Tussen de Kruithuisweg en de Tanthofdreef zal naar verwachting hoogbouw worden gebouwd
Tussen de Kruithuisweg en de Tanthofdreef zal naar verwachting hoogbouw worden gebouwd

‘Woonvisie kan krachtiger worden geformuleerd’

Algemeen

DELFT - De gemeente Delft heeft voor de zomer een inspraakversie van de nieuwe ‘Woonvisie 2023-2028’ gepubliceerd. Hierin worden onder meer de bouwplannen voor Tanthof-Oost genoemd. De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) heeft een zienswijze geschreven met commentaar op de twee in de Woonvisie vermelde bouwplannen in de wijk. Hierin wordt opgeroepen tot een scherpere formulering, om op termijn onaangename verrassingen tijdens de realisatie van de plannen te voorkomen. 

Door Cheyenne Toetenel

De nieuwe Woonvisie 2023-2028 van de gemeente Delft krijgt steeds meer vorm. In de visie staat hoe de gemeente werkt aan goed wonen in de stad. Op 27 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de eerste versie van de nieuwe woonvisie vastgesteld. In een zienswijze heeft de BHTD haar standpunt uiteengezet met betrekking tot deze recent voorgelegde woonvisie. De bewonersvereniging heeft met lof gereageerd op het proces van totstandkoming ervan, maar roept op tot scherpere en krachtigere formuleringen. De woonvisie omvat onder andere een aanzienlijke nieuwbouwopgave voor Tanthof, met specifieke aandacht voor nieuwbouw in Tanthof-Oost en de transformatie van scholencomplexen tot seniorenwoningen.

Inclusieve aanpak
De BHTD uit waardering voor de inclusieve aanpak van het stadsbestuur. De samenwerking met Delftse organisaties voor bewonersbelangen (DOBB) resulteerde in stadsgesprekken waarbij de inbreng van Delftenaren werd gehoord. De vereniging is positief over de geplande wijktafel in Tanthof, die zal dienen om plannen uit de woonvisie te bespreken en uit te voeren in samenwerking met het college en de wijkbewoners. Hoewel de BHTD de inclusieve aanpak van het stadsbestuur prijst, benadrukt zij in haar zienswijze dat de woonvisie op bepaalde punten scherper en krachtiger kan worden geformuleerd. Deze aansporing komt voort uit de wens om onvoorziene problemen tijdens de uitvoering van de plannen te vermijden.

Nieuwbouwuitdagingen Tanthof-Oost
De bewonersvereniging uit haar zorgen over de omvang van de nieuwbouwplannen in Tanthof-Oost, met name in het gebied tussen de Tanthofdreef en Kruithuisweg. Hier worden plannen onthuld om een aanzienlijk aantal woningen te bouwen langs de Motorenweg. De BHTD benadrukt de behoefte aan duidelijkheid over welke woningen in Tanthof en welke in aangrenzende gebieden worden gerealiseerd. “Volgens de tekening in de woonvisie zal nieuwbouw vooral in Tanthof-Oost plaatsvinden”, schrijft de bewonersvereniging in de zienswijze. “De BHTD is reeds eerder geïnformeerd over de plannen om ongeveer 750 woningen in het kader van het ontwikkelingsplan Schieoevers-Noord (Campus) te realiseren tussen de Tanthofdreef en de Motorenweg, een forse woningbouwopgave op een kleine oppervlakte gelegen aan een drukke verbindingsweg tussen de A4 en de A13. Op de tekening staat dat het om 950 woningen zou gaan.” De vereniging vraagt zich af of dit ook woningen betreft die niet in Tanthof maar in het aangrenzende gebied in Voorhof of over het spoor gerealiseerd gaan worden.
De bewonersvereniging plaatst tevens kanttekeningen bij hoogbouwplannen tussen de Kruithuisweg en de Tanthofdreef. “De BHTD vraagt om nu reeds aan te geven voor welke doelgroepen deze ongeveer 750 woningen bestemd zullen zijn en per woningtype duidelijke eisen te stellen aan de woninggrootte en woonkwaliteit om te voorkomen dat er poppenhuizen voor paleisprijzen verhuurd of verkocht gaan worden en het recht op wonen ondergeschikt wordt gemaakt aan het verdienmodel voor projectontwikkelaars.”

Seniorenwoningen
Een ander aandachtspunt is het plan om 200 woningen te realiseren op de locatie van de huidige basisscholen in Tanthof-Oost. De BHTD onderschrijft de eerder gecorrespondeerde boodschap van de gemeente, dat deze woningen voor senioren zullen zijn. “Op dit moment zijn de senioren van 65 jaar en ouder en de aankomende senioren tussen 45 en 65 jaar in Tanthof oververtegenwoordigd met respectievelijk 21,4 % en 28,6 %. Voor heel Delft respectievelijk 16,4 % en 21,6 %. Dit beeld geeft een helder signaal. Veel oudere bewoners van Tanthof wonen er naar tevredenheid. Echter, de eengezinswoningen zijn na het uitvliegen van hun kinderen voor veel senioren soms te ruim geworden en er ontstaat behoefte aan gelijkvloerse woningen als de jaren gaan tellen en de stramheid toeslaat. Het realiseren van seniorenwoningen met gedeelde voorzieningen lijkt te passen bij het heersende beeld in Tanthof, dat senioren er zouden willen blijven wonen, als er voldoende voorzieningen zijn die passen bij de levensfase.” De BHTD ondersteunt daarom het idee, maar verzoekt het stadsbestuur om uitgebreid onderzoek te doen naar de woonwensen van de groeiende groep senioren in de wijk. Tevens verzoekt de BHTD de gemeente aan te geven op welke wijze zij senioren wil verleiden hun te grote eengezinswoningen te verruilen voor een seniorenwoning, en hierbij de uitvoerbaarheid van dit beleid mee te nemen. “Senioren boven de 70 jaar kunnen nauwelijks nog een hypotheek krijgen, mocht dit nodig en wenselijk zijn bij het verkrijgen van een passende woning.” De vereniging pleit ook voor het faciliteren van de verhuisprocessen van oudere senioren.

Onderzoeksresultaten
Een punt van kritiek uit de zienswijze is het gebrek aan opvolging na eerdere onderzoeken en infomarkten in Tanthof. De BHTD dringt erop aan dat de resultaten van deze onderzoeken, met name die van de afgelopen vijf jaar, worden geïntegreerd in de wijkversterking en bij het opstellen van de definitieve plannen.

Het insturen van zienswijzen op de nieuwe woonvisie was mogelijk tot 18 augustus. Hierover neemt het college binnenkort een definitief besluit. Na de zomer wil het college de visie aan de gemeenteraad voorleggen.