De grote bouwprojecten van de laatste jaren hebben een flink gat in de financiën geslagen (foto: archief/Willem de Bie)
De grote bouwprojecten van de laatste jaren hebben een flink gat in de financiën geslagen (foto: archief/Willem de Bie) (Foto: Willem de Bie)

Politieke stellingname

  Politiek

In de aanloop naar de verkiezingen laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven.
Vandaag stelling 8: Delft kan beter eens gaan sparen in plaats van weer investeren.

CDA,
Rob van Woudenberg:

Ja, sparen is heel belangrijk. We geven dit thuis ook mee aan onze kinderen: sparen is goed en geef niet meer geld uit dan je binnen krijgt. Steek jezelf niet in de schulden. Dat willen we ook voor Delft. Maar naast sparen geeft je in je thuissituatie ook geld uit, je investeert in nieuwe spullen. Dat sparen, uitgeven en investeren moet in balans zijn, zo ook voor Delft. Na enkele financiële zware jaren, waarin veel van onze inwoners is gevraagd, gaat het gelukkig weer beter met de economie. De verleiding is dan groot om meteen veel te gaan investeren in allerlei prestigeprojecten, en sommige politieke partijen kunnen die verleiding niet weerstaan. Maar door nu steeds miljoenen in prestigeprojecten te steken blijven de lokale lasten en de stadsschuld veel te hoog. We blijven dan offers vragen van onze bedrijven, ondernemers en inwoners. Delft blijft kwetsbaar voor een volgende crisis. Het CDA kiest daarom voor gezond verstand. Natuurlijk is het de komende jaren mogelijk om her en der wat extra's te doen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van openbare ruimte te verbeteren, verenigingen te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan. Dat zijn relatief kleine investeringen die een grote impact op de kwaliteit van leven van mensen hebben. Tegelijk wil het CDA de lokale woonlasten verlagen naar het Nederlands gemiddelde en financiële meevallers gebruiken om de torenhoge stadsschuld te verkleinen. Hiermee maken we Delft klaar voor toekomst, zodat we Delft gezond door kunnen geven aan onze kinderen en volgende generaties!

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

De ChristenUnie wil dat de gemeente een betrouwbare en goede rentmeester is. Dat betekent: niet meer uitgeven dan er binnenkomt en voldoende reserves om eventuele risico's op te vangen. Dat is nu het geval. De stadsschuld in Delft is hoog, maar beheersbaar omdat de rente laag is. De stadsschuld wordt de komende jaren afgebouwd tot een verantwoord niveau en daarom is het voorlopig niet nodig daar bovenop extra af te lossen. De prioriteit van de ChristenUnie ligt voor de komende jaren dus bij het verlagen van de lokale lasten en bij investeren in de stad daar waar het na de bezuinigingen van de afgelopen jaren het hardst nodig is. Zo moet er echt meer geld naar onderhoud, handhaving en naar nieuwe woonvormen voor ouderen. En er zal geïnvesteerd moeten worden in de broodnodige energietransitie. Investeringen verhogen de stadsschuld, daarom zullen we steeds kritisch kijken naar de meerwaarde van investeringen voor toekomstige generaties. Zo zullen we ook bezien welke investering echt nodig is voor een toekomstbestendig Prinsenhof. Op verzoek van de ChristenUnie wordt gekeken wat de maatschappelijke meerwaarde is van de verschillende scenario's, die worden uitgewerkt voor de verbouwing. Dan kunnen we goed afwegen welke investering de plannen ons waard zijn. 


Christine Bel:
Goed bestuur vereist solide financiën. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. Dat moet de gemeente besteden aan een nog beter Delft voor alle Delftenaren. Er zijn partijen die vinden dat je goed bezig bent, als je ergens maar extra geld in pompt. Wij smijten het niet over de balk, maar 'doen wat werkt'. Het gaat om het resultaat: of het nu gaat om kansen voor jongeren en kwetsbare groepen, zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, een fijne wijk om in te wonen of nog harder werken aan een energieneutraal Delft. We doen dat samen met de mensen in de stad, ondernemers en andere (overheids)instellingen, die óók investeren in de stad. We geven niet meer geld uit dan dat er binnen komt en we zorgen ervoor dat de algemene reserve, ons 'spaarpotje', voldoende is om risico's op te vangen. We bouwen de stadsschuld tijdig af, voordat de rente weer oploopt. Wanneer er structureel geld over is potten we dat niet op, maar kunnen de lasten voor de Delftenaar omlaag.

GroenLinks,
Frank van Vliet:

GroenLinks kiest voor investeren in een gezonde stad, waar iedereen meedoet! Experts van de Delftse Rekenkamer, de Provincie en het Ministerie van BZK geven aan dat Delft haar financiën op orde heeft. De komende jaren gaat Delft sowieso nog een flink deel van haar schuld aflossen. De vraag is dan: als er weer een beetje financiële ruimte ontstaat, lossen wij dan nog extra schulden af, of investeren wij zodat de stad ook in de toekomst sterk, vitaal en leefbaar blijft. GroenLinks kiest voor een gezonde toekomst. GroenLinks wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om te zorgen voor meer banen voor met name lager opgeleiden is het belangrijk om te investeren in de economie, samen met de Delftse ondernemers. GroenLinks onderkent de noodzaak dat Delft zo snel mogelijk klimaatneutraal moet worden, die niet meer draait op fossiele brandstoffen en met schone lucht. Dat vraagt investeringen in de stad. GroenLinks gelooft in aantrekkelijk wijken voor iedereen, goed bereikbaar met fiets en OV en een plezierige groene buitenruimte. Samen met de regio wil GroenLinks daarin investeren.

