De Multatulibuurt wordt beschouwd als kansrijk vanwege de ligging, maar vooral ook door de betrokkenheid van bewoners bij de buurt (Foto: Koos Bommelé)
De Multatulibuurt wordt beschouwd als kansrijk vanwege de ligging, maar vooral ook door de betrokkenheid van bewoners bij de buurt (Foto: Koos Bommelé)

Multatulibuurt gaat van het gas af

Algemeen

DELFT - Alle woningen en bedrijfsgebouwen in Delft moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Om dit doel te bereiken vormt de gemeente de komende jaren buurten om tot aardgasvrije wijken. Uit onderzoek van de gemeente blijkt de Multatulibuurt in de wijk Voorhof het meest kansrijk. De Multatulibuurt is dan ook de eerste Delftse buurt die op weg gaat naar een aardgasvrije toekomst. 

Door Cheyenne Toetenel

In 2030 wil de gemeente Delft, in lijn met de nationale doelstelling uit het Klimaatakkoord, dat twintig procent van de woningen aardgasvrij verwarmd wordt. “Klimaatdoelstellingen, de reductie van Gronings gas, vermindering van de afhankelijkheid van buitenlandse gasleveranciers en de huidige hoge gasprijzen versterken de noodzaak en urgentie”, aldus het college. “Hiervoor is vorig jaar het Warmteplan vastgesteld waarbij een snelle start met een wijkgerichte participatieaanpak is toegezegd. Dit besluit geeft daar uitvoering aan. Het eerste warmte uitvoeringsplan en de aanpak daarvoor past ook bij de doelen uit het coalitieakkoord om in contact te zijn met Delftenaren en bewoners in de wijk tijdig en intensief te betrekken bij de energietransitie en fysieke plannen die in de wijk spelen.”

Kansrijke buurt
In december 2021 is door de raad het Warmteplan Delft 2021 vastgesteld, waarin technische en financiële factoren zijn geanalyseerd. Het warmteplan geeft per buurt inzicht in de voorkeurstechniek voor warmtevoorziening. Ook staat er welke dertien buurten als kansrijk worden geacht om met een warmte-uitvoeringsplan te starten vóór 2030. In aanvulling hierop is er een stadsanalyse gedaan om te bepalen waar in de stad bewoners enthousiast zijn om zich in te zetten voor hun buurt en de overgang naar schone warmte. De Multatulibuurt in de wijk Voorhof is zowel in het warmteplan als in de stadsanalyse aangemerkt als kansrijk om mee te starten. Deze buurt telt 659 woningen en kent zowel laagbouw als hoogbouw, met een mix van eigen woningen, VvE’s en sociale huur. De woningcorporaties steunen de keuze om te starten met de Multatulibuurt, zo vertelt het college. Het Warmteplan noemt voor de Multatulibuurt een warmtepomp als alternatieve voorkeurstechniek voor aardgas, maar het open warmtenet Delft biedt mogelijk ook kansen. Wethouder Maaike Zwart van Duurzaamheid: “Met de waardevolle kennis die we in de Multatulibuurt opdoen, kunnen we straks de rest van Delft versneld van het aardgas af halen.”

Participatie
“De insteek is om volledig aardgasvrij te worden”, aldus het college. “In overleg met de buurt zal worden besloten of dat in één keer gaat, of gefaseerd. Tussenstappen kunnen zijn eerst isoleren of komen tot schone ruimteverwarming. Het plan is om in het najaar een integraal buurtpaspoort op te stellen van de Multatulibuurt, waarna gedurende 2023 het participatieproces loopt om de ambitie en scope met de buurt te bepalen. Hierop volgt in 2024 het concrete ontwerp waarna de uitvoering medio 2025 kan starten.”

Buurtpaspoort
Bij het opstellen van het buurtpaspoort zullen sociale en fysieke kenmerken van bewoners, bedrijven en andere organisaties in kaart worden gebracht en worden wensen opgehaald. Voor de eerste buurt zal er van deur tot deur worden gegaan voor persoonlijke gesprekken. De persoonlijke gesprekken worden ingezet in aanvulling op alle data en informatie die reeds beschikbaar is. “Wij kijken verder dan alleen specifieke technieken en oplossingen. We willen een zo compleet mogelijk beeld van de buurt krijgen”, vertelt Zwart. “Op welke manier zijn bewoners al bezig met duurzaamheid, of juist niet? Wat vinden bewoners uniek aan hun buurt, of wat mist er juist nog? En hoe ontmoeten en helpen bewoners elkaar?” De verwachting van het college is dat wensen en dromen van bewoners zich niet beperken tot de energietransitie. “Het buurtpaspoort zal daarom breed gedeeld worden binnen de gemeente om de koppelkansen te benutten en in te spelen op de behoefte van de buurt”, aldus het college. “Een duidelijke terugkoppeling van wat er wel en niet mogelijk is levert een sterkere band met bewoners en daarmee een groter draagvlak voor de overgang naar schone warmte. De geplande vervanging riolering en openbare ruimte in Voorhof-Zuid en het aankomende Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid voor Delft West leveren concrete kansen om invulling te geven aan de integrale behoeften van de buurt.”

Projectgroep
In de volgende fasen zal voor de eerste buurt die wordt aangepakt vergaande participatie ingezet. “Voor specifieke onderdelen als de ambitie en de keuze voor de uit te werken techniek zal de buurt en specifiek de gebouweigenaren meebeslissen”, meldt het college. “De precieze handeling wordt met de buurt bepaald. Uitgangspunt is een projectgroep met de buurt en afhankelijk van de wensen van bewoners, bedrijven en verhuurders uit de buurt kan de frequentie en agenda daarvan worden bepaald.”

Besparen
De gemeente helpt Delftenaren nu ook al om energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente biedt hiervoor via het Energieloket een gratis cadeaubon aan van 55 euro. Hiermee kunnen bewoners energiebesparende producten, zoals ledlampen, radiatorfolie of tochtstrips kopen om alvast iets te besparen.