naar mogelijkheden om het programma te verkleinen, door bijvoorbeeld functies elders in de wijk te huisvesten en het aantal parkeerplaatsen te verminderen. De gemeente heeft geanalyseerd of een dergelijke stap op beide locaties reëel is en geconstateerd dat dit bij de locatie Zuid niet het geval is. Dit vanwege de beperkte ruimte rondom de locatie zelf en de mogelijkheden om bijvoorbeeld sportfaciliteiten in de directe nabijheid te realiseren.
Daarnaast heeft Antea een verkeersstudie uitgevoerd waarbij met name is gekeken naar de aspecten bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid. Dit verkeerskundig onderzoek laat zien dat er voor beide locaties verkeerskundige inpassingen mogelijk zijn, maar dat dit voor de locatie Zuid aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt. Daarbij gaat het vooral om het beheersen van de mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s, een belangrijk aandachtspunt vanuit de wijk.

Vervolgonderzoek
Op basis van bovengenoemde aspecten heeft het college besloten geen vervolgonderzoek voor locatie Zuid te starten. Voor de locatie in en rond de kinderboerderij ziet de gemeente wel kansen voor verkleining en verzachting van het programma. Een belangrijk uitgangspunt is een goede omgang met de bestaande kwaliteiten van de locatie. Het streven is om de cultuurhistorische en ecologische waarden zo min mogelijk aan te tasten en waar mogelijk te versterken. Een groene campus zou een oplossing kunnen zijn. Antea heeft bovendien geconcludeerd dat de huidige infrastructuur in Noord al voor een belangrijk deel kan voorzien in een goede en veilige bereikbaarheid.
Onderwijswethouder Hatte van der Woude: “Er is op dit moment dus nog geen definitieve keuze gemaakt voor een locatie. We willen graag samen met onder andere de scholen, de stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, en de stichting Kindertuin De Boterbloem onderzoeken in hoeverre een gezamenlijke groene campus in ruimtelijk en financieel opzicht mogelijk is. Dus een scholencluster inclusief een inpassing van de kinderboerderij en de kindertuinen op de locatie. Het kan ook zijn dat de uiteindelijke conclusie luidt dat het niet haalbaar is.”
“We hebben in het vervolgtraject oog voor ieders belang en willen dit belangrijke proces zorgvuldig afronden. In het belang van de scholen, maar zeker ook in het belang van de kinderboerderij, de kindertuinen en uiteindelijk de hele wijk”, aldus gebiedswethouder Karin Schrederhof.
Het is de verwachting dat uiterlijk 1 maart 2021 het vervolgonderzoek is afgerond. Het college van B&W neemt dan een definitief besluit. De raad beslist uiteindelijk over de wijziging van het bestemmingsplan.