Delftse politiek over klimaat en milieu.
Delftse politiek over klimaat en milieu.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Stelling van de Week

Algemeen

DELFT - Op 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. Delft telt 39 raadsleden. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Om u een goed beeld te geven van de Delftse politieke partijen en hun standpunten, komen wij in Delft op Zondag tot aan de verkiezingen met vragen en stellingen. De vraag van deze week luidt als volgt:

‘Dit is hét moment voor Delft om fundamentele keuzes te maken en te investeren in klimaat en milieu.’

Hart voor Delft
“Hart voor Delft weet dat er klimaatproblemen zijn en wij vegen dit niet onder het stadhuiskleed. Het is nog steeds de vraag of het noodzakelijk is van het gas af te gaan. Hoge ambities en kreten als ‘klimaatneutraal’ m.b.t. klimaatdoelstellingen zijn mooi, maar niet realistisch. Om Delft staat geen muur en boven Delft zit geen dak. HvD wil bereiken dat: klimaatdoelstellingen realistisch zijn (niet onnodig geld uitgeven), inwoners financieel niet de dupe worden van de energietransitie en vóóraf moeten weten welke extra kosten van hen worden gevraagd, inwoners niet gedwongen worden van het gas af te gaan (Delft blijft gasvriendelijk), ingezet wordt op realisatie van groene daken en -muren, binnenstedelijk groen behouden en uitbreiden, omringende natuur- en recreatiegebieden worden versterkt, blauwalg voorkomen,  meer ingezet wordt op educatie van natuur en milieu, nascheiding van afval weer standaard wordt in onze stad, nascheiding is milieuvriendelijker en goedkoper,  het wegbrengen naar de Milieustraat en het ophalen van grofvuil moet gratis blijven,  er geen windmolens worden geplaatst in de omgeving van Delft door buurgemeenten,  het deelvervoer beheersbaar blijft en het beleid tegen 2-takt brommers eindelijk wordt uitgevoerd.”

VVD Delft
“Delft moet zijn verantwoordelijkheid nemen in het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Voor de VVD, de Volkspartij Voor Duurzaamheid, is het belangrijk dat we realistische en betaalbare maatregelen nemen. Wat de VVD betreft beginnen we met goede isolatie van woningen. Daarmee kunnen we de vraag naar energie eenvoudig en goedkoop verminderen. Pas daarna kijken we naar eventuele alternatieven voor gas voor het verwarmen van onze huizen. En laten we zorgen dat welk alternatief het ook wordt, het past bij de unieke kenmerken van een wijk of buurt. Als inwoner van Tanthof kun én wil je misschien iets anders doen voor het verduurzamen van je huis dan wanneer je in de binnenstad woont. Sowieso vindt de VVD dat de overheid Delftenaren nooit mag verplichten om ‘gewoon maar van het gas af te gaan’. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor het klimaat, maar eigen huis = eigen keuze. Tot slot is betaalbaarheid voor de VVD belangrijk. Verduurzaming vraagt om investeringen, maar we kunnen niet verwachten dat iedereen deze kosten zomaar kan ophoesten.”

PvdA Delft
“Het is belangrijk om nú in te grijpen en maatregelen te treffen om het milieu en klimaat te beschermen, anders missen we kostbare tijd. De PvdA vindt dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar moet blijven; als we maatregelen kunnen koppelen aan andere investeringen, beperken we de kosten. De PvdA strijdt ervoor dat de aanpassingen bij iedereen in de stad kunnen worden doorgevoerd, zonder dat mensen daardoor financieel in de problemen komen. Het warmteplan van Delft is een voorbeeld van een goed en constructief plan, waarin vooruitgedacht wordt over duurzame warmtetoelevering voor Delftse inwoners. Ook het Mobiliteitsplan, waarin de gemeente streeft naar minder autoverkeer en meer fietsen en openbaar vervoer, draagt bij aan onze doelen. We zorgen voor een aanpak op maat voor iedere wijk, maar voor sommige oudere delen van de stad wordt de energietransitie best spannend. Echter, we moeten doorpakken. Schoon water in de grachten, schone lucht, natuurlijk groen, minder achtergrondlawaai van trein of auto zijn gewoon basisvoorwaarden voor iedereen. Bovendien leven we langer en gezonder als we het milieu verbeteren.”

