Het Gemeenlandshuis, het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Oude Delft
Het Gemeenlandshuis, het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Oude Delft

Delfland duurste waterschap van Nederland

Algemeen

DELFT - Hoogheemraadschap Delfland is voor inwoners met stip het duurste waterschap van Nederland. Uit de cijfers van Delfland blijkt dat huishoudens in 2020 weer 1,6 procent meer gaan betalen.

Door Cheyenne Toetenel

De opbrengst van de watersysteemheffing in Delfland stijgt naar ruim 98 miljoen euro in 2020, een stijging van bijna een miljoen ten opzichte van vorig jaar. Dat verschil wordt dit jaar volledig betaald door huishoudens in het gebied. Uit de cijfers van het hoogheemraadschap van Delfland blijkt zelfs dat inwoners in 2020 samen 1,6 miljoen meer betalen dan in 2019; bijna twee keer zoveel als de totale stijging voor Delfland. "Het aandeel van de categorieën burgers, landbouw en bedrijven is daarmee uit verhouding", stelt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij Delfland (AWP).

Duurste waterschap
Delfland int het grootste bedrag aan waterheffingen van de Nederlandse waterschappen. Daar zijn een aantal redenen voor, vertelt woordvoerster Anja van Rijn van Hoogheemraadschap Delfland: "Ieder waterschap heeft eigen kenmerken door de ligging en het gebruik van het gebied. Ons gebied is complex: kust, stad, gras en glas liggen naast elkaar. Het is dichtbevolkt en dichtbebouwd en kent een grote economische bedrijvigheid. Wij hebben veel te beschermen onder uitdagende omstandigheden. De mate van investeren hangt ook samen met de gedane investeringen in het verleden. Hogere kosten werken door in de hoogte van de tarieven."

Scheve verdeling
Het feit dat Delfland de hoogste bedragen int, is niet zozeer wat Middendorp dwarst zit. Wat hem wel steekt, is de verdeling die het hoogheemraadschap daarbij hanteert. "Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overstroming", aldus Middendorp. "Dat maakt het vreemd dat de jaarlijkse aanslag voor de watersysteemheffing zo scheef is verdeeld. Wat oneerlijk is in mijn ogen, is dat 87,8 miljoen van het totale bedrag wordt betaald door de inwoners. De lage heffingen voor het bedrijfsleven en de landbouwsector, respectievelijk 7 miljoen euro en 1,3 miljoen euro, steken hier wel heel schril bij af."

WOZ-waarde
De reden dat huiseigenaren in 2020 naar verhouding meer betalen, heeft te maken met de stijging van de WOZ-waarde van de woningen in het gebied. De waardestijging van woningen is hoger dan die van bedrijven. De watersysteemheffing wordt daar op gebaseerd, wat gevolgen heeft voor de verhoudingen tussen de categorieën. Geen eerlijk systeem, vindt Middendorp: "De mogelijke schade aan een bedrijf is vaak veel hoger dan bij een woning", stelt Middendorp. "De AWP wil daarom dat het bedrijfsleven een tarief gaat betalen dat veel meer in overeenstemming is met hun belang bij droge voeten. Dat zo'n systeem mogelijk is, is al bewezen. De gemeente Den Haag belast bedrijven op basis van de WOZ vier keer zwaarder dan burgers. Dat moeten we hiermee ook gaan doen."

Verlaging tarieven
De huidige ontwikkelingen zijn volgens Middendorp niet te verkopen aan de inwoners, die nu al de 'melkkoe van Delfland zijn'. Hij pleit met AWP daarom voor een eerlijkere bijdrage van het bedrijfsleven en landbouw aan de waterschapslasten en een wijziging van de bestaande verhoudingen. "De inwonerstarieven moeten in ieder geval dalen", vindt Middendorp. "Wij zetten om te beginnen in op een verlaging van tien procent in 2021. PvdA en Water Natuurlijk hebben ook al aangegeven het een scheve verdeling te vinden, dus ik heb er vertrouwen in dat AWP steun krijgt in dit voorstel. Waar een wil is, is een weg."

Erkenning
Hoogheemraadschap Delfland erkent het probleem van de huidige verdeling. Van Rijn: "Het klopt dat dit speelt. Het waterschapsbelastingstelsel is geregeld in de Waterwet. Herziening van de verdeling vraagt om een politieke discussie die gevoerd moet worden; bij Delfland maar vooral ook landelijk. De verdeling van de kosten per categorie wordt eens per vijf jaar, of indien nodig vaker, vastgesteld door het bestuur van Delfland. De afgelopen periode is gekozen voor een stabiele tariefontwikkeling en is deze kostenverdeling daarom niet herzien. In de loop van dit jaar wordt de verdeling herijkt en voor een periode vanaf 2021 opnieuw vastgesteld." Op de vraag of een verlaging van de inwonerstarieven in 2021 mogelijk is, antwoordt zij: "Dit is een politieke discussie die het bestuur van Delfland in de loop van dit jaar gaat voeren. Bij het opnieuw vaststellen van de kostentoedelingsverordening wordt de verdeling van de kosten per categorie bepaald."