Afbeelding

Waar staat Smallsteps Kinderopvang voor?

Algemeen

Editie: Week 1, Jaargang 23 |

Smallsteps Kinderopvang is een nieuwe naam, binnen Delft. Een nieuwe organisatie, die met een frisse blik kijkt  naar wat onze klanten willen en samen met de klant zoekt naar een passend aanbod.
Smallsteps wil naast professionaliteit en deskundigheid ook eenheid en uniformiteit uitstralen.

Om die reden worden alle panden onder de loep genomen en daarmee bedoelen  we dat er kritisch naar buitenkant en zeker ook naar de binnenkant van de locaties, wordt gekeken.

           


Kinderopvang heeft een meerwaarde in een mensenleven als het gaat om diversiteit. Daar waar kinderen in vroeger tijden opgroeiden in veelal grote gezinnen, die deel uitmaakten van een uitgebreide kerk- of buurtgemeenschap, doen ze dat nu in kleinere, meer geïsoleerde, gezinnen. De kinderopvang biedt kinderen een omgeving waarin zij kennis kunnen maken met anderen: kinderen en volwassenen met verschillende achtergronden, talenten, temperamenten, behoeften en interesses.
Binnen een veilige groep biedt dit een scala aan leersituaties. Er kan geoefend worden met het innemen van verschillende rollen en posities en de beginselen van het democratisch burgerschap. Ook ouders kunnen profiteren van contacten met verschillende opvoeders. Op deze manier vormt een kinderdagverblijf een mini-samenleving waarin waarden uitgewisseld en belangen gedeeld kunnen worden.
Wij zijn partner van het kind in zijn ontwikkeling. Door te kijken, luisteren en mee te doen kunnen wij afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Wij scheppen voorwaarden voor leren en ontwikkeling door bijvoorbeeld aandacht voor groepssfeer, inrichting en materialen en het zorgen voor veiligheid en duidelijkheid. Daarnaast zien wij kansen voor spel, leren en contact die zich spontaan voordoen. We grijpen deze kansen door aan te sluiten bij wat het kind doet en beleeft gedurende de verschillende verzorgings- én speelmomenten van de dag. We creëren kansen door activiteiten aan te bieden en kinderen uit te nodigen mee te helpen bij de dagelijkse werkzaamheden op en om de locatie.
Een kind dat een kinderopvang bezoekt, krijgt te maken met verschillende opvoedingsmilieus: thuis en bij ons. In samenwerking met de ouders worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Een kinderopvang biedt iets extra’s naast de gezinsopvoeding. De aanwezigheid van leeftijdsgenootjes, de groepen, professionele leiding en een op de kinderen afgestemde omgeving. Kinderen dagen elkaar uit en leren rekening met elkaar te houden. Ze leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben voor latere sociale relaties.

Dit is onze visie
Onze pedagogische visie is gebaseerd op het mensbeeld  waarbij diversiteit een toegevoegde waarde heeft. Mensen verschillen van elkaar, vinden verschillende dingen leuk, hebben verschillende talenten, hebben verschillende inbreng. Elk mens is uniek. Het herkennen en erkennen van deze diversiteit zorgt ervoor dat mensen zich thuis voelen, betrokken zijn en zich ontwikkelen.
Uit dit mensbeeld vloeit ons kindbeeld vanzelfsprekend voort: elk kind wordt geboren als een krachtig, competent wezen met veel talenten en mogelijkheden. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, is nieuwsgierig en onderzoekend, is gericht op het maken van contact en het uitlokken van reacties. Elk kind verwondert zich, ontdekt, ziet en leert door ervaringen op te doen. Elk kind is anders, dus uniek.

