V.l.n.r.: Bert van der Woerd en Joëlle Gooijer (CU), Sivan Maruf en Martina Huijsmans (D66), Ida de Boer en Maaike Zwart (STIP), Rinske Wessels (GL), Karin Schrederhof (PvdA), Frank van Vliet (GL) en Leon Hombergen (PvdA)
V.l.n.r.: Bert van der Woerd en Joëlle Gooijer (CU), Sivan Maruf en Martina Huijsmans (D66), Ida de Boer en Maaike Zwart (STIP), Rinske Wessels (GL), Karin Schrederhof (PvdA), Frank van Vliet (GL) en Leon Hombergen (PvdA)

Coalitieakkoord Delft staat in teken van samenwerken

Algemeen

DELFT - De fracties van STIP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie. Het coalitieakkoord 2022-2026 met de titel ‘Samen werken aan Delft’ werd woensdag ondertekend door de fractievoorzitters van de vijf partijen. 

Door Cheyenne Toetenel

Het coalitieakkoord is tot stand gekomen na constructieve gesprekken tussen de partijen, onder leiding van formateur Huri Sahin. Informateur Pieter Guldemond heeft hiervoor de basis gelegd. Met het coalitieakkoord bouwen de fracties voort op het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld. Hierbij leggen zij vijf duidelijke accenten: ‘Delft kansrijk voor iedereen’, ‘Ruimte voor wonen’, ‘Een gezonde en veilige stad’, ‘Een duurzame stad’ en ‘Economische kracht en een bruisende stad’. Deze sluiten aan bij de inhoudelijke thema’s die genoemd zijn in gesprekken van Guldemond met alle partijen in de raad. Er is tijdens het formatieproces nog een belangrijk thema toegevoegd: ‘De stad maken we met elkaar’. Het college wil zichtbaar en benaderbaar zijn voor burgers.

Duurzame stad
Ida de Boer, fractievoorzitter van STIP, geeft aan trots te zijn dat Delft de komende vier jaar concrete stappen zal gaan zetten op het gebied van duurzaamheid. “Het weer verandert en de energierekeningen gaan omhoog, dus we moeten echt aan de slag”, stelt De Boer. “We hebben een duidelijke ambitie: Delft moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom gaan we door met het uitwerken van de warmteplannen, gaan we aan de slag met een lokaal isolatieplan en met circulariteit. We vertrouwen erop dat een nieuw college met dit akkoord als basis de stad de juiste richting in zal sturen, om zo samen werk te maken van Delft.”

Kansrijk voor iedereen
De nieuwe coalitie wil dat Delft kansen biedt aan iedereen, benadrukt fractievoorzitter Sivan Maruf van D66. “Samen met partners kunnen we hiervoor een goede basis leggen. Met scholing en opleiding, taalvaardigheid, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en hulp waar dat nodig is. Onderwijs is en blijft de manier voor mensen om zich te ontwikkelen. Maar dan moet iedereen wel gelijke toegang krijgen tot goed onderwijs. We willen dat iedereen in Delft, jong en oud, zo veel mogelijk zelfstandig zijn of haar leven kan leiden. Ook als dat bijvoorbeeld door een handicap, ziekte of werkloosheid niet voor de hand ligt.”

Economische kracht en bruisende stad
Fractievoorzitter Rinske Wessels van GroenLinks gaat verder in op het thema ‘Economische kracht en een bruisende stad’. “Delft is een stad van innovatie en technologie. Daarmee hebben we een enorme kans om op het gebied van duurzaamheid echt een bijdrage te leveren, niet alleen voor de opgave in Delft maar voor de hele wereld. We hebben veel bevlogen en betrokken ondernemers in onze stad en ook een heleboel midden- en kleinbedrijf dat in de wijken actief is. Samen vormen zij de basis voor de economische kracht. We zijn echter ook een compacte stad. Hoe zorgen we dat we ruimte maken voor de verschillende bedrijvigheid in onze stad? Daarnaast hebben we cultuur. Door Corona, maar ook door de bezuinigingen zien we nu dat de cultuursector door het ijs aan het zakken is. Daarin willen we in ieder geval in het aankomende jaar al een handreiking doen en samen gaan zoeken naar hoe we de basis weer stevig op orde kunnen krijgen.”

Ruimte voor wonen
Leon Hombergen, fractievoorzitter van de PvdA, vraagt aandacht voor de thema’s ‘De stad maken we met elkaar’ en ‘Ruimte voor wonen’. “In het akkoord spreken we uit dat we de band met de hele samenleving willen versterken. We zoeken met volle inzet die verbinding. Delft zal behoorlijk groeien met heel veel woningen tot 2040. Er komen woningen bij in alle categorieën, dus ook sociaal, middencategorie huur en studentenwoningen. We bouwen voor jong en oud. We zullen die groei finetunen per wijk om veelzijdigheid te bevorderen.”

Gezonde en veilige stad
“Ga voor een stad waarin je gezond kan leven en veilig kan wonen”, zei fractievoorzitter Bert van der Woerd van de ChristenUnie woensdag. “Een gezonde en veilige stad waarin je kan opgroeien en ouder worden. Waar eerbied is voor alles wat leeft, waar ongewenst gedrag als intimidatie en discriminatie worden tegengegaan en voorkomen. Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maken we het onderwerp bespreekbaar in samenwerking met het onderwijs, verenigingen en instellingen. We ondersteunen mensen die het echt nodig hebben, jongeren en ouderen. Voor de financiering van zorgtaken spreken we voortdurend met het Rijk.” Van der Woerd verwijst ook naar verbinding en samenwerking in de stad. “Een mensenlichaam heeft veel verschillende delen. Ze hebben niet dezelfde functie, maar vormen wel een lichaam. Zo zien we ook de inwoners van Delft. Wie het talent heeft van bijstand verlenen, verlene bijstand, wie het talent heeft van het onderwijzen, onderwijze, wie het talent heeft te troosten, trooste, wie iets weggeeft doet dat zonder bijbedoeling, wie leiding geeft doet dat met volle inzet, wie barmhartig is voor een ander, doet dat blijmoedig. Een advies van de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Zo gaan we aan de slag in Delft.”

Op 15 juni zal het coalitieakkoord inhoudelijk in de raad worden besproken en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De voorgedragen kandidaat-wethouders zijn Maaike Zwart (STIP) voor Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie, Martina Huijsmans (D66) voor Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit, Frank van Vliet (GroenLinks) voor Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte, Karin Schrederhof (PvdA) voor Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport, en Joëlle Gooijer (ChristenUnie) voor Jeugd, Ouderen en Armoede.