Onafhankelijk Delft
“Onafhankelijk Delft vindt dat klimaat- en milieuproblematiek serieus moet worden genomen. Goed afwegen, waar inwoners eerst in hun behoefte kunnen worden voorzien. Dure warmtepompen aanschaffen en inwoners op nog hogere kosten jagen is volgens Onafhankelijk Delft niet de oplossing voor klimaatproblemen. Aan de andere kant wordt teveel keuzevrijheid uit handen gegeven om te kunnen voldoen aan regeltjes. Voor Onafhankelijk Delft geldt dat de inwoner zijn stem terug krijgt, dat de stad op orde wordt gebracht en inwoners eerst eens worden ontlast in plaats van belast. Onafhankelijk Delft zet in op schonere lucht. Elektrisch vervoer graag promoten, om vervuiling tegen te gaan. Materialen voor dit elektrische vervoer mogen niet voort zijn gekomen uit kinderarbeid. Ook elektrisch vervoer brengt vervuiling met zich mee. Wij pleiten voor zoveel mogelijk hergebruik. Wanneer het om afvalscheiding gaat en hergebruik, dan is Onafhankelijk Delft voor nascheiding van afval. Het is namelijk makkelijker om machines te programmeren dan om alle inwoners te instrueren en hierop te handhaven. Onafhankelijk Delft sinds 2006, lijst 4. Samen sterk!”

ChristenUnie Delft
“Eens. De ChristenUnie vindt dat duurzaamheid geen randvoorwaarde is maar een harde eis in de besluitvorming. We hebben geen tijd meer te verliezen om klimaatverandering tegen te gaan en moeten daarom als gemeente erop toezien dat er alleen nog klimaatneutraal en -positief wordt gebouwd. Door het flink stimuleren van isolatiemaatregelen in bestaande bouw moet het energiegebruik verder worden verlaagd. Dat betekent versnellen van het isolatie tempo te beginnen bij de slechts geïsoleerde woningen (van energielabel G naar C), bundelen van vraag en aanbod (wijken, straten, woningtypen). We vergeten daarbij de minima niet; zij dienen te worden geholpen bij het verlagen van hun energieverbruik. De gemeente moet zelf vooroplopen in het verminderen van energieverbruik van gebouwen en installaties in eigen beheer. Duurzaamheid komt ook tot uiting in de groenambities van de gemeente. Door het bijbouwen dreigt verstening van Delft toe te nemen. Daarom moet groei van groen in Delft minstens gelijke tred houden met de groei van verstening. Vergroening van de omgeving draagt bij aan verminderen van gevolgen van de klimaatverandering.”

GroenLinks Delft
“We willen niet alleen Delft maar ook de aarde leefbaar houden, dus we moeten nú fundamentele keuzes maken voor klimaat en milieu. GroenLinks staat daarbij voor daadkracht en rechtvaardigheid. Samen met de regio zijn er al keuzes gemaakt: Delft sluit aan op een regionaal warmtenet uit de haven, er komt een aardwarmtebron bij de TU en Delft zet vol in op isoleren en zonnepanelen. Juist deze keuzes maken dat Delft nu snelheid kan maken tegen de laagste kosten. Samen met bewoners en ondernemers wil GroenLinks deze keuzes vertalen naar concrete actie in de wijken, door samen een Klimaat Actie Plan op te stellen. Voor bewoners, door bewoners, afspraken maken over concrete acties voor het milieu: energie besparen, duurzame energie, schone mobiliteit, minder dierlijke producten, spullen hergebruiken en onze eigen omgeving vergroenen. Zo zetten we samen de schouders eronder om Delft ook in een veranderend klimaat leefbaar te houden. Duurzaam en rechtvaardig!”

