Afbeelding

Woonberichten: 19 april

Algemeen

De woonmberichten uit de Delft op Zondag van 19 april.

Hoge kwaliteitseisen Spoorzone
DELFT – De nieuwe gebouwen in de Spoorzone moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Hiervoor heeft het College van Burgemeester en Wethouders een concept-Beeldkwaliteitsplan opgesteld met een hoog ambitieniveau. Wethouder Anne Koning: “We leggen de lat bijzonder hoog met dit Beeldkwaliteitplan. In het Spoorzonegebied ontstaat eigenlijk een nieuw stuk stad op een prominente plek. Deze plek vraagt om een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte en panden van hoge architectonische kwaliteit.” Het Beeldkwaliteitsplan vervangt de Welstandsnota voor het gebied binnen de plangrenzen van de Spoorzone. Dit betekent dat dit plan fungeert als inspiratiebron bij het ontwerp van bouwplannen en als toetsingskader voor de beoordeling ervan.
In de Spoorzone komen nieuwe woningen en kantoren, die een nieuwe impuls geven aan het Delftse woon- en leefklimaat en de economie. Het concept-Beeldkwaliteitsplan wordt vrijgegeven voor inspraak. 


Bouwsector vindt maatregelenpakket ‘matig’
DELFT - Bouwend Nederland heeft al laten weten gemengde gevoelens te hebben bij het maatregelenpakket van de Regering om de economische crisis aan te pakken. De organisatie vindt dat dit wordt bevestigd door (diverse marktpartijen uit) de bouwsector zelf. De bouwsector mist naar verluidt maatregelen, zoals het verlagen van BTW-tarief voor onderhoudswerkzaamheden (61 procent) en het doorbreken van de ‘stroperigheid’ van procedures /verminderen van de bureaucratie (52 procent). Het verlagen van het BTW-tarief heeft er in België toe geleid, dat er meer interesse ontstond van kandidaat-woningbouwers en dat deze interesse zich doorzet naar contracten. Desalniettemin is de bouwsector tevreden over de investeringen in ziekenhuizen (36 procent), scholen (35 procent) en het energiezuinig maken van woningen (32 procent). Alles bij elkaar bestempelt de bouwsector de aanpak van de Nederlandse Regering van de crisis als ‘matig’ (56 procent). Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 900 professionals uit de bouwsector. 


‘Slimme’ energiemeter van de baan
DELFT - De verplichte ‘slimme’ energiemeter is van de baan. Dat heeft minister Van der Hoeven (Economische Zaken) toegezegd in de Eerste Kamer. De Senaat had ernstige bezwaren geuit. De minister schrapt de bepaling dat het weigeren van een slimme meter een economisch delict is met een maximale gevangenisstraf van een halfjaar. Deze aanpassing moet nog wel aan de Tweede Kamer worden voorgelegd, die het voorstel vorig jaar goedkeurde. Diverse fracties in de Eerste Kamer hadden ernstige kritiek op deze zware sanctie. Door haar toezegging komt Van der Hoeven ook tegemoet aan privacybezwaren. De op afstand uitleesbare meters sturen elk kwartier gegevens over het gas- en stroomverbruik naar de energieleverancier. De stelling van de Overheid dat consumenten door de slimme meter gaan besparen, omdat ze dan bewuster omgaan met hun energiegebruik, blijkt niet te kloppen. Van de bijna 1.300 respondenten die al een slimme meter hebben, zegt 53 procent nooit het energieverbruik te bekijken op de bijbehorende website en 60 procent gaat niet bewuster om met energie. Eén op de vijf ondervraagden zou de nieuwe meter weigeren. Overigens bleek vrijwel niemand op de hoogte te zijn van de gevangenisstraf die zou komen te staan op het weigeren van de meter. 


Bouwsector lijdt onder diefstal
DELFT – De bouwsector heeft jaarlijks een grote schadepost als gevolg van diefstal. Jaarlijks heeft de sector, naar schatting, te maken met ongeveer 100.000 gevallen van diefstal, inbraak, vernieling, geweld en andere delicten. De schadepost bedraagt per jaar zo'n 120 miljoen euro. “Bouwend Nederland heeft de werkgroep ‘Veiligheid in de bouw’ opgezet, die als doel heeft het verbeteren van de veiligheid op bouwplaatsen”, aldus Paul Schumacher, voorzitter van de werkgroep ‘Veiligheid in de bouw’ en plaatsvervangend directeur Economische Zaken van Bouwend Nederland. Zowel de Politie, Overheid als de beveiligings- en verzekeringsbranche hebben elk specifieke kennis en ervaring om bij te dragen aan de veiligheid van bouwplaatsen. Daarom is dan ook de werkgroep opgericht. Om al die afzonderlijke puzzelstukjes naast elkaar te leggen en zo de ondernemer maximaal te ondersteunen. 


Handreiking aanpak (woon)overlast
DELFT – Gemeenten krijgen van minister Van der Laan van Wonen Wijken en Integratie een handreiking waarin dieper wordt ingegaan op de mogelijkheden en voorwaarden van het gebruik van de wetten Victoria en Victor. Hij maakt deze handreiking in samenwerking met de Ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie). Hierin wordt duidelijk gemaakt welk instrument men kan inzetten bij welk soort (woon)overlast. Bij veel gemeenten zijn er onduidelijkheden over hoe ze op een goede manier moeten omgaan met de wetten Victoria en Victor. Dit blijkt uit een onderzoek bij 40 gemeenten door de VROM-Inspectie naar de effectiviteit van deze wetten. De wet Victoria geeft burgemeesters de mogelijkheid om overlastpanden te sluiten en de wet Victor om gesloten panden in beheer te geven of te nemen, of als laatste stap te onteigenen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12