Klimaatdemonstratie 'Klimaatalarm', gelijktijdig georganiseerd in meer dan 40 gemeenten op 14 maart 2021
Klimaatdemonstratie 'Klimaatalarm', gelijktijdig georganiseerd in meer dan 40 gemeenten op 14 maart 2021

Delftse Klimaatcoalitie uit zorgen over coalitieakkoord

Algemeen

DELFT - De fracties van STIP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie hebben in mei een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie. Het coalitieakkoord 2022-2026 met de titel ‘Samen werken aan Delft’ werd woensdag 25 mei ondertekend door de fractievoorzitters van de vijf partijen. Hierin worden belangrijke doelen benoemd, onder meer op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Toch maakt de Delftse Klimaatcoalitie zich zorgen. 

Door Cheyenne Toetenel

In het hoofdstuk ‘Duurzame stad’ van het coalitieakkoord wordt nog eens benadrukt dat Delft in 2050 klimaatneutraal moet zijn. In het coalitieakkoord is te lezen: “We moeten in de komende jaren concrete stappen zetten, om de stad prettig leefbaar te houden en onze energie en warmte duurzaam en betaalbaar. Wij beginnen bij de bron en beperkende uitstoot van CO2 zo snel mogelijk. Wij richten de stad in op extremer weer. Wij gaan materialen hergebruiken en wij gebruiken grondstoffen zo lang als mogelijk. Wij nodigen Delftenaren uit om zelf maatregelen te nemen voor een duurzame toekomst, en waar nodig ondersteunen en stimuleren wij die.” Acties waarmee in de nieuwe collegeperiode wordt begonnen zijn onder meer de uitvoering van het Mobiliteitsplan en de daarin opgenomen maatregelen, het opstellen van een isolatieplan met corporaties en particulieren, het actualiseren van de Nota Groen en het maken van een uitvoeringsplan circulair voor alle relevante beleidsterreinen. Ook komt er een routekaart voor duurzaamheid, gericht op klimaatneutraal in 2050. 

Ontbrekende urgentie
“De nieuwe coalitie benoemt belangrijke doelen, onder andere op het gebied van klimaatrechtvaardigheid zoals het intensief betrekken van bewoners bij energietransitieplannen in hun wijk”, aldus Charlotte Braat namens de Delftse Klimaatcoalitie. “Echter maken wij ons ook zorgen om de ontbrekende urgentie met betrekking tot de CO2-reductiedoelen: klimaatneutraal pas in 2050 en geen concrete doelen voor deze raadsperiode. Dit college kan en moet echte stappen zetten richting een klimaatrechtvaardig Delft, waar iedereen mee kan doen aan een eerlijke, snelle en groene transitie.”

Zorgen om klimaat
Volgens de Delftse Klimaatcoalitie moet er meer haast bij een specifieke aanpak van de klimaatproblematiek. “In India en Pakistan vallen de vogels dood uit de lucht en sterven mensen in een al drie maanden durende hittegolf, dertig keer intensiever door de gevolgen van de klimaatcrisis. In de hoorn van Afrika woedt een genadeloze droogte met hongersnoden tot gevolg. Ook hier in Nederland en Delft kunnen we ons niet voor eeuwig blijven beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging, intensieve buien en langdurige hittegolven, laat staan tegen stijgende voedselprijzen als gevolg van mislukte oogsten of toenemende vluchtelingenstromen door onleefbare omstandigheden elders.”

Delfts Manifest
De Delftse Klimaatcoalitie heeft het ‘Manifest voor een klimaatrechtvaardig Delft’ geschreven, met daarin concrete punten hoe het nieuwe college de problematiek zou kunnen aanpakken. “Wij bieden dan ook onze hulp aan. Binnen de Delftse Klimaatcoalitie is een hoop expertise en gedrevenheid te vinden. Laten we snel met concrete plannen komen en processen starten om de burger daadwerkelijk te betrekken, met een mandaat. Wij denken graag mee.” De Delftse Klimaatcoalitie bestaat uit Platform Energietransitie Delft, Milieudefensie Delft, DelftBloeit, Extinction Rebellion Delft, Natuurlijk Delfland, Delft4GlobalGoals en de KlimaatMaat. Een concreet thema dat door deze organisaties samen wordt genoemd is het verduurzamen van bestaande gebouwen en verlagen van de energierekening. Als het aan de Delftse Klimaatcoalitie ligt hebben (sociale) huurwoningen in 2030 minimaal energielabel D. “De renovatieplannen daarvoor zijn vóór 2026 vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld door bindende afspraken te maken met woning coöperaties. In 2023 handhaaft Delft minimaal label C voor kantoren en stimuleert actief label A in 2030 (verplichting) inclusief de gebouwen van de gemeente.” Een tweede thema: ‘Stimuleer hernieuwbare energie en verlaag de uitstoot’. “Stel wél een besparingsdoel in voor 2026 en maak afspraken met grote energiegebruikers hierover. Verhoog het aandeel hernieuwbare energie uit lokale bronnen van 3% naar 25% in 2030.” Een derde thema: ‘Maak meer ruimte voor groen en verbeter de luchtkwaliteit, klimaatbestendigheid en biodiversiteit’. “Actualiseer de Groen-nota tot 2026, schrijf het groenpotentieel uit en hoe deze concreet gerealiseerd wordt. Neem de eis 75 m2 groen per woning (Nota Ruimte 2004) en 1 ha aaneengesloten groen gebied per buurt (WHO) op.”

Volgende week zondag 19 juni 13:00 uur is de Klimaatmars in Rotterdam (www.klimaatmars.nl). Als u graag fietst kunt u met een groep o.l.v. de Delftse Klimaatcoalitie naar de startlocatie op de Binnenrotte fietsen. “We verzamelen om 11:00 uur aan de westkant van Station Delft Campus bij het gemaal en vertrekken om 11:30 uur.”