Afbeelding

Landelijke Waterschapsverkiezingen: Wat valt er te kiezen?

Politiek

DELFT - Woensdag 20 maart gaan we met z'n allen weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Landelijke Waterschapsverkiezingen.

Door Ruud Stift

Waterschapsverkiezingen? Veel mensen hebben geen flauw benul waar ze op moeten stemmen. Daarom stellen we de twee 'lokalo's' aan u voor. Water Natuurlijk gaat voor Groen, Gezond, Genieten en Gezamenlijk.

Groen
-Klimaat: duurzaam waterbeheer nu en voor de toekomst.
-Natuur: meebewegen met de natuur én oplossingen vinden in de natuur.
-Biodiversiteit: van levensbelang.
-Circulair: water en afval voor energie en grondstoffen; van afval naar grondstof.
-Energie: energieneutraal waterschap.
Water Natuurlijk streeft er naar dat Delfland in 2025 energieneutraal is. Ook dat in 2030 de water- en grondstoffenkringlopen zijn gesloten. "Dat is zowel goed voor het milieu, het klimaat en de portemonnee van onze inwoners", aldus lijsttrekker van Water Natuurlijk, Marcel Belt. Duurzaam waterbeheer is essentieel voor een veilige en gezonde leefomgeving. Zowel bewoners als bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen om waterbeheer duurzamer te maken, bijvoorbeeld door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Water Natuurlijk werkt aan een betere bewustwording, staat voor een waterbeheer dat rekening houdt met iedereen en waaraan iedereen een steentje kan bijdragen. Waterbewust ondernemen is in het belang van het bedrijfsleven, de bewoners en de natuur.

Gezond
-Waterkwaliteit: schoon en gezond water voor mensen, dieren en planten. Door bijvoorbeeld verstedelijking, industrialisering, intensivering van land- en tuinbouw staat de biodiversiteit onder druk en is het bodemleven verschraald. Water Natuurlijk wil dit stoppen en de natuur herstellen. "De afgelopen jaren hebben we vispaaiplekken, bloemrijke bermen voor bijen en natuurlijke oevers aangelegd. Maar ook door samen te werken met tuinders en gemeenten om de waterkwaliteit te verbeteren. Alleen samen red je het", volgens Marcel.
-Schoon water loont! Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, meststoffen, drugsafval, plastic en afval van de industrie horen niet thuis in het water. Marcel: "Water Natuurlijk wil voorkomen dat deze stoffen in het water terecht komen: aanpak bij de bron! Daarnaast kun je achteraf door innovatie op de zuiveringsinstallatie terugwinnen. Dan snijdt het mes aan twee kanten."

Genieten
-Water: voor plezier, sport en beweging. Waterschap Delfland bezit veel grond, zoals dijken en paden langs sloten en andere watergangen. Water Natuurlijk wil dat dit, op verantwoorde schaal, toegankelijk is voor recreanten zoals vissers, wandelaars en fietsers. En hetzelfde geldt voor het water: water om in te zwemmen of op te varen of te schaatsen. "Schoon en gezond zwemwater is belangrijk in de drukke Randstad. Dankzij inzet van Water Natuurlijk is de Wilhelminaplas opgeknapt en wordt de Delftse Hout nu aangepakt.
-Veiligheid: bescherming tegen water en veilig water. De waterschappen zorgen voor waterveiligheid; ze beschermen ons tegen overstromingen en wateroverlast. Water Natuurlijk vindt dat er bij de aanpak meer rekening kan worden gehouden met natuur en landschap. Dijken en kades hebben ook een cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarde. Water Natuurlijk is voor multifunctioneel gebruik. "Een dijk hoeft niet op slot. Er kan ook een prachtig fiets- of wandelpad langs lopen met een mooie plantenberm voor bijen en andere dieren."

Gezamenlijk
-Duurzaam waterbeheer: samen met belanghebbenden en betrokkenen. "Het waterschap moet veel meer samenwerken en inwoners en gemeenten helpen om regenbuien op te vangen. Bijvoorbeeld acties zoals stenen eruit en planten erin. Qua belasting staan wij voor lage lasten. Wij zijn voor een heffing waarbij vervuilende bedrijven meer betalen en heffing naar bijvoorbeeld drinkwatergebruik meer plaatsvindt."

Over zijn 'eigen' speerpunten:
"Mijn speerpunten zijn klimaat, natuur en goede recreatieplekken in en om de stad. Het klimaat verandert. Dat merken we aan heftige regenbuien en flinke droogte. Als we te weinig doen gaan wij en mijn en onze kinderen daar nog veel meer last van hebben. Ik zet mij daarom in om klimaatverandering te voorkomen én om ons aan te passen. Slim samenwerken tussen overheden, bedrijven en inwoners rond energie(besparing) en het aanleggen van wateropvang- en recreatieplekken vind ik belangrijk. Daardoor kunnen we ons mooie gebied leefbaar en betaalbaar houden!"

Water Natuurlijk heeft bioloog Joke Verplanke op de kandidatenlijst: "Ik zet me vooral in voor de natuur- en milieu bij het waterschap, verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. In ons oppervlaktewater zitten veel te veel stoffen die daar niet in thuis horen: bestrijdingsmiddelen, microplastics, medicijnresten en hormoonverstorende stoffen. Het waterschap moet strenger zijn voor onverbeterlijke lozers, want inwoners betalen hier onnodig de rekening voor. Winning van die stoffen uit het water draagt weer bij aan Delfland Circulair."

