Tijdens de bijeenkomst komen Ruimte in de Binnenstad, Duurzaam Zoneren en de inrichting van de Rode Loper aan bod
Tijdens de bijeenkomst komen Ruimte in de Binnenstad, Duurzaam Zoneren en de inrichting van de Rode Loper aan bod

In gesprek over projecten in de binnenstad

Algemeen

DELFT - De gemeenteraad organiseert op donderdag 11 januari een inspreekavond over projecten in de binnenstad. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het stadskantoor aan het Stationsplein. De avond is bedoeld als voorbereiding op de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer, op donderdag 18 januari.

De commissieleden bespreken deze avond diverse ontwikkelingen in het centrum van de stad. Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: Ruimte in de Binnenstad, Duurzaam Zoneren en de inrichting van de Rode Loper. Insprekers die zich hebben aangemeld kunnen aan de raads- en commissieleden hun mening, ideeën of zorgen over deze onderwerpen kenbaar maken. Aan het einde van de avond kunnen aanwezigen informeel met elkaar in gesprek.

Ruimte in de Binnenstad
Als het gaat om ‘ Ruimte in de Binnenstad, gaat het onder andere over het verder autoluw maken van het gebied. “In 2023 hebben we veel mensen ontmoet en gesproken over het uitbreiden van het autoluwe gebied”, schrijft de gemeente. “Bewoners hebben hun zorgen, wensen en ideeën gedeeld. Velen hebben de petitie ‘Houd de Delftse binnenstad bereikbaar, toegankelijk en leefbaar voor bewoners en bezoekers!’ getekend. De punten in die petitie herkennen we uit de gesprekken die we met belanghebbenden hebben gevoerd. Het idee dat de meeste bewoners hun auto straks in de Prinsenhofgarage moeten parkeren viel slecht. Er waren zorgen over de loopafstand. We hebben het parkeren opnieuw bekeken. We willen dat de Phoenixgarage beschikbaar komt voor bewonersparkeren. In de Zuidpoortgarage komen extra plekken voor bewoners. En dat doen we voor een klein deel ook in de Marktgarage. Zo zijn de loopafstanden korter en is er meer ruimte in de Prinsenhofgarage voor bezoekers. Bezoekers kunnen dan in elke garage terecht, met uitzondering van de Phoenixgarage. “

Duurzaam Zoneren
Bij het onderwerp Duurzaam Zoneren gaat het onder andere over het verbod op vervuilende voertuigen in de binnenstad voor stadslogistiek. “Met Duurzaam Zoneren verbeteren we de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de (binnen)stad door het verkeer en de leefomgeving beter op elkaar af te stemmen. Op 1 januari 2025 voert het college door het nog te nemen verkeersbesluit in de binnenstad een nul-emissiezone in voor stadslogistiek.”

Rode Loper
Als we het over de Rode Loper hebben, bedoelen we de inrichting van de Oude Langendijk, Peperstraat en Binnenwatersloot. “Er is een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op de Oude Langendijk en Peperstraat. Aan de hand van dit rapport worden er aanbevelingen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onderzocht wordt welke duidelijke keuze voor de wegindeling - binnen de gestelde beleidskaders - het meest recht zal doen aan de verkeersveiligheid. De resultaten hiervan komen in een advies dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 wordt voorgelegd aan het college.