Het terrein aan de Juniusstraat (Foto: Koos Bommelé)
Het terrein aan de Juniusstraat (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs Juniusstraat

Algemeen

DELFT - In de laatste vergadering voor het zomerreces is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel ‘Tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs’. Dit betekent dat voor de 260 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) voldoende noodlokalen zullen worden gehuurd, zodat ze de komende twee jaar op het voormalige terrein van het Delfland College op één plek in de stad les kunnen krijgen. De totale kosten bedragen ruim anderhalf miljoen euro.

Voorafgaand aan dit besluit hield de raad een fel debat over de manier waarop dit voorstel naar de raad was gekomen. Normaal gesproken worden voorstellen eerst in een commissievergadering besproken en hebben fracties voldoende tijd om hun standpunten goed voor te bereiden. Dit voorstel werd na de Kadernota die een week eerder werd vastgesteld nagezonden om met spoed behandeld te worden. De wethouder lichtte toe het belangrijk te vinden dat deze leerlingen goed onderwijs krijgen en dat ze daarom de raad had geïnformeerd na het vinden van een oplossing. Volgens de SP is de actieve informatieplicht van het college naar de raad niet beperkt tot het hebben van oplossingen. Ook andere partijen, waaronder VVD, STIP, PvdA, GroenLinks en Onafhankelijk Delft vonden dat de wethouder de raad veel eerder had moeten informeren. Op Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft na stemden alle andere partijen wel in met het voorstel.

Het afgelopen jaar is het aantal leerlingen fors gegroeid naar 260 leerlingen. Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs hebben verschillende achtergronden, perspectieven en leerniveaus. De nieuwkomers betreffen vooral statushouders, maar ook ontheemden en vluchtelingen uit Oekraïne en kinderen van arbeidsmigranten en kennismigranten. De omvang van de instroom is afhankelijk van de stabiliteit en in de wereld en de economische situatie, en fluctueert. 

Om nieuwkomersonderwijs permanent te huisvesten in een veilige leeromgeving is in 2019 besloten om nieuwbouw te realiseren voor 150 leerlingen. Deze nieuwbouw aan de Aart van der Leeuwlaan 12-14 wordt naar verwachting in 2025 opgeleverd. De Internationale Schakelklassen van het Grotius College zijn tot de zomer van 2023 tijdelijk gehuisvest op vier verschillende locaties. Door de forse groei van leerlingen, onder andere door de noodopvangvoorziening, zijn er afgelopen jaar tijdelijk gebouwen en lokalen in bestaande onderwijsvoorzieningen beschikbaar gesteld. Doordat een aantal hiervan na de zomer niet meer beschikbaar is en de omgeving van de onderwijsvoorziening aan de Clara van Sparwoudestraat een bouwlocatie wordt, is er dringend behoefte aan een tijdelijke centrale locatie tot de nieuwbouw gereed is. Zowel voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor het schoolbestuur en de interne organisatie, is het volgens het college noodzakelijk dat de leerlingen op één locatie worden gehuisvest. Als oplossing is, samen met het schoolbestuur, gekozen om noodlokalen te plaatsen op de locatie Juniusstraat 6, het terrein van het voormalige Delfland college. De noodlokalen passen binnen het vigerende bestemmingsplan en liggen naast de locatie van het Grotius op nummer 8. Het bestaande onderwijsgebouw van het Grotius kan dienen als locatie waar de ISK leerlingen ook gebruik kunnen maken van de gymvoorzieningen en als toekomstige uitbreidingslocatie indien het aantal leerlingen in de nabije toekomst nog verder toeneemt.