Woonberichten

  wonen

Editie: Week 39, Jaargang 22 |

Vragen over wetsvoorstel nieuwe Woningwet ingediend
DELFT – De partijen in de Tweede Kamer hebben onlangs vragen over het wetsvoorstel voor een nieuwe Woningwet ingediend. Alle fracties die vragen hebben ingediend willen weten hoe de betrokkenheid van huurders en huurdersorganisaties kan worden vergroot. Er zijn vragen ingediend door de VVD, PvdA, SP, D66, CDA, ChristenUnie en de 50PLUS partij. Het versterken van de zeggenschap van huurders is duidelijk de rode draad in alle Kamervragen. De politieke partijen willen dat de betrokkenheid van huurdersorganisaties bij het beleid van corporaties wordt vergroot. De VVD vraagt het kabinet hoe dit kan worden vormgegeven. De PVDA wil weten welke ‘harde middelen’ huurders krijgen om inspraak en invloed af te dwingen. Huurders en huurdersorganisaties moeten volgens de SP meer betrokken worden bij de vormgeving van het wetsvoorstel. D66 vindt dat de medezeggenschap van huurders goed verankerd moet worden en dat er voldoende zekerheden moeten zijn dat huurdersorganisaties als volwaardige partij kunnen meepraten. Het CDA stelt dat de positie van huurdersorganisaties in het huidige wetsvoorstel slecht is geregeld en wil ook dat huurdersorganisaties gelijkwaardige partners worden van de corporaties. Ook in het maken van prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. De ChristenUnie vraagt om instemmingsrechten van huurdersorganisaties bij deze prestatieafspraken en om voldoende middelen voor deze organisaties om volwaardig in het overleg te kunnen participeren. 50PLUS vraagt expliciet of de regering wil ingaan op de voorstellen van de Woonbond om de betrokkenheid van huurders te versterken.

Senioren krijgen voorrang op andere woningzoekenden
DELFT – De regels voor toewijzing van woningen via WoningNet zijn gewijzigd. Senioren die willen verhuizen van een rijtjeswoning of een grote flat naar een kleinere gelijkvloerse woning zonder trap, krijgen voortaan voorrang op alle andere woningzoekenden, behalve op de mensen met een urgentie. In Nederland worden relatief veel van de eengezinswoningen en grote appartementen bewoond door (soms alleenstaande) senioren. Het zijn mensen die daar ooit als gezin zijn komen wonen. De kinderen zijn inmiddels het huis uit en de huurders zijn ouder geworden. Vaak willen de senioren wel naar een kleinere en meer geschikte toegankelijke woning verhuizen, maar dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Obstakel nummer een is de enorme huursprong die huurders dan moeten maken. Vanwege de huurstijgingen van de afgelopen decennia zullen ze voor een andere huurwoning op basis van een ander huurcontract, een veel hoger huurbedrag moeten betalen. En dat voor een kleinere woning. Een ander obstakel is soms een tekort aan geschikte en betaalbare seniorenwoningen. Het is dan nauwelijks aantrekkelijk voor senioren om een geliefde gezinswoning achter te laten. Dat ongunstig voor nieuwe gezinnen die op zoek zijn naar een grotere woning.

Aantal goedkope huurwoningen daalt met een kwart miljoen
DELFT – Het aantal goedkope huurwoningen, met een huur onder 389,05 euro, prijspeil 2014, zal de komende jaren met een kwart miljoen dalen van 550.000 naar 300.000. Daarvan verdwijnen er circa 50.000 door sloop of verkoop en de rest door huurverhogingen. Bestond in 1986 nog 45 procent van de huurwoningenvoorraad uit goedkope woningen, in 2012 is dat percentage gedaald tot 19 procent. Daartegenover staat een forse toename van het aantal huurwoningen net onder de liberalisatiegrens van 699,48 euro. Daarvan komen er zo’n 200.000 tot 300.000 bij tot 2020. In 2012 waren dat er nog ongeveer 400.000. Dit blijkt uit ‘Socrates 2013’, een onderzoek van bureau ABF in opdracht van het Ministerie van BZK naar ontwikkelingen op de woningmarkt. Het rapport staat vol met interessante cijfers, die als rode draad hebben dat de huren rap omhoog gingen en daarmee betaalbaarheid van het huren steeds verder onder druk hebben gezet. Zo steeg de gemiddelde huur in een kwarteeuw met 62 procent van 302 euro in 1986 naar 488 euro in 2012. Deze stijging is fors hoger dan die van de koopkracht, waardoor de netto huurquote – het percentage van het inkomen dat opgaat aan huur - is opgelopen van 18 procent in 1986 naar 26 procent in 2012. In de koopsector was de stijging van de netto lasten aanzienlijk kleiner: van 13 naar 17 procent van het inkomen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1