In Delft voert formateur Huri Sahin gesprekken met STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie om te komen tot een coalitie
In Delft voert formateur Huri Sahin gesprekken met STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie om te komen tot een coalitie

Formatiegesprekken nieuwe coalities in volle gang

Algemeen

In zowel Delft, Midden-Delfland als Pijnacker-Nootdorp zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuwe coalitie. In Delft begeleidt formateur Huri Sahin de formatiegesprekken tussen STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. In Midden-Delfland doet formateur Arne Weverling dit met Mijn Partij, CDA en VVD. In Pijnacker-Nootdorp zijn de eerste stappen om te komen tot een nieuw raadsakkoord op hoofdlijnen gezet onder begeleiding van informateur Bert van Alphen. Hierbij zijn alle fracties betrokken, op Gemeentebelangen na. 

Delft
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft de grootste partij, STIP, het voortouw genomen in het vormen van een nieuwe coalitie. Op verzoek van deze fractie heeft informateur Pieter Guldemond gesprekken gevoerd met alle partijen in de raad, waaruit zijn advies ontstond om aan de slag te gaan met een coalitie van STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie op basis van de inhoudelijke overeenkomsten tussen deze partijen en de verkiezingsuitslag. Met instemming van de vijf fracties kreeg Huri Sahin op 14 april de opdracht om als formateur de volgende fase te begeleiden. “Direct na mijn benoeming heb ik de vijf partijen uitgenodigd om bij elkaar te komen”, vertelt de formateur in een update. “Op 19 april heb ik een eerste ontmoeting gehad met de tien vertegenwoordigers van de vijf fracties. Deze bijeenkomst hebben we gebruikt voor een nadere kennismaking. Ook hebben we het advies van de informateur verder besproken en praktische afspraken gemaakt over het proces dat we samen doorlopen. Onze volgende bijeenkomsten hebben we gebruikt om ons te laten informeren, onder meer over actuele ontwikkelingen in de stad en de financiële stand van zaken. Met die informatie zijn de vertegenwoordigers van de fracties aan de slag gegaan om belangrijke thema’s voor het akkoord verder uit te werken. De eerste voorstellen daarvoor hebben we inmiddels samen besproken. In de komende weken werken duo’s die uit tot concrete teksten voor het coalitieakkoord. De vertegenwoordigers van de fracties voeren goede inhoudelijke gesprekken. Er is onderling vertrouwen om samen tot een goed akkoord te komen voor de hele stad.” Regelmatig geven de formateur en fracties updates over het formatieproces via social media. Een volgende officiële brief over de voortgang verwacht Sahin te kunnen sturen als de besprekingen in een afrondende fase zijn, eind mei of begin juni.

Midden-Delfland
De grootste partij van Midden-Delfland, Mijn Partij, heeft na de verkiezingen in ruim drie weken tijd twee gesprekken gevoerd met afzonderlijk van elkaar alle politieke partijen uit de gemeente. Half april heeft Mijn Partij een voorstel gedaan betreffende de nieuw te vormen coalitie, bestaande uit Mijn Partij, VVD en CDA. Vervolgens is Arne Weverling als formateur aangesteld om de formatiegesprekken te begeleiden. De afgelopen weken voerden de drie partijen gesprekken met vertegenwoordigers van diverse instellingen, verenigingen en stichtingen over de behoeften die heersen in de gemeente. De partijen verwachten in juni te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Pijnacker-Nootdorp
In Pijnacker-Nootdorp is oud-bestuurder Bert van Alphen sinds 21 april informateur. Daarmee nam hij het stokje over van verkenner Hans de Jongh die het voorwerk deed, maar in april plotseling zijn ontslag indiende omdat meerdere fractievoorzitters weigerden hem een vergoeding te geven voor zijn werkzaamheden. De eerste stappen om te komen tot een nieuw raadsakkoord op hoofdlijnen zijn gezet. Vorige week zaterdag kwam een afvaardiging van de fracties bijeen in Delfgauw, waar werd gesproken over het document waar de lijn voor de komende vier jaar in moet komen te staan. Informateur Bert van Alphen kijkt terug op een productieve dag. “Natuurlijk zijn er nog veel zaken waar verder over gesproken moet worden, maar de eerste stappen zijn gezet. Hopelijk kan de gemeenteraad halverwege juni een besluit nemen over het nieuwe akkoord en kan rond die tijd ook een nieuw college aan de slag.” In totaal zijn acht van de negen fracties uit de gemeenteraad betrokken bij het proces om tot een raadsakkoord op hoofdlijnen te komen. “De fractie van Gemeentebelangen heeft aan het begin van de bijeenkomst zaterdag meegedeeld niet mee te zullen doen met het akkoord. Ik respecteer de keuze van de fractie, maar het is uiteraard wel jammer dat niet alle negen fracties betrokken zijn. Het proces gaat wel door.”