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

De stadsschuld bedraagt momenteel 420 miljoen euro. En stijgt komend jaar nog verder. De rentelasten zijn enorm. Geld lenen kost geld. En dat op een jaarlijkse begroting van 366 miljoen euro. Delft staat financieel ver onder water. Eneco wordt dit jaar nog in de verkoop gezet. Delft heeft een klein aandeel maar dat is grofweg nog goed voor 100 miljoen euro. Als we niet oppassen wordt dit geld weer door egotrippende wethouders aan megalomane (energie) prestige projecten besteed. Dat willen wij niet. Een groot deel van de opbrengst van de Eneco aandelen willen wij gebruiken om dure leningen versneld af te lossen. Delft is dit jaar weer met de woonlasten de 'Duurste Grote Gemeente'. De OZB is de sluitpost van slecht beleid. Het Jaarverslag 2017 laat waarschijnlijk een positief resultaat zien van 12 miljoen euro. Wij geven dat overschot terug aan de burger. Het is teveel betaalde belasting. De lasten voor de burger kunnen omlaag door zuinig te zijn en schulden af te lossen. Dat zal alleen gebeuren als wij in het college komen. Wij hebben nog nooit aan de knoppen gezeten. Wij willen een positieve bijdrage geven aan uw portemonnee. Met durf en daadkracht.

PvdA,
Willy Tiekstra:

Nu het weer beter gaat met Delft kiest de PvdA er voor om meer te investeren in de stad. Dat betekent vooral investeren waar het in de afgelopen jaren pijn heeft gedaan. Dus zetten wij in op meer banen op alle niveaus, het terugdringen van de armoede, voorzieningen in de wijken, goed onderwijs en het opknappen van het groen en de buitenruimte. De stadsschuld stijgt door deze extra investeringen in eerste instantie. In de begroting voor 2018 staat echter dat de stadsschuld weliswaar hoog, maar volledig onder controle is: de gemeente heeft voldoende baten om gewoon alle vaste lasten te kunnen betalen. Als PvdA hebben wij er dan ook moeite mee dat een aantal partijen, ook onze coalitiepartners D66 en VVD, vindt dat de stadsschuld versneld moet worden afgelost. Wij hebben laten narekenen wat dat kost: ruim 19 miljoen euro per jaar. Dat is veel geld. Geld dat je beter kunt gebruiken om te steken in achterstallig onderhoud, betere zorg of nieuwe sportvoorzieningen. Want dat is echt nodig. Het is geld dat je ook kunt gebruiken om de lokale lasten te verlagen. Van sparen en aflossen merkt niemand iets en al helemaal niet de Delftse burger. Van investeringen in de stad en lastenverlichting wel.

SP Delft,
Lieke van Rossum:

De financiële problemen waarin de gemeente de afgelopen periode terecht kwam, waren geen natuurverschijnsel maar het gevolg van politieke keuzes. De gemeente moet beter op haar geld letten en heeft te veel uitgegeven aan grote projecten. Maar dat betekent niet dat de stadsschuld nu terug gebracht moet worden ten koste van belangrijke voorzieningen voor Delftenaren. Wat de SP betreft is het duidelijk: Delft moet besparen op geldverslindende bouwprojecten en investeren in de juiste dingen: betaalbare huurwoningen, voorzieningen in de buurten zoals speeltuinen, buurthuizen en sportvelden, en het tegengaan van armoede. Delft is geen merk of een bedrijf, maar een stad om in te wonen. De SP heeft concrete plannen om te zorgen dat we straks inderdaad in een stad wonen waar iedereen weer terecht kan. We gaan voor 3000 betaalbare huurwoningen erbij de komende vier jaar, minstens 2 miljoen naar buurtvoorzieningen en een actieplan armoede uit Delft. Al die plannen zijn financieel doorgerekend. Het kan, als je maar wil! Kijk op www.delft.sp.nl voor meer info, of neem contact op met vragen en om mee te doen! Dat kan via delft@sp.nl of je belt gewoon met onze lijsttrekker Lieke, 06-48382784

Stadsbelangen,
Bram Stoop:

Investeren moet altijd gaan om rendement te behalen. Dat is iets anders dan geld uitgeven zonder doel! Sparen is iets anders dan het inlossen van schulden. Stadsbelangen Delft wil verstandig blijven investeren in een nog mooiere stad en het bevorderen van onze economie. Zo financier je groei met groei! Tegelijkertijd wil Stadsbelangen Delft hard werken aan het inlossen van de forse schulden die Delft heeft en ontstaan zijn door colleges die vele jaren werden gevormd door coalitiepartijen als D66, Groen Links, STIP en de PvdA. Partijen die onze inwoners op kosten hebben gejaