<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft

  vaste rubrieken

DELFT – 31 mei 1924. "Wie Vrijdagmiddag om half zes het Kantoorgebouw verliet, waar reeds eenige wonderlijke en geheimzinnige voorwerpen naar binnen werden gedragen, kon zijn oogen den volgenden dag bij het binnentreden in de hal nauwelijks gelooven bij het aanschouwen van de gedaantewisseling, die daar had plaats gevonden. In het voorportaal stonden, vooreerst, de vaandels der fabrieksvereenigingen geschaard, omgeven door eenige prachtige bloemstukken. Dan de hal zelve….. Voor de spiegelruiten, waarachter men anders de kantoorlokalen ziet, hingen rondom van de gaanderijen lange juten kleeden, aan den onderkant met kleurige figuren versierd. Daarboven prijkten, in schitterende kleuren, aan staketsels, vaandels met de wapens der verschillende provinciën en van landen en steden, waarmede de Oliefabriek handel drijft. Op den vloer was een kleed gespannen, vervaardigd van jutezakken met hunne eigenaardige merken en boven de hoofden zweefde een dak van fijne draden, oorspronkelijk bedoelt om de accoustiek te verbeteren en daardoor het spreken te vergemakkelijken, doch ten slotte ook nog een waardevol onderdeel blijkend te zijn van de versierde zaal. Voegen wij hier nog bij, dat een spreekgestoelte, ruim zeshonderd stoelen en de schoonste schat bloemen, welke men zich denken kan, in de hal waren aangebracht, dan kan men zich eenigszins voorstellen hoe allen getroffen waren bij het betreden van de feestzaal. Het was niet moeilijk te bespeuren dat, waar zulke tamelijk eenvoudige hulpmiddelen waren gebruikt en toch zulk een schitterend effect werd bereikt, een meesterhand aan het werk geweest moest zijn. Inderdaad, het mocht der Directie gelukken zich de medewerking te verzekeren van den heer Jongert, hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam, die zijn gaven heeft kunnen aanwenden om de groote steenen en glazen hal in een bijna sprookjesachtige feestzaal om te tooveren, waarvoor hij grooten lof vredient. Wat in den hal van het Kantoorgebouw dien feestdag te zien was en gebeurde, zal nog lang in aller geheugen blijven". Aldus geschiedde 95 jaar later in deze rubriek. (Tekst uit 'de Fabrieksbode' bij het 40-jarig bestaan van de 'Oliefabrieken Calvé-Delft') https://www.willemdebie.nl/dubbeldelft/

Willem de Bie

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>