Woonberichten

  wonen

Editie: Week 47, Jaargang 22 |

Stedelijke vernieuwing in 2015 voortgezet
DELFT – De Gemeente Delft investeert de komende vier jaar in totaal 4,5 miljoen euro om plannen voor leefbaarheid en wonen mogelijk te maken. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de Gemeenteraad voor in 2015 door te gaan met stedelijke vernieuwing via het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing Delft: een lokaal fonds dat leningen mogelijk maakt tegen een gunstige rente. Projecten die in aanmerking komen voor een dergelijke lening moeten bijdragen aan het sociaal klimaat en aan de kwaliteit van de leefomgeving. Zo kunnen bijvoorbeeld bouwprojecten die wonen en zorg combineren of die bijdragen aan meer variatie in de woningvoorraad in aanmerking komen voor een lening. De leningen zijn vooral bedoeld voor collectieven: dit zijn particulieren die zich verenigen in bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen of coöperaties. Tot nu toe konden initiatiefnemers van stedelijke vernieuwingsprojecten gebruik maken van verschillende subsidieregelingen, die betaald werden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). De bijdragen die de Provincie hiervoor aan Delft betaalt, stoppen echter per 1 januari 2015. Het College wil stedelijke vernieuwing in Delft blijven ondersteunen. Daarom wil het college de bestaande samenwerking met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), een landelijke instelling die lokale fondsen beheert, verder uitbreiden. Vanaf 2015 ontvangen initiatiefnemers van stedelijke vernieuwingsprojecten dus geen subsidie meer, maar kunnen zij een lening afsluiten. Met stedelijke vernieuwing werkt Delft aan vitale, leefbare en gemengde wijken. In de afgelopen jaren is daarom geïnvesteerd in een minder eenzijdige opbouw van de woningvoorraad door onder meer herstructurering en bouw van duurdere woningen. Ook na 2014 zijn dergelijke investeringen belangrijk voor de stad. Hiermee wordt Delft aantrekkelijk gehouden voor alle Delftenaren. Met het voorstel voor extra stimuleringsleningen geeft het College invulling aan geld dat eerder door de raad gereserveerd was voor voortzetting van stedelijke vernieuwing. Het voorstel gaat nu naar de Gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, kan het fonds begin 2015 actief worden.

Bevriezen liberalisatiegrens is aanslag op sociale woningvoorraad
DELFT – De zogeheten liberalisatiegrens, de maximale grens voor de huurprijs van sociale huurwoningen, wordt vanaf 2016 voor drie jaar bevroren. Dat maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken onlangs bekend. De Nederlandse Woonbond is fel tegen het bevriezen van de grens, omdat de huren in die periode wel stijgen en er daardoor huurwoningen uit de sociale voorraad verdwijnen om in de vrije sector verhuurd te worden. Het bevriezen van de liberalisatiegrens biedt geen enkele bescherming tegen hoge huren, maar leidt er wel toe dat meer woningen uit het sociale segment verdwijnen. “Dit is een grote verdwijntruc, een maatregel om huurwoningen uit de sociale voorraad te laten verdwijnen, waarna de huren daar harder kunnen stijgen”, aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Bij huurwoningen in de geliberaliseerde sector geldt er geen puntentelling die de maximale huurprijs bepaalt. Eerder maakte het Kabinet bekend om de liberalisatiegrens in 2015 al te gaan bevriezen. Omdat het niet gaat lukken dit op tijd door de Kamer te krijgen, heeft het Kabinet nu besloten de liberalisatiegrens pas per 1 januari 2016 te bevriezen. “Wij hopen dat van uitstel afstel komt”, zegt Paping. De Woonbond pleit voor een hogere liberalisatiegrens, zodat meer woningen onder de huurbescherming vallen. Uiteraard moet daarbij wel voorkomen worden dat huurders met lage inkomens hoge huren krijgen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1