Vele aanwezigen zetten dinsdagavond hun handtekening onder het startdocument ‘Samen maken wij West’ (Foto: EllemiekeFotografie)
Vele aanwezigen zetten dinsdagavond hun handtekening onder het startdocument ‘Samen maken wij West’ (Foto: EllemiekeFotografie)

‘We willen dat het veilig en goed wonen is in Delft-West’

Algemeen

DELFT - Bewoners, organisaties en de gemeente Delft gaven dinsdag het startsein om Delft-West te verbeteren. De komende twintig jaar gaan zij samen aan de slag met het programma ‘Wij West, gelijke kansen in Delft’. De doelstelling; zorgen dat het veilig en goed wonen is in de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West én zorgen voor een toekomst waarin alle bewoners mee kunnen doen en in staat zijn hun talenten te benutten. 

Door Cheyenne Toetenel

In vergelijking met de rest van Delft hebben bewoners van Buitenhof, Voorhof en delen van Tanthof-West minder kansen. Problemen op het gebied van wonen, veiligheid en geld komen hier vaker voor. Ten opzichte van andere wijken hebben bewoners hier vaker schulden, leven meer van hen in armoede en hebben meer mensen geen werk of slecht betaald werk. Jongeren doen het minder goed op school en doordat de toekomst er voor hen minder goed uitziet, komen ze vaker in de criminaliteit terecht. Tegelijkertijd was er de afgelopen jaren minder geld voor wijkagenten, jongerenwerk en buurthuizen. De leefbaarheid staat daardoor onder druk. Veel bewoners en organisaties dachten de afgelopen maanden met de gemeente mee over wat er in Delft-West beter kan. Hun inbreng is opgenomen in het startdocument ‘Samen maken wij West’, waarin de doelen staan die de gemeente de komende twintig jaar wil bereiken in Delft-West.

Voorhof
De komende jaren gaat er veel gebouwd worden in Voorhof. Bijvoorbeeld rondom station Delft Campus, De Reiger en rondom de Mercuriusweg. “Met deze vernieuwing verbetert de verbinding tussen Voorhof, de binnenstad en de campus van de TU Delft”, zo valt te lezen in het startdocument. Aangezien de wijk al een hoge dichtheid kent, vraagt verdere verdichting om zorgvuldige inpassing. “Het vele groen moet minder rommelig worden en op zo’n manier worden ingericht dat bewoners er beter gebruik van kunnen maken. Er moeten ook meer en betere verbindingen komen naar omliggende wijken voor voetgangers en fietsers. Verder moeten veel woningen energiezuiniger gemaakt worden. Het aandeel 65+ huishoudens neemt toe. Dit vraagt om meer toegankelijke woningen, minder drempels in de wijk en meer zorg in de buurt.” Sommige delen van Voorhof ervaren bewoners als minder fijne buurten om in te wonen. “Dit vraagt extra inzet.”

Buitenhof
Vooral in Buitenhof-Noord, Gillisbuurt en Rode Dorp moet nog meer aandacht komen voor de maatschappelijke problemen. Ruim één op de vijf huishoudens in Buitenhof heeft een inkomen net boven het minimale bedrag dat nodig is om rond te komen. Ook in Buitenhof is renovatie en verduurzaming van woningen aan de orde. De sporthal, het zwembad en de sportvelden in Kerkpolder vragen om een betere en veilige aansluiting met de wijk. Daarnaast zijn er weinig winkels en is er weinig bedrijfsruimte voor ondernemers om een bedrijf te starten. Hier willen de partijen verandering in brengen.

Tanthof-West
De problemen rondom de Bikolaan vragen extra aandacht. “Hier wonen relatief veel mensen met gedrag dat tot overlast leidt. Dit gebied heeft te maken met drugscriminaliteit en die verspreidt zich ook naar de rest van de wijk. Het is dan ook belangrijk om zorgvuldig te bekijken wie er komt wonen voor samenhang, veiligheid en sfeer van de wijk. Er zou goed bekeken moeten worden hoe het winkelcentrum weer een veilige plek kan worden.” Ook is er voor ouderen behoefte aan activiteiten en plekken voor ontmoeting. De bewoners in de wijk worden ouder en willen vaker naar gelijkvloerse woningen verhuizen, maar die zijn er niet voldoende. Door hier werk van te maken, komen hun woningen weer vrij voor jonge gezinnen.

Toekomst
Om de leefbaarheid van Delft-West te vergroten, zetten de deelnemende partijen in op een aantal doelen. Ten eerste moet de jeugd de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. “Elke jongere haalt een diploma en kan op zoek naar zijn of haar talent. Rolmodellen zoals andere jongeren en buurtvaders in de wijk spelen een belangrijke rol.” Het tweede doel: alle bewoners hebben bestaanszekerheid. “Het is bijvoorbeeld nodig om armoede zichtbaar te maken, te doorbreken en schulden op te lossen.” Ten derde moet het in Delft-West fijn en veilig wonen zijn. “We voorkomen dat jongeren zich aansluiten bij criminele organisaties, verbeteren de buitenruimte, gaan overlast tegen door op te treden en zichtbaarder te zijn in de wijk, en we sturen op wat een wijk kan hebben zoals een afwisselend aanbod van woningen.” Doel 4: voor iedereen is er een plek om te wonen, te leren en te werken. “Er komen nieuwe woningen, plekken voor werken, goede verbindingen en voorzieningen.” Het laatste doel: vanuit vertrouwen samen optrekken en naar elkaar omkijken. “We benutten de kracht van lokale activiteiten, stimuleren bewoners om mee te doen en onderdeel te zijn van een gemeenschap en we organiseren zorg en ondersteuning dichtbij.”

Op basis van het dinsdag ondertekende document wordt door de gemeente een gebiedsplan met uitvoeringsplan uitgewerkt. “Het wordt een plan met lef, trots en vooral: actie!”