SP Delft
“De keuze die we nu moeten maken is hoe we de energie-transitie gaan aanpakken. Moet iedereen dit voor zichzelf regelen? Geven we partijen die het ook zelf kunnen betalen een subsidie? En laten we mensen die het niet kunnen betalen in tochtige huizen wonen, terwijl daar de meeste winst is te behalen? Of pakken we het goed aan? De riolering is ook niet aangelegd door iedereen een stukje te laten doen. De SP kiest voor een structurele aanpak: De gemeente begint met het inventariseren van de grootste CO-2 uitstoters in Delft, zoals de TU en DSM. Deze partijen moeten met een plan komen hoe ze hun uitstoot omlaag gaan brengen en de gemeente houdt hier rekening mee bij bijvoorbeeld de verlening van vergunningen. Daarnaast moeten we echt werk maken van het collectief verbeteren en isoleren
van woningen en het leggen van zonnepanelen. Daarvoor kan de gemeente een eigen energiebedrijf oprichten zodat zowel de lasten als de lusten gezamenlijk worden gedragen. Met de woningcorporaties worden afspraken gemaakt over de verduurzaming van woningen.

D66 Delft
“De klimaatcrisis pakken we hard aan. D66 wil Delft klaarstomen voor de toekomst, daarom moet de stad in 2050 klimaatneutraal zijn. Uw wijk wordt groener, met schone lucht en schoon water. Wij gaan voor 60% minder CO2-uitstoot in 2030. In Delft hebben we plannen gemaakt om in minder dan 30 jaar circa 62.000 woningen van het aardgas af te helpen. Door deze aanleg kunnen steeds meer Delftenaren rekenen op een duurzame en lage energierekening. Voor D66 is het belangrijk dat deze transitie een co-creatie wordt tussen gemeente en haar inwoners en bedrijven. Dat begint bij een toegankelijk gemeente, daarom wil D66 dat het energieloket uitgebreid wordt. Inwoners en bedrijven krijgen advies over isoleren, subsidies en doe-het-zelf manieren om snel en makkelijk te kunnen verduurzamen. Nu helpt het loket vooral particulieren, maar bedrijven hebben ook een belangrijke rol te vervullen in de energietransitie. D66 koestert het groen in en om de stad. Bomen en groen zijn belangrijk om hittestress tegen te gaan, dragen bij aan de luchtkwaliteit en zorgen voor natuurlijke afwatering.”

CDA Delft
“De gevolgen van klimaatverandering merken we ook in Delft. Bijvoorbeeld doordat we op sommige plekken het riool moeten uitbreiden om hevige regenval te kunnen opvangen en afvoeren. Of door hoge temperaturen in de zomer die zorgen voor hittestress. Het CDA wil dat Delft ook in de toekomst prettig leefbaar is. Daarom stellen we voor maatregelen te treffen die problemen door klimaatverandering voorkomen en die CO2-uitstoot verminderen. We stimuleren klimaatadaptief bouwen door aanwijzingen voor bouwers van nieuwbouwprojecten in Delft. Daarnaast wil het CDA investeren in meer groen in de wijk door tenminste 500 bomen te planten. Bij (her)inrichting van de openbare ruimte zetten we in op minder verharding van oppervlakte en waterdoorlatende bestrating. Dankzij de motie ‘Huisje Boompje…’ van het CDA gaan projectontwikkelaars straks meebetalen aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, waaronder extra groen. Om de luchtkwaliteit te verbeteren vragen we aan Rijkswaterstaat duurzaam asfalt te gebruiken op de snelwegen langs Delft. Tot slot wil het CDA biodiversiteit stimuleren via openbaar groen. Zo zetten we stappen naar meer woongenot, gezondheidsbevordering, vermindering van overlast van weersomstandigheden en een leefbare toekomst!”

