Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Uitdagingen voor herinrichting asielopvang Delft

Algemeen

DELFT - Sinds september 2022 fungeert de bouwkavel aan het Manderspark 10 in Delft als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers, beheerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Onlangs zijn er ontwikkelingen geweest betreft de verlenging en uitbreiding van deze opvang, waarbij echter onzekerheden zijn gerezen over de haalbaarheid van het uitbreidingsplan.

Volgens de recente update bevinden zich momenteel 170 reguliere asielzoekers en 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) op de locatie. In mei 2023 is besloten om het aantal bewoners met maximaal 100 uit te breiden en de termijn van de opvang te verlengen tot maximaal vijf jaar. De TU Delft heeft echter de voorwaarde gesteld dat de termijn van de verlenging wordt opgeknipt in een eerste periode van twee jaar, met daarna de mogelijkheid om drie keer met een jaar te verlengen of op te zeggen. Het COA heeft twee leidende voorwaarden. Ten eerste het gescheiden opvangen van AMV’ers en reguliere asielzoekers om spanningen tussen de groepen te voorkomen, en ten tweede het verbeteren van de leefbaarheid door kwaliteitsverbeteringen aan voorzieningen zoals de woningen, kookgelegenheden en sanitaire voorzieningen, en terreininrichting met voldoende schaduw, het tegengaan van wateroverlast en meer speel- en ontspanningsmogelijkheden voor alle bewoners. 

Complex
De onderzoeks- en ontwerpfases hebben echter aangetoond dat de uitvoering van een dergelijk ontwerp complexer is dan aanvankelijk gedacht. Factoren zoals de gescheiden opvang van verschillende groepen op één terrein, uitbreiding van het aantal bewoners, funderingsproblemen van tweelaagse woningen en omgevingsgeluid hebben de haalbaarheid van het plan beïnvloed. Het COA werkt momenteel aan een concreet voorstel voor aanpassingen aan de opvanglocatie op basis van wat wel mogelijk is.

Streven
De eerder gemaakte afspraken over verlenging en uitbreiding gelden nog steeds als uitgangspunt. De bestuurlijke afspraken voor de huidige noodopvang worden verlengd tot 2 juni 2024. Het COA en de gemeente streven ernaar om ruim voor die tijd een plan voor herinrichting gereed te hebben en nieuwe bestuurlijke afspraken te maken. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een nieuwe bestuursovereenkomst.

Financiën
Financieel gezien ontvangt de gemeente een vergoeding van 18,15 euro per bewoner per maand voor de noodopvang, wat neerkomt op ongeveer 52.000 euro voor 2023. Hiermee kunnen de kosten van de ambtelijke inzet gedekt worden. Na de herinrichting zullen andere vergoedingen van kracht zijn voor reguliere opvang, afhankelijk van het totaal aantal bewoners en het aantal ingeschreven bewoners in het bevolkingsregister. De exacte hoogte van deze vergoeding is momenteel nog niet bekend.

Vervolg
Het college zal de raad op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen, met name zodra het concrete voorstel voor aanpassingen aan de opvanglocatie gereed is. Communicatie met de directe omgeving zal volgen, op basis van de actuele situatie, met bredere communicatie zodra de plannen voor herinrichting concreet zijn.