Inspecteurs van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben vanwege de aanhoudende droogte extra dijkinspecties uitgevoerd
Inspecteurs van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben vanwege de aanhoudende droogte extra dijkinspecties uitgevoerd

Droogte in Delfland houdt aan

Algemeen

DELFLAND - De droogte houdt aan, ook in onze regio. Er is minder regen gevallen dan normaal, er wordt weinig neerslag verwacht en er verdampt veel water vanwege de hoge temperaturen. Dit vraagt van het Hoogheemraadschap van Delfland extra maatregelen om ons gebied te beschermen. 

Door Cheyenne Toetenel

Het Hoogheemraadschap van Delfland beheert en onderhoudt meer dan 700 kilometer dijken en keringen. Die beschermen de mensen in ons gebied en hun bezittingen tegen het water. “Wij houden de dijken dan ook altijd heel goed in de gaten”, aldus een woordvoerder van Hoogheemraadschap Delfland. “Zo’n 200 kilometer van onze dijken is gevoelig voor droogte. Dat komt door de samenstelling van onze dijken. Vroeger werden veel dijken aangelegd van veen. Veen krimpt en zet uit al naar gelang het droog is of regent. Dat krimpen en uitzetten kan scheuren veroorzaken. De 200 kilometer droogtegevoelige dijken in ons gebied bestaan nog voor een deel uit veen of hebben een venige ondergrond. Die controleren wij daarom extra als het lange tijd droog is.” 

Extra dijkinspecties
De 20 kilometer meest droogtegevoelige dijken liggen in Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Midden Delfland. Vorige week hebben inspecteurs van het hoogheemraadschap die vanwege de aanhoudende droogte extra gecontroleerd op scheuren, verzakkingen en andere schades. Via een speciale app geven zij hun bevindingen door zodat een goed beeld kan worden geschetst van de conditie van de dijken. “Door op tijd te inspecteren, kunnen wij indien nodig ook op tijd repareren.” Bij de inspecties zijn geen opmerkelijke schades gezien, vertelt de woordvoerder. “Onze mensen hebben hier en daar scheuren aangetroffen die te verwachten zijn onder deze omstandigheden. Waar nodig repareren wij die deze week met kleikorrels. Scheurtjes die niet hoeven te worden gerepareerd, houden wij uiteraard in de gaten.”

Watertekort
Door de aanhoudende droogte is er inmiddels sprake van een landelijk watertekort. Op dit moment zijn er landelijk nog geen extra maatregelen nodig, maar als de droogte aanhoudt is het niet uit te sluiten dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Zelf heeft het Hoogheemraadschap van Delfland, naast de extra dijkinspecties, afgelopen maand al enkele maatregelen genomen.

Zoetwatertoevoer
Voldoende zoetwater van goede kwaliteit is belangrijk voor de land- en tuinbouw, de waterkwaliteit in de sloten, vaarten en plassen en de natuur. Ook is het aanhouden van het waterpeil nodig voor de stevigheid van de dijken en kades. Om de waterstanden in Delfland op peil te houden, laat het Hoogheemraadschap van Delfland nog steeds zoetwater in vanuit het Brielse Meer. “Dankzij afspraken met ons buurwaterschap Hollandse Delta kan dat zolang er voldoende zoet water voorhanden is.” Ook ontvangt Delfland als het nodig is extra zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal via het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit komt voort uit de afspraak die het Rijk en vier waterschappen op woensdag 13 juli hebben gemaakt om extra maatregelen in te zetten om de dreiging van verzilting in West-Nederland tegen te gaan. “Door inzet van de zogeheten Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) wordt in het gebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. Delfland ontvangt via een stelsel van watergangen, stuwen en gemalen sinds half juli extra zoetwater vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit water is deels gebruikt om in de zoetwaterbehoefte van Delfland te voorzien. Een deel is doorgevoerd naar het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.”

Schutbeperkingen
Op 21 juli zijn tevens schutbeperkingen ingesteld voor de recreatievaart, door de lage afvoer van de Rijn en toenemende verzilting vanuit de sluizen. “Deze maatregel is genomen om de instroom van zoutwater te beperken. Sinds die datum kan pleziervaart beperkt gebruik maken van drie sluizen: de kleine sluis in de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen. Ook voor de beroepsvaart gelden schutbeperkingen. Op het moment zijn deze maatregelen toereikend om de zoutindringing tegen te gaan, waardoor wij de huidige schutregimes niet nu aanpassen.”

Zuinig met water
In het gebied van Delfland geldt momenteel nog geen sproeiverbod. Desondanks vraagt Delfland tóch om zuinig met water om te gaan, aangezien het er niet naar uitziet dat er de komende dagen regen van betekenis gaat vallen. “Besproei alleen je tuin wanneer dit echt noodzakelijk is en doe dit dan het liefst in de avonduren.” De omgeving aanpassen aan extremer weer wordt steeds belangrijker, stelt het Hoogheemraadschap. In tijden van droogte om zoetwatertekort te verkleinen en in tijden van hevige regenval om wateroverlast tegen te gaan. Delfland roept inwoners op om mee te helpen de omgeving beter in te richten tegen weersextremen. “Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk opslaan van regenwater met een regenton, het aanleggen van een waterdoorlatend terras of door een tegeltje uit je tuin te halen en er een plantje voor in de plaats te zetten.”