Woonberichten

  wonen

Editie: Week 38, Jaargang 22 |

Consequenties bij 'Scheiden en een eigen huis'
DELFT – Vereniging Eigen Huis houdt op woensdag 24 september a.s. om 20.00 uur een online seminar met als onderwerp 'Scheiden en een eigen huis'. Dit is georganiseerd in het kader van de Dag van de Scheiding die eerder deze maand plaats vond. Met deze dag wil de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) extra de aandacht vestigen op echtscheiding. De reden dat Eigen Huis aandacht aan dit onderwerp besteedt, heeft er mee te maken dat een relatiebreuk voor huiseigenaren allerlei financiële, fiscale en juridische consequenties heeft. Tijdens het seminar geven deskundigen gerichte adviezen. Het is ook mogelijk om online anoniem vragen te stellen, via de chatfunctie. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk. In het septembernummer van Eigen Huis Magazine staat bovendien het artikel ‘Bij elkaar blijven voor de hypotheek’. Daarin geven professionals en ervaringsdeskundigen adviezen die de schade kunnen beperken. Een op de drie Nederlandse huwelijken eindigt in echtscheiding, gemiddeld na circa vijftien jaar. Jaarlijks gaan 33.000 gehuwde stellen en circa 60.000 samenwonende paren uit elkaar.
Jaarlijkse schenkingen van ouders aan startende kinderen
DELFT – De EPN, de vereniging van notarissen, wil de jaarlijkse schenkingen niet nadeliger behandelen als de afspraken op papier staan. Vereniging Eigen Huis ondersteunt dit initiatief. Veel starters krijgen hulp van hun ouders. Dit gebeurt vaak in de vorm van een jaarlijkse schenking. Ouders mogen jaarlijks ruim 5.000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Als ze zonder een toezegging op papier jaarlijks deze schenking doen, heeft de Belastingdienst daar geen moeite mee. Wel kan er een probleem ontstaan als ouders met het kind schriftelijk vastleggen dat zij jaarlijks een bedrag schenken. In deze situatie zal de Belastingdienst alle (toekomstige) schenkingen in één keer meetellen. Dit zorgt er vaak voor dat de schenking veel hoger is dan de schenkvrijstelling die voor dat jaar geldt. Over het meerdere moet dan schenkbelasting worden betaald, wat juist niet wenselijk is. Vereniging Eigen Huis vindt, net als de EPN, dat het vastleggen van een repeterende schenking fiscaal hetzelfde behandeld moet worden als een jaarlijkse schenking die niet is vastgelegd. De vereniging vraagt daarom Staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief om dit mogelijk te maken.
Extra bezuinigingen naast kortingen op de huurtoeslag
DELFT – De bezuiniging die Minister Blok eind augustus voorstelde, zal de meeste huurtoeslagontvangers gemiddeld 2,50 euro per maand kosten. Dit bedrag komt bovenop eerdere kortingen op de huurtoeslag, oplopend tot 27,44 euro per maand in 2013. Huurders en woningcorporaties maken zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de betaalbaarheid van het wonen en de koopkracht van huurders. Als gevolg van het kabinetsbeleid neemt het aantal huishoudens dat afhankelijk is van huurtoeslag de laatste jaren steeds toe. Door de verhuurdersheffing zijn de huren gemiddeld ruim 9 procent gestegen sinds 2013. Steeds meer huurders komen door huurstijging en inkomensdaling financieel in de knel. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de huurders geld tekort komt voor de noodzakelijke uitgaven. Dit zijn bijna één miljoen huishoudens. De Nederlandse Woonbond en Aedes vereniging van woningcorporaties roepen de Tweede Kamer samen op om niet in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op de huurtoeslag. In het Regeerakkoord staat dat de huurtoeslag intact blijft om woningen voor mensen met een laag inkomen betaalbaar te houden. Aedes en de Woonbond roepen de Regering en de Tweede Kamer op zich daaraan te houden en geen verdere bezuinigingen op de huurtoeslag door te voeren. Daarnaast pleiten ze samen voor maatregelen die de betaalbaarheid van huren garanderen.
'Bouwen voor bewoners met een zorgvraag is een kerntaak'
DELFT – Woningcorporaties beschouwen bouwen voor bewoners met een zorgvraag als een kerntaak, blijkt uit een onlangs verschenen monitor van corporatiekoepel Aedes. Recent hield de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de transitieagenda 'Langer zelfstandig wonen'. Corporaties hebben het voornemen om in 2015 zo’n 8.500 woningen te bouwen die toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag. Aedes hield een enquête onder 112 corporaties. Steeds meer ouderen en gehandicapten kunnen niet meer terecht in een instelling en moeten dus zelfstandig blijven wonen. Zij kunnen thuis blijven wonen of bijvoorbeeld verhuizen naar een kleinschalige woonvorm waar zorg geleverd kan worden. Ongeveer de helft van de 65-plussers van nu maakt nog een stap op de woningmarkt gedurende hun leven. Zij verhuizen vaak naar een beter geschikte woning of buurt dicht in de buurt. Er zijn dan ook nog veel geschikte woningen nodig. Aedes waarschuwt dat initiatieven om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken maar moeilijk van de grond komen. De Woonbond heeft dan ook meerdere malen gepleit voor een ‘Actieplan Wonen en Zorg’, met concrete afspraken om de tekorten aan geschikte woningen weg te werken. De minister en staatssecretaris hebben geen actieplan, maar een ‘transitieagenda’ opgezet met een beperkt aantal actiepunten. Er zijn in de toekomst veel meer geschikte woningen voor ouderen nodig. Dat kan door nieuwe seniorenwoningen of woonzorgcomplexen te bouwen, maar ook door bestaande woningen geschikt te maken. Gerichter toewijzen van specifieke woningen kan ook een steentje bijdragen om aan de vraag te voldoen. De Kamer houdt op 24 september a.s. een algemeen overleg over de transitieagenda 'Langer zelfstandig wonen'.
Huurdersorganisaties praten met de minister over herziening Woningwet
DELFT – Drie huurdersorganisaties hebben met de Tweede Kamer gesproken over de voorstellen van Minister Blok voor de herziening van de Woningwet. De Kamer houdt een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel. Het gaat om de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), de Huurdersbond Ede en omgeving en de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD). In zijn plannen kiest Blok voor het verkleinen van de corporatiesector. Honderdduizenden woningen verdwijnen uit de sociale huursector en daar zijn de huurdersorganisaties het niet mee eens. Deze woningen worden verkocht of worden geliberaliseerd wanneer er nieuwe huurders in de woning komen. Volgens de HA wordt er te weinig gesproken over ‘het belang van beschikbare én betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit. Daar hoort een kernvoorraad van sociale huurwoningen van voldoende omvang bij.' Dat schrijft de Amsterdamse huurdersvereniging in haar memo aan de Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Deze kritiek wordt gedeeld door de andere huurdersorganisaties.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1