Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Stelling van de Week

Algemeen

DELFT - Op 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. Delft telt 39 raadsleden. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Om u een goed beeld te geven van de Delftse politieke partijen en hun standpunten, komen wij in Delft op Zondag tot aan de verkiezingen met vragen en stellingen. De vraag van deze week luidt als volgt:

‘De gemeente Delft moet inwoners meer betrekken bij keuzes omtrent duurzaamheid.’

STIP
“STIP wil dat jij jouw ideeën mee kan geven. Bij de transitie naar een duurzame stad hebben we iedereen nodig. Een noodzakelijke transitie die nodig is om Delft leefbaar te houden. Door mensen goed te betrekken laten we ze zien welke kansen er liggen, creëren we een gevoel van verantwoordelijkheid en houden we iedereen enthousiast. Zo is het super waardevol en leuk als de buurt meedenkt over het vergroenen van hun straat. Door met verschillende mensen het gesprek aan te gaan halen we ook nog eens nieuwe ideeën op. Dat zorgt voor beter beleid dat past bij de mensen voor wie we het doen: Delftenaren! In het bijzonder vindt STIP het belangrijk om jongeren te betrekken. Zij zullen het langst moeten leven met de keuzes die we nu maken. De komende periode wil STIP ook met nieuwe vormen van participatie aan de slag gaan. Bij nieuwe vormen van participatie zal STIP kritisch kijken naar de kosten en vorm.”

PvdA Delft
“Jazeker, de PvdA vindt dat de bewoners goed betrokken moeten worden bij de uitwerking van de plannen van de gemeente die hun direct aangaan. Dat is niet alleen eerlijk, maar zorgt ook voor voldoende draagvlak. Het is onmogelijk om plannen uit te voeren die voor iedereen gunstig zijn, maar we moeten streven naar een oplossing die voor ons allen het beste werkt. Dat is zeker ook zo bij duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over heel veel zaken in het dagelijks leven. Niet alleen ons energiegebruik, maar bijvoorbeeld ook hoe we omgaan met ons afval. Maken we daar weer grondstoffen van? Laten we apparaten repareren of kopen we maar weer een nieuwe? In sommige wijken is het maar de vraag hoe haalbaar de oplossingen zijn voor alle bewoners. Huurders, eigenaren van hun eigen huis en woningcorporaties kunnen beter samen optrekken en kennis delen. Het uitrollen van het warmteplan, het zinvol scheiden van afval, het vergt allemaal overleg en tijd, maar het kan onze stad voorbereiden op een duurzame toekomst voor alle inwoners.”

VVD Delft
“De verduurzaming van onze energie gaat de komende jaren veel invloed op ons leven hebben. Er zijn gevolgen voor onze portemonnee, hoe onze stad er uit ziet, hoe we van A naar B komen en hoe we onze woningen verwarmen. Maatregelen kunnen alleen slagen als we Delftenaren goed betrekken bij het waarom en hoe van die keuzes. We zullen ook per wijk moeten kijken wat de beste oplossingen zijn. Maatregelen moeten passen bij de unieke kenmerken van de buitenruimte (zowel bovengronds als ondergronds) en het soort woningen in een wijk. Die oplossingen horen we ook graag van de Delftenaar zelf. Vaak hebben zij de mooiste ideeën over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Met kleine en eenvoudige stappen, zoals goede isolatie van onze woningen, kunnen we al meteen veel ‘meters’ maken. Door slim gebruik te maken van subsidies kunnen we de kosten voor iedereen betaalbaar houden. Laten we daar de Delftenaren vooral goed bij ondersteunen.”

Onafhankelijk Delft
“Onafhankelijk Delft vindt dat de inwoner centraal moet staan en ten alle tijde betrokken moet worden, zo ook wanneer het gaat om keuzes omtrent duurzaamheid. Verduurzaming is belangrijk. Bij de bouw van woningen moet voor duurzaam wonen gekozen worden. Wanneer het gaat om bestaande woningen dan moet u als inwoner, zelf de keus hebben of u uw huis wil verduurzamen en gebruik wil maken van een warmtenetaansluiting of van het gasnet. Dit vindt Onafhankelijk Delft. Het kan niet zo zijn dat u recht heeft op wonen maar dat u in de kou zit vanwege een slecht geïsoleerde woning en u voor extra verwarmingskosten op kan draaien. Onafhankelijk Delft vindt ook dat inwoners niet in de (extra) schulden moeten komen, door een verplichte aanschaf van een warmtepomp. In deze gemeente wordt te weinig met de wensen van inwoners rekening gehouden. Plannen worden vaak doorgedrukt en burgerparticipatie laat te wensen over. Gelukkig zijn er veel Delftenaren die zich laten horen maar het zou ook andersom zo moeten zijn, dat inwoners actiever benaderd worden en betrokken worden bij de plannen. Onafhankelijk Delft staat voor de stem van de Delftenaar en die moet gehoord worden!”