STIP
“Het is tijd voor actie! Ook Delft moet haar verantwoordelijkheid pakken. We gaan stappen zetten op de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Deze periode heeft STIP daar vijftien miljoen euro voor vrijgemaakt, financiële prikkels om te verduurzamen gecreëerd en het tegengaan van energiearmoede een prioriteit gemaakt. Concreet gaat Delft isoleren, zonnepanelen plaatsen, vergroenen en van het gas in 2040. Zo is er een toekomst voor onze kinderen en genieten we meteen van een schoner en groener Delft! Hoe we nu leven is niet houdbaar. De aarde warmt op doordat we te veel broeikasgassen uitstoten. Daardoor hebben we extremer weer, stijgt de zeespiegel en sterven veel dierensoorten uit. Dit merken we ook in Delft. Zo overlijden er nu al meer mensen tijdens hittegolven in de zomer. Door slim te investeren zit straks iedereen in een comfortabeler, beter geïsoleerd huis. Ook mensen die het minder breed hebben. Er ontstaan nieuwe banen op alle niveaus en er zijn nieuwe uitdagingen die schreeuwen om innovatieve, Delftse oplossingen. Nu aanpakken is een kans voor Delft!”

Volt Delft
“De grote uitdagingen van vandaag houden zich niet aan regionale of nationale grenzen: klimaatverandering is een typisch probleem dat grensoverschrijdend moet worden aangepakt. Volt ziet de versnelde opwarming van de aarde als een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Het is daarom de hoogste prioriteit om samen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volt vindt dat de gemeente sneller moet handelen en wil dat de gemeente duidelijker klimaatdoelen stelt. Wij willen klimaatneutraal zijn in 2040, niet in 2050. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een energieneutraal Delft bereiken we alleen als iedereen kan meedoen; organisaties, bedrijven, gemeente en inwoners. Dat kan door het inzetten van grote vernieuwingen, zoals de aanleg van een nieuw warmtenetwerk. Of door het verduurzamen van woningen makkelijker te maken. Door de inzet van een duurzame klimaatwijzer en de onafhankelijke controle van een Klimaatrekenkamer. Ook willen we ervoor zorgen dat de duurzaamheidstransitie sociale gelijkheid vergroot in plaats van in gevaar brengt. Daar ligt voor de gemeente als eerste lokale aanspreekpunt de allergrootste verantwoordelijkheid.”

Delft BIJ1
“Eens. Al vinden wij dat kiezen en investeren in klimaat en milieu al veel eerder had moeten gebeuren. Zoals vele klimaatorganisaties eerder al zeiden, zegt ook Delft BIJ1: roep een klimaatcrisis uit. Momenteel is het doel van de gemeente om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarmee gaat de gemeente mee in het idee dat klimaatverandering een probleem is van de volgende generaties. Delft BIJ1 gaat hier niet in mee, wij pleiten voor CO2-neutraliteit in 2030. Op heel veel plekken in de wereld worden namelijk mensen al getroffen door onleefbare klimaatverandering. Dit zijn veelal inheemse mensen en mensen van kleur die op plekken wonen waar hun natuurlijke grondstoffen worden geëxploiteerd en de natuur wordt vervuild. Wij staan voor klimaatrechtvaardigheid, ook lokaal. We moeten de stemmen van mensen die het hardst getroffen worden door dure energie kosten serieus nemen. Want hoe kan je groen doen als je rood staat? Daarom moet de gemeente haar duurzaamheidsbeleid naast impact op klimaat, milieu en biodiversiteit ook toetsen op energiearmoede. De lasten moeten altijd terecht komen bij de grootste vervuilers en niet op de gewone burger.”

Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen? Mail uw vraag of stelling naar redactie@delftopzondag.nl en wellicht leggen wij deze de komende periode voor aan de Delftse partijen.