                
Zo gaan wij om met voeding
Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer duurzame voeding bij consumenten
Bij Smallsteps Kinderopvang hanteren we een nieuw voedingsbeleid:
• Dat wij  water en lichte thee geven zonder suiker. Water drinken is prima aan te leren.
• Lange vingers, kaneelbeschuitjes of ontbijtkoek geven als tussendoortjes deze bevatten bijna geen vet en daardoor ook heel weinig calorieën. Ze bevatten wel suiker zoals ook in andere koekjes, maar niets meer dan in een ander koekje, alleen zit er wat suiker bij deze koekjes zichtbaar boven op het koekje. 
• Vla, yoghurt  en melk krijgen de kinderen ook .Als kinderen veel melk(producten) eten of drinken dan is de kans groot dat hij/zij minder trek heeft in het andere eten dat hij/zij ook nodig heeft.
• Vegetarische smeerleverworst i.p.v. gewonde smeerworst (deze bevat veel  vit. A),
• 20+ Smeerkaas, i.p.v. van gewonde  smeerkaas.
• Magere vleeswaren i.p.v. vleeswaren die een hoog vetgehalte hebben
Het beleid geeft de kaders aan waarbinnen men zich kan bewegen Binnen de kaders kan een locatie variaties aanbrengen wanneer hier een duidelijke visie achter zit zoals bijvoorbeeld het aanbieden van biologische voeding.
Kent u ons peuterplus programma (3+ activiteiten)?
Vanuit onze contacten met ouders, van prille kleuters, horen we vaak dat de overgang voor de kinderen van het dagverblijf naar de basisschool, als heftig wordt ervaren. Er verandert ook nogal wat voor de kinderen:
• Van 14  kinderen met 2 pedagogisch medewerkers naar 20 a 30 kinderen met maar 1 juffrouw of meester
• Geen dreumesen en peuters in dezelfde groep, alleen maar leeftijdsgenootjes.
• Niet de hele dag op 1 locatie binnen 1 groep, maar vaak een “gebroken” dag door de mogelijkheden die bestaan voor voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang en naschoolse opvang.
• Niet meer een aantal dagdelen thuis of op de kinderopvang, maar een ritme van 5 dagen naar school voor een aantal uur.

Een prachtige nieuwe ervaring voor de kleuters en vaak zijn ze daar ook aan toe, maar laat onverlet dat er veel verandert!

Door het aanbieden van een peuterplus programma stellen we ons tot doel de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen!
Daarnaast bestaat de wens onder ouders, maar ook onder pedagogisch medewerksters, om meer leeftijdsgebonden activiteiten aan te bieden binnen het dagritme en door dit programma komen we hieraan bij de peuters tegemoet en geven de pedagogisch medewerksters de ruimte om ook met de andere leeftijdsgroepen activiteiten te ontplooien in de tijd dat de peuters van de groep zijn.
We vinden het belangrijk dat het peuterplus programma een duidelijk zichtbaar en herkenbaar onderdeel vormt van kinderopvang , we kiezen er daarom voor het programma een duidelijk gemarkeerde “uitvalsbasis” te geven.
In een centrale plek, wordt de peuterhoek gevormd, de wand wordt gebruikt voor het tentoonstellen van alles wat door de peuters gemaakt is en zal tevens een bord herbergen, waarop te lezen is wat er die dag gedaan is!
Als er buiten wordt gespeeld, zullen we ook de peuters apart begeleiden in de aangeboden activiteit.


Kinderparticipatie… wat is dat?
Kinderparticipatie betekent dat kinderen op al onze kindercentra invloed krijgen om mee te denken over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Het betrekken van kinderen bij beslissingen, is een recht waar kinderen ons op aan kunnen spreken. Actief participeren en inspraak hebben, helpt kinderen om op hun niveau verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving en de invulling van de dag.


Kinderparticipatie helpt kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten, verhoogt de betrokkenheid en daagt kinderen uit met elkaar en de pedagogisch medewerkers van gedachten te wisselen.
Kinderen kunnen meebeslissen over activiteiten, regels, voeding, aanschaf speelgoed en het inrichten van binnen- en buitenruimtes.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12