Tijdelijke huisvesting wordt geboden in de wijk Voorhof (Foto: Koos Bommelé)
Tijdelijke huisvesting wordt geboden in de wijk Voorhof (Foto: Koos Bommelé)

Tijdelijke huisvesting islamitische school

Algemeen

DELFT - Stichting Islamitisch College (SIC) heeft van de minister van onderwijs toestemming om per 1 augustus 2022 een basisschool in Delft te starten. De gemeente Delft heeft een zorgplicht ten aanzien van de huisvesting. 

Vanaf augustus 2022 wil het schoolbestuur starten met het geven van basisonderwijs aan 5 groepen en 1 peutergroep. Het streven van het schoolbestuur is om binnen vijf jaar door te groeien naar het aantal leerlingen volgens de wettelijke stichtingsnorm van 312 kinderen. De voorkeur van de stichting voor huisvesting is een gebouw in Buitenhof of Voorhof. Binnen de gemeente is op dit moment geen passende huisvesting in de bestaande schoolgebouwen en/of de wissellocaties, laat het college weten. “De wissellocaties komen (pas) in de zomer 2024 vrij. Na oplevering van de nieuwbouw voor de International School Delft Secondary en de gecombineerde nieuwbouw voor het Pleysiercollege en Grotius.” Het college heeft besloten om de islamitische basisschool tijdelijk te huisvesten in noodlokalen op het terrein aan de J.J. Slauerhofflaan 275 in de wijk Voorhof. Eerder stond op deze locatie ook een schoolgebouw. “Op deze locatie kan de basisschool de komende jaren (in)groeien. We houden de komende twee - drie jaren de ontwikkelingen van de leerlingenstromen, zowel binnen Delft als in de regio, nauwlettend in de gaten. Zodat scenario’s voor de definitieve huisvesting van de islamitische basisschool tijdig kunnen worden opgesteld. Deze vorm van tijdelijke huisvesting biedt flexibiliteit. Nadat duidelijk is waar de SIC definitief kan worden gehuisvest, kan deze locatie vervolgens ook worden gebruikt als wissellocatie voor de verdere uitvoering van het IHP Onderwijs 2020 - 2035. De koop van de noodlokalen is hiervoor een goede oplossing.” 

Communicatie
Met het schoolbestuur van Stichting Islamitisch College is de afgelopen periode uitvoerig overlegd over de mogelijke invulling van de huisvesting van de basisschool. Het schoolbestuur gaat akkoord met deze optie voor tijdelijke huisvesting. Na het collegebesluit, van 11 januari, zijn alle betrokkenen geïnformeerd. De directe omwonenden ontvingen een informatiebrief en ook is er in januari een digitale informatiebijeenkomst voor de wijk georganiseerd.

Financiën
Het benodigde investeringskrediet bedraagt naar verwachting circa 1,4 miljoen euro. “De geraamde huisvestingslasten zijn hiermee mogelijk hoger dan de eerder toegekende dekking van 1,1 miljoen euro bij de programmabegroting 2022- 2025. Voor de dekking van het verschil, in 2022 20.335 euro en voor 2023-2025 40.670 euro per jaar, zetten we de reserve Onderwijshuisvesting in.”