In het akkoord op hoofdlijnen geven de partijen gezamenlijk hun visie hoe ze de maatschappelijke doelen willen bereiken
In het akkoord op hoofdlijnen geven de partijen gezamenlijk hun visie hoe ze de maatschappelijke doelen willen bereiken

CDA, VVD en D66 presenteren coalitieakkoord Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - Donderdag overhandigden de fractievoorzitters Rob Zwaard (CDA), Jacob van der Eijk (VVD) en Roger Vieira (D66) hun werkwijze en visie op de toekomst van Midden-Delfland aan scheidend burgemeester Arnoud Rodenburg. 

Door Cheyenne Toetenel

“De afgelopen weken heb ik met veel plezier het proces mogen begeleiden om een nieuw college van de gemeente Midden-Delfland te formeren”, aldus formateur Arne Weverling. “Een gemeenschap die met elkaar de schouders eronder zet om de dorpen en buurtschappen vitaal te houden en tegelijkertijd het landschap te willen delen met 2,4 miljoen omwonenden. Na een tweetal niet geslaagde overleggen hebben CDA, VVD en D66 mij gevraagd hen te helpen om een coalitieovereenkomst uit te werken.” 

Buitenspel
Bij de raadsverkiezingen van dit jaar heeft Mijn Partij de meeste stemmen gekregen. Zij hebben tweemaal hard gewerkt aan het bereiken van een akkoord. Dit is niet gelukt. CDA, VVD en D66 hebben met dit akkoord een nieuwe coalitie gevormd. Hierdoor is het mogelijk voor het zomerreces te starten met een nieuw college. “Toen ik afgelopen januari de gemeentepolitiek in rolde wist ik wel dat er soms dubieuze besluiten werden genomen, maar dat het deze wending zou nemen had ik nooit verwacht”, schrijft Mijn Partij-raadslid Neal Ruiterman. “Mijn Partij is de duidelijke winnaar van de verkiezingen en is na twee onderhandelingsronden uitgesloten van het vormen van een coalitie. Als transparante partij die alle mogelijkheden openlijk en met respect voor de standpunten van de andere partijen heeft onderzocht zijn we nu buitenspel gezet door een achter de schermen vooropgezet plan.”

Coalitieakkoord
In de laatste fase zijn CDA, VVD en D66 de onderhandelingen met elkaar aangegaan. In het akkoord op hoofdlijnen geven deze partijen gezamenlijk hun visie hoe ze de maatschappelijke doelen willen bereiken. Een klus die zij niet alleen kunnen klaren, maar in samenwerking met andere partijen, inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden.

Wonen
Eén van de belangrijke thema’s binnen het akkoord is wonen. “Wij verwachten van alle partijen een stevige inzet om maximaal te bouwen voor jongeren en ouderen en doorstroming te bevorderen”, is te lezen in het akkoord. “Tegelijkertijd moet men kunnen wonen in een veilige, duurzame, schone en klimaatbestendige omgeving.” Eén van de opdrachten aan het college: “Houd het overleg met de provincie over de woningbouwopgave in stand met als streefpercentages minimaal 30% sociaal, 30% betaalbaar.” Voor betaalbare woningen geldt op prijspeil 2022 de algemeen gehanteerde grenzen van huur tussen 763,47 euro en 988,61 euro en voor koop de NHG-grens van 355.000 euro. Een tweede opdracht: “Bied de gemeenteraad uiterlijk 1 maart 2023 een actualisatie aan van de Woonagenda met daarin maatregelen en mogelijkheden om de sociale en betaalbare woningen voor de doelgroepen bereikbaar te houden.” Op het gebied van wonen voor ouderen is de wens meer appartementen te realiseren, met daarnaast een lange termijnvisie om doorstroming structureel te bevorderen.

Sociale cohesie met persoonlijke ondersteuning
Een tweede thema dat uitgebreid wordt behandeld in het akkoord is sociale cohesie. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan voorop binnen de gemeente, waarbij inwoners gebruik kunnen maken van het sociale netwerk van buren, familie en verenigingsleven. “Van het college wordt verwacht dat geïnvesteerd wordt in het optimaliseren van dat netwerk door in te zetten op  het netwerk van individuele inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers, onderwijs en verenigingen dat in samenhang functioneert als een sociaal ecosysteem.” 

Overige opdrachten aan het college gaan in op de rol van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap voor alle Zuid-Hollanders - zoals de opdracht om initiatieven te faciliteren die het verhaal van Midden-Delfland en duurzame voedselproductie inzichtelijk maken door het versterken van korte ketens met streekproducten - en op Midden-Delfland als ‘een professionele en lerende ambtelijke organisatie en bestuur’. “Neem in alle raadsvoorstellen een paragraaf op hoe participatie onderdeel is geweest bij de totstandkoming van het voorstel en vergroot de toegankelijkheid en betrokkenheid van inwoners door het structureel organiseren van spreekuren door burgemeester en wethouders.”

Op woensdag 6 juli is de openbare raadsvergadering gepland voor de discussie over het coalitieakkoord. Frank ten Have (CDA), Wendy Renzen-Van Leeuwen (VVD) en Melanie Oderwald-Ruijsbroek (D66) worden die avond ook geïnstalleerd als wethouders. 

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1