Waterkwaliteit
Ook de ecologische waterkwaliteit is niet op orde. In sommige wateren zit helemaal geen leven meer. Ecologische systemen zijn complex, maar er is tegenwoordig veel kennis aanwezig. Vis dient als goede indicator voor de kwaliteit van het water en de visstand is niet op orde. Sportvissers kennen het gebied als geen ander en zijn een belangrijke partner van het waterschap. Als kandidaat-voorzitter van de Visstandbeheer Commissie Delfland wil ik me inzetten om de relatie tussen sportvissers en Delfland te verbeteren! Vissers moeten aan de voorkant van grote projecten, zoals de Delftse Hout betrokken worden en niet op het allerlaatst. Het maaiprotocol voor kleine watergangen is op mijn vragen aan het bestuur aangepast. Het resultaat? Minder dode vissen in stadse wateren. Door de land- en tuinbouw is de natuur en de diversiteit in Nederland in grote mate verstoord. Daarom moeten we overschakelen naar biologische en circulaire landbouw", aldus Joke (nr. 12 op de lijst van Water Natuurlijk).

De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft als slogan 'Niet politiek, wel deskundig'. Lijsttrekker Hans Middendorp: "De standpunten van Water Natuurlijk en AWP komen op veel punten overeen, met dit verschil dat Water Natuurlijk zich profileert als de 'groene partij' en als 'natuurliefhebbers'. De mensen op hun kieslijst zijn vaak lid van D66 of GroenLinks. En D66 en GroenLinks geven ook stemadvies voor WN, en flyeren zelfs voor WN. Dus in de praktijk zijn ze niet onafhankelijk."

Marcel Belt weerlegt dit: "We zijn 100% onafhankelijk. Maar feit is dat natuur- en waterrecreatieliefhebbers zich kunnen vinden in onze standpunten. Dat zijn vaak mensen die D66 of GroenLinks stemmen, maar ook Partij van de Dieren, SP of VVD."

De AWP profileert zich als politiek onafhankelijk, deskundig.
"Je hoeft natuurlijk geen ingenieur te zijn, maar je moet wel betrokken zijn en de dossiers goed kennen. Kortom: passie voor én kennis van water. Waterbeheer en waterzuivering vraagt volgens de AWP om een lange termijn visie, niet alleen scoren volgens de 'waan van de dag'.

Core business
"Water is onze core business – wij doen alleen mee met de waterschapsverkiezingen! De AWP Delfland komt uitdrukkelijk op voor het belang van de inwoners uit de Delflandse regio", benadrukt Middendorp. "Wij vinden dat de huishoudens nu al veel te veel waterschapslasten betalen, dat moet echt eerlijker. Dat is ons eerste speerpunt! Delfland is met stip het duurste waterschap van Nederland. Huishoudens betalen al gauw meer dan 100 euro meer dan andere waterschappen in Zuid-Holland. De Algemene Waterschapspartij AWP wil daarom voor de komende vier jaar voor alle huishoudens de nullijn aanhouden."
De AWP Delfland heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor méér waternatuur. "We hebben een start gemaakt met de aanpak van overlast door kroos. En we zijn begonnen met een samenhangend netwerk van nieuwe natuur, zodat planten en dieren zich ook over het hele gebied kunnen verspreiden."
Het derde aandachtspunt waar de AWP zich hard voor maakt, is het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. "Fosfaat uit afvalwater kan direct worden gebruikt als kunstmest", zegt Middendorp. "En ook de enorme vracht aan wc papier kan worden hergebruikt als papiervezel, het is zonde om dat allemaal naar de verbrandingsoven te sturen. Door klimaatverandering zullen lokale hoosbuien vaker voorkomen. Toch moet dit water niet via het riool worden afgevoerd, immers ook langdurige droogte komt steeds vaker voor. Regenwater kan beter bewaard worden in waterbergingen op daken of in de grond. Bovendien is het duur om het schone regenwater naar de afvalwaterzuivering te pompen, waar het dan het andere afvalwater 'verdunt' zodat de zuiveringsprocessen minder efficiënt verlopen. Wij willen meer aandacht en geld om regenpijpen van huizen en flats los te koppelen van het riool. De AWP Delfland pleit voor schoon water zonder bestrijdingsmiddelen. Ook zogenoemde 'medicijnresten' (uitgeplaste medicijnen) vormen steeds meer een probleem. De meeste medicijnresten worden niet afgebroken in de huidige afvalwaterzuiveringen. Het is technisch mogelijk - maar duur! - om de afvalwaterzuivering uit te breiden met een extra 'vierde trap' waarin medicijnresten wél onschadelijk worden gemaakt. Delfland heeft al een succesvolle pilot uitgevoerd met ozon en UV-licht, dus het kan gewoon!"

Muskusratten
"Water Natuurlijk wil de muskusratten op natuurlijke wijze beheren. Niet doden, maar extra gaas in de dijken et cetera om het graven onmogelijk te maken op riskante plekken. Een mooi ideaal, maar helaas is dat nog nergens gelukt. Wij steunen de huidige strategie 'alle muskusratten uitroeien'. Hoe minder er geboren worden, hoe minder er volgend jaar hoeven te worden gedood. Die strategie werkt, want landelijk neemt het aantal muskusratten elk jaar sterk af."

Winactie
Delft op Zondag verloot 3 exemplaren van 'Niet Bang Voor Water' van Hans Middendorp. Laat weten waarom jij dit waterschapsboek graag wil hebben. Graag voor 22 maart: redactie@delftopzondag.nl Stem ze!

Een gezellige groepsfoto van de AWP Delfland
!