ChristenUnie Delft
“Eens. Voor een succesvolle overgang naar een duurzame stad is draagvlak onder inwoners van Delft cruciaal. De ChristenUnie wil inwoners van Delft daarom meer en beter betrekken in besluitvorming, ook waar het gaat om duurzaamheid. Keuzes op dat gebied hebben grote invloed op hoe Delft er in de toekomst uitziet en door inwoners een stem te geven in deze keuzes kan de stad tegelijkertijd duurzamer en leefbaarder worden. Er moet alle ruimte zijn voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het aanleggen van groen in de wijken, hergebruik van (regen)water en het stimuleren van de biodiversiteit door o.a. bijen- en vlindervriendelijke begroeiing. In overleg met bewoners kan dit ingepast worden in de openbare ruimte. De ChristenUnie vindt dat het belang van jongeren voorop moet staan: zij zijn de toekomstige generatie die de gevolgen van onze keuzes meemaken. We zijn voor een generatiecheck: wat zijn de gevolgen voor jongeren van beslissingen van nu. Zo’n check kunnen jongeren heel goed zelf doen.”

Volt Delft
“Volt is een nieuwe generatie in de politiek. Een generatie die gelooft in de kracht van grensoverschrijdende samenwerking in plaats van nationalisme en populisme. Wij zijn niet links of rechts, maar op zoek naar meer verbinding, onderbouwing en nuance. In de gemeenteraad streven wij naar bestuurlijke innovatie, informatiegedreven beslissingen en meer participatie. Digitalisering kan hierbij helpen. Volt wil dat inwoners van Delft meer mogelijkheden krijgen om mee te beslissen over de belangrijke keuzes die hun leven en toekomst beïnvloeden. We steunen het gebruik van burgerberaden en willen een constant burgerforum naar voorbeeld van Ostbelgien en Aken. Inspraak gaat wat ons betreft verder dan je zegje mogen doen. Het gaat om geïnformeerde keuzes kunnen maken om meer daadwerkelijke beslissingsmacht te krijgen, zoals bij gemeentelijke keuzes rondom duurzaamheid. Volt wil investeren in de lokale journalistiek, zodat er meer hoor en wederhoor plaatsvindt en de raad en het college beter worden gecontroleerd. Daarnaast willen we een klimaatrekenkamer instellen, die onafhankelijk onderzoek doet naar de effectiviteit van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.”

GroenLinks Delft
“GroenLinks wil de ‘gereedschapskist’ van de gemeente verder uitbreiden met burgerberaad voor de wijk. Daar nodigen we bewoners, ondernemers en organisaties in een wijk uit om samen een actieplan voor hun wijk te maken, met als doel om in 15 jaar de wijk zo in te richten dat het leefbaar blijft in het veranderend klimaat, met een minimale uitstoot. De leden zijn circa 75 door loting aangewezen mensen die een goede afspiegeling zijn van de bevolking van de wijk, ondernemers en onderzoekers. GroenLinks vindt het belangrijk dat we als overheid open en transparant de stad besturen. We gaan uit van het goede in de mens, en stimuleren goede initiatieven in de stad. De gemeente heeft met de methode ‘Delfts Doen’ de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan, en er worden steeds meer plekken in de stad met participatie aangepakt. Met de opgaven die niet alleen door de gemeente Delft op te lossen zijn, beseffen we allemaal steeds meer dat we het samen moeten doen. De stad maken we samen!”

SP Delft
“De gemeente Delft is heel slecht in het betrekken van inwoners bij welke beslissing dan ook. Bewoners mogen pas meepraten als alles al besloten is en moeten netjes ‘besluiten’ dat ze het met de gemeente eens zijn, om ‘draagvlak te creëren’. Als de bewoners het niet eens zijn met het besluit, probeert de gemeente dat gewoon door te duwen. Een goed voorbeeld hiervan is de Mega-school in de Tanthof. Pas na massaal verzet heeft de gemeente haar plannen aangepast. Officieel niet vanwege het verzet van de bewoners maar omdat het te duur zou worden. Toegeven dat het een slecht plan was, durfde de gemeente niet. Dit soort toneelstukjes rondom duurzaamheid kunnen we missen als kiespijn. Wat we ook niet moeten doen is gemeenschapsgeld steken in het helpen van individuele wooneigenaren om te verduurzamen. Dat geld kunnen we beter besteden aan plannen om groepen woningen in een keer te verduurzamen. Natuurlijk moeten de bewoners er dan wel al tijdens de planning bij betrokken worden, zodat de collectieve kennis gebruikt wordt om tot het beste plan te komen.”

