De woontevredenheid van de inwoners en een goede groei van de stad staan centraal.
De woontevredenheid van de inwoners en een goede groei van de stad staan centraal.

Invulling Woonvisie Delft 2023 van start

Algemeen

DELFT - De druk op de woningmarkt in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een actuele gemeentelijke woonvisie is sinds 2022 een verplicht document. Dat is opgenomen in de gewijzigde Woningwet. De gemeente Delft heeft inmiddels de eerste fase van het maakproces van Woonvisie 2023 afgerond. De eerste fase bestaat uit onderzoek, analyse en formulering van de beleidsrichting. In samenwerking met de stad en belanghouders zal het college zich nu buigen over het verder invullen, aanvullen en aanscherpen van de beleidsrichtingen. 

Naast het bijschaven van het huidige woonbeleid, zullen de beleidsrichtingen verder vormgegeven worden en zal een uitvoeringsagenda worden opgesteld. Hoewel er, zowel landelijk als regionaal, wordt gestuurd op meer regie van de overheid op de woningmarkt, wil het college de woontevredenheid van de inwoners en een goede groei van de stad centraal stellen. Zo is de ambitie om de woningvoorraad dusdanig te verhogen dat er voor iedereen plek is. In de Omgevingsvisie Delft 2040 is vastgelegd dat Delft in de periode 2018-2040 inzet op het toevoegen van 15.000 woningen. De huur en koop van deze woningen moet echter ook betaalbaar zijn. Ook moet speciale aandacht worden besteed aan het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en het verduurzamen van bestaande woningen.

Met elkaar
Om een succesvolle samenwerking met de stad mogelijk te maken, zijn al diverse activiteiten georganiseerd om verschillende  corporaties, marktpartijen, zorgaanbieders en huurdersorganisaties, stichtingen en gemeentelijke afdelingen te betrekken. In de komende fase zullen gesprekken worden gehouden via zogenaamde ‘woontafels’: gesprekken met stakeholders en bewonersvertegenwoordigers over hoe, met elkaar, het beleid kan worden uitgevoerd. Aan de hand van deze gesprekken kunnen de beleidslijnen verder worden gevormd. 

Beperkt budget
Voor het nieuwe woonbeleid is slechts een beperkt budget beschikbaar. Om de benodigde woningbouwproductie, de uitbouw van de regiefunctie van de overheid en de ambitie om de stad en belanghouders te betrekken mogelijk te maken, zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Het college is actief op zoek naar aanvullende externe financiering, en denkt hierbij ook aan provinciale, landelijke of Europese subsidies.
De gemeenteraad verwacht in de tweede helft van 2023 een besluit te nemen over de geactualiseerde woonvisie en de uitvoeringsagenda.