Op het voormalig Delfia-terrein worden flexwoningen geplaatst voor 200 Oekraïense vluchtelingen (Foto: Koos Bommelé)
Op het voormalig Delfia-terrein worden flexwoningen geplaatst voor 200 Oekraïense vluchtelingen (Foto: Koos Bommelé)

Delft realiseert flexwoningen voor Oekraïense ontheemden

Algemeen

DELFT - Het college heeft besloten in 2023 op twee locaties in Delft flexwoningen te plaatsen. Het gaat om het voormalige terrein van voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan en het terrein van de voormalige sporthal aan de Brasserskade. Dit heeft veel beroering gebracht bij de omwonenden van de locatie Mozartlaan en vraagtekens gezet bij de leden van de fractie Hart voor Delft. 


Het Rijk stimuleert via subsidieregelingen de snelle uitbreiding van de woningvoorraad met flexwoningen. In Delft zijn 2 locaties geschikt voor de bouw van flexwoningen op korte termijn. Op de voormalige locatie van de sporthal aan de Brasserskade komen 88 flexwoningen. Het gaat hier om een periode van 10 jaar. Een derde is voor statushouders en/of Oekraïense vluchtelingen. De andere woningen zijn voor een mix van doelgroepen. Zoals starters op de woningmarkt of spoedzoekers. Op de locatie van de voormalige voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan komen 84 flexwoningen voor een periode van circa 3 jaar. De gemeente kan op deze plek 200 Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Burgerparticipatie
De fractie van Hart voor Delft vroeg zich in schriftelijke vragen aan het college af of de gemeente onderzoek bij omwonenden heeft gedaan naar de wenselijkheid van de bouw van flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen op de locatie Mozartlaan. Het college geeft aan dat dit niet het geval is: “Gezien de urgentie om tijdig vervangende woonruimte te vinden voor de Oekraïense ontheemden die nu al in Delft verblijven was hier geen tijd voor. Verder was er ook geen alternatief voorhanden.” Hart voor Delft stelt dat ook voor tijdelijke woningbouwprojecten geldt dat de omgeving nauw betrokken en gehoord moet worden bij de uitwerking van de plannen. Het college geeft daartoe aan dat burgerparticipatie van belang is, maar dat deze situatie zich niet leende voor een participatieproces. “In deze situatie is er sprake van een oorlog in Oekraïne waardoor er mensen zijn gevlucht. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om opvang te realiseren voor Oekraïense ontheemden. De locatie aan de Mozartlaan is de enige locatie die voorhanden was en, gezien de urgentie, was er geen tijd om tijdig vervangende woonruimte te vinden voor de Oekraïense ontheemden die al in Delft verbleven. Bij de uitwerking van de plannen wordt de omgeving wel betrokken, maar dat zal vooral gaan over de planning en de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor is op 16 januari een bijeenkomst gepland.”

Kwetsbare groep
Hart voor Delft stelt dat de wijk Buitenhof niet de aangewezen plek is om de groep Oekraïners te huisvesten. “Buitenhof staat aangemerkt als kwetsbare achterstandswijk die ook de nodige nog onopgeloste problemen kent. Buitenhof is dan ook niet de aangewezen wijk om 200 kwetsbare mensen te huisvesten van dezelfde nationaliteit”, aldus Sylvia Grobben, raadslid van Hart voor Delft. Het college geeft aan het niet met deze woorden eens te zijn. “We beschouwen Oekraïense ontheemden niet als kwetsbare mensen. Tot op heden laten zij een grote mate van zelfredzaamheid zien.”

Jongeren
Tevens vroeg Hart voor Delft zich af waarom de gemeente nooit bereid is geweest voor Delftse jongeren flexwoningen te plaatsen. “Het college is er toch mee bekend dat jongeren al jaren wachten op actie van de gemeente om het nijpende tekort aan jongerenhuisvesting aan te pakken?”, aldus Grobben. “Het plaatsen van verplaatsbare woonunits of flexwoningen in de Buitenhof zou een prima tijdelijke oplossing geweest zijn om extra woonruimte te creëren voor starters en jongeren.” Het college laat in een reactie weten dat het normaliter geen gemeentelijke taak is om woonruimte te realiseren. “Dat is een taak van de woningcorporaties. Met hen maken we daar afspraken over. Wat nu is veranderd, is dat er sprake is van een oorlog in Oekraïne en dat het Rijk gemeenten gevraagd heeft om opvang te realiseren voor Oekraïense ontheemden en voor asielzoekers in crisisnoodopvang. Dit maakt dat de gemeente versneld moet zorgen voor huisvesting van statushouders in de gemeente. Het Rijk heeft ook gezorgd voor financiering hiervan. Voor de Oekraïense vluchtelingen via de Regeling opvang Oekraïense ontheemden, en verder via verschillende subsidieregelingen.”

Commissie
In de commissievergadering donderdag besprak de commissie het voornemen om de flexwoningen te plaatsen bij de Mozartlaan. Diverse fracties merkten op dat de raad door het college wel heel erg onder druk werd gezet, omdat de gemeente al op 6 december bij het Rijk had moeten reageren en het gaat om een investering van in totaal acht miljoen euro. Volgens wethouder Karin Schrederhof was het voorstel onder stoom en kokend water opgesteld en kon de raad niet eerder geïnformeerd worden over de mogelijke komst van flexwoningen. Het is de bedoeling dat de woningen aan de Mozartlaan begin maart 2023 worden opgeleverd.