Delft BIJ1
“Eens. Wij zien graag meer vormen van co creatie in het maken van beleid zodat de ervaringsdeskundigheid van de inwoners volledig wordt benut maar ook om het draagvlak te vergroten onder inwoners doordat ze mede-eigenaar worden van de oplossing. In plaats van dat burgers voor en na een project om input en feedback worden gevraagd, zijn ze gedurende het hele proces betrokken. Laten we beginnen met gesprekken te organiseren met lokale en inheemse klimaatexperts over de gevolgen en aanpak van de klimaatcrisis. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat burgers weten wat hen te wachten staat. Een van de veranderingen waar Delft BIJ1 zich bijvoorbeeld voor zal inzetten in de raad is dat in 2030 100% van de woningen goed geïsoleerd zijn en minimaal energielabel B hebben. Ook daarom willen wij de burgers actief betrekken bij dit proces. Niets over ons, zonder ons. Delft BIJ1 zal er ten alle tijden voor waken dat burgers met een kleine portemonnee niet de dupe zullen worden van stijgende energierekeningen. Want hoe kan je groen doen als je rood staat? Burgers betrekken zal de gemeente zicht geven op hoe het klimaatbeleid de verschillende lagen van de gemeente raakt.”

CDA Delft
“Het CDA staat achter het beleid om Delft net als de rest van Nederland in 2050 energieneutraal te maken. Dat is noodzakelijk om Delft ook in de toekomst prettig leefbaar te houden maar ook om niet meer afhankelijk te zijn van olie en gas uit het buitenland. Maar de energietransitie gaat gepaard met grote investeringen. Ook een euro die besteedt wordt aan duurzaamheid kan maar één keer uitgegeven worden. De politiek moet ervoor daarom scherp op zijn dat geld dat aan duurzaamheid uitgegeven wordt ook echt direct helpt om Delft duurzamer te maken en tegelijk de verduurzaming niet onnodig duur maakt. Geen geld naar onzinnige onderzoekjes of dure prestigeprojecten, maar geld besteden om duurzame meters te maken! Het CDA wil bewoners en ondernemers hier actief bij betrekken, zij betalen immers uiteindelijk de (energie)rekening. Ideeën uit de stad die helpen om Delft groener en duurzamer te maken, moeten waar mogelijk worden omarmd. Wat het CDA Delft betreft gaan subsidies voor duurzame energie vooral naar bewoners met lagere inkomens die in slecht geïsoleerde huizen wonen. De energietransitie is van ons allemaal!”

D66 Delft
“D66 wil Delft klaarstomen voor de toekomst. Wij gaan voor 60% minder CO2-uitstoot in 2030, en 100% in 2050. Uw wijk wordt groener, met schone lucht en schoon water. Daarbij is draagvlak en betaalbaarheid in de energietransitie essentieel. D66 wil dat iedereen mee kan doen. Veel bewoners en bedrijven willen aan de slag met de verduurzaming van hun huis of pand. Ze willen meedoen. Vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel, voor het comfort of gewoon omdat het zich terugverdient. Het gaat over hoe we ónze stad schoon en leefbaar houden, en hoe we Delft achterlaten voor de volgende generatie. De gemeente moet daarbij helpen. Daarom wil D66 het energieloket uitbreiden. Inwoners en bedrijven krijgen advies over isoleren, subsidies en doe-het-zelf manieren om snel en makkelijk te kunnen verduurzamen. Met de warmtevisie heeft de gemeente plannen om in minder dan 30 jaar circa 62.000 woningen van het aardgas af te helpen. Die plannen worden samen met bewoners gemaakt. Zo maken we de transitie naar een duurzame stad haalbaar, lokaal en een die Delft met haar inwoners laat slagen.”

Hart voor Delft
“Hart voor Delft weet dat er iets aan het klimaat gedaan moet worden en veegt dit zeker niet onder het stadhuiskleed. Het is echter nog steeds de vraag of het wel noodzakelijk is om zo snel van het gas af te gaan. Er schijnt een wet aan te komen waar dit in verplicht wordt. Hoge ambities en kreten als ‘klimaatneutraal’ met betrekking tot klimaatdoelstellingen zijn op korte termijn niet realistisch. Om Delft staat geen muur en op Delft zit geen dak. Hart voor Delft wil: 1. Meer inspraak voor en overleg met de Delftenaren, zowel huurders als eigenaren. Niet alleen zendwerk van de gemeente naar de burger toe, maar samenspraak. 2. Dat inwoners niet financieel de dupe worden van de energietransitie en moeten vóóraf weten welke extra kosten van hen worden gevraagd. De indicatie is een huurverhoging tot zo’n 600 euro per jaar, of 50.000 euro per huis voor huiseigenaren. 3. Niet dat Delftenaren gedwongen worden om van het gas af te gaan. 4. Eerst nagaan of het bestaande Delftse woningbestand voldoende geïsoleerd is, voordat Delft wordt aangesloten op de Warmtelinq vanuit de Rotterdamse havens, die dwars door Delft gaat lopen naar Den Haag, in opdracht van de Provincie.”

Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij de raadsverkiezingen? Mail uw vraag of stelling naar redactie@delftopzondag.nl en wellicht leggen wij deze de komende periode voor aan de Delftse partijen.