Aan de waterspeeltuin in Tanthof wordt momenteel al hard gewerkt. De bijdrage van de gemeente is nodig om het project te kunnen afronden.
Aan de waterspeeltuin in Tanthof wordt momenteel al hard gewerkt. De bijdrage van de gemeente is nodig om het project te kunnen afronden.

De toekomstbestendigheid van de kinderboerderijen in Delft

Algemeen

DELFT - In een recent voorstel heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft aangekondigd 490.512 euro beschikbaar te willen stellen voor de renovatie van de waterspeeltuinen bij kinderboerderij Tanthof en Stadsboerderij BuytenDelft. Deze investering is volgens de gemeente cruciaal om ervoor te zorgen dat deze populaire locaties toegankelijk blijven voor de gemeenschap.

De aanleiding voor dit voorstel is helder: zonder de broodnodige aanpassingen zouden de waterspeeltuinen dit jaar gesloten blijven. De huidige wet- en regelgeving vereist veranderingen aan de speelvoorzieningen, waardoor de oude waterspeeltuinen niet voldoen aan de eisen om open te blijven. Beide waterspeeltuinen moeten omgevormd worden van een plek om te spelen ‘in’ water naar een plek om te spelen ‘met’ water. Het niet kunnen heropenen van de waterspeeltuinen zou volgens het college niet alleen een teleurstelling zijn voor de vele bezoekers, vooral tijdens de warme zomermaanden, maar het zou ook een negatieve impact hebben op de exploitatie van beide kinderboerderijen, waar de waterspeeltuinen een integraal onderdeel van uitmaken. 

Het college: “De benodigde financiële ondersteuning is nodig voor het behoud, de continuïteit en ontwikkeling van de kinderboerderijen als belangrijke laagdrempelige maatschappelijke voorziening voor het in contact brengen van Delftenaren met boerderijdieren en de natuur. Daarnaast vervullen de waterspeeltuinen een unieke buitenspeel- en ontdekplek voor kinderen.”

Werkzaamheden
Kinderboerderij Tanthof heeft onder andere al een grote subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland voor de renovatie van de waterspeeltuin. Ze zijn hier dan ook al volop aan de slag. De gemeentelijke bijdrage is essentieel om de werkzaamheden te voltooien. In de vorige speeltuin speelden kinderen ín het water, in de nieuwe gaan ze eroverheen via een touwbrug of een trekvlot. En kleine kinderen leiden het water straks langs sluisjes en routes. De speeltoestellen zijn bovendien geschikt voor kinderen met een beperking. En dankzij drainage blijven de paden in de winter begaanbaar voor kinderwagens en rolstoelen.

Voor Stadsboerderij BuytenDelft kunnen de werkzaamheden pas beginnen zodra de benodigde financiering vanuit de gemeente, naast overige subsidies, is veiliggesteld. Ook dit zal een vertrouwde waterrijke locatie blijven, waar kinderen kunnen spelen met water en waar je ontspanning en verkoeling vindt. 

Eerdere moties
Het raadsvoorstel komt voort uit verschillende factoren, waaronder een motie die werd aangenomen tijdens de raadsvergadering in juni 2023. Deze motie, getiteld ‘Toekomst voor de kinderboerderijen’, legde de nadruk op de noodzaak van meer structurele ondersteuning voor de exploitatie van beide kinderboerderijen. Hoewel de motie zich niet direct op de waterspeeltuinen richtte, is ze wel van invloed op de exploitatie van de kinderboerderijen, wat het belang van hun renovatie onderstreept. Een andere motie, ‘Haalbaarheid openluchtzwemwater’, benadrukte het belang van recreatieve waterfaciliteiten. Hoewel de waterspeeltuinen niet als openluchtzwembaden worden beschouwd, bieden ze wel een vergelijkbare ervaring van waterrecreatie, wat hun waarde benadrukt voor de gemeenschap. 

Structurele bijdrage
Bovenstaande investering betreft een incidentele bijdrage om de exploitatie van de kinderboerderijen te versterken. Hoewel de kinderboerderijen sinds 2015 op afstand staan van de gemeente lukt het ze nog steeds om financieel het hoofd boter water te houden. Ondanks enorme inspanningen zijn de inkomsten die beide kinderboerderijen kunnen genereren onvoldoende om de kosten voor beheer en onderhoud te dekken. Het voortbestaan van beide voorzieningen staat hierdoor onder druk. In het voorstel sorteert het college daarom ook voor op de Kadernota, waarbij de raad een structurele bijdrage wordt gevraagd voor de kinderboerderijen. Om de exploitatie van beide kinderboerderijen sluitend te krijgen is per locatie een structurele bijdrage nodig van 95.000 euro per jaar. Deze structurele bijdrage maakt echter nog geen onderdeel uit van het huidige voorstel waar binnenkort over gestemd zal worden. Voor de structurele bijdrage wordt een voorstel voor de Kadernota 2024 opgewerkt. 

Om ervoor te zorgen dat de waterspeeltuinen aankomende zomer open zijn, is het noodzakelijk dat de eenmalige bijdrage voor beide waterspeeltuinen zo spoedig mogelijk ter beschikking wordt gesteld. De raad zal het voorstel in de vergadering van donderdag 4 april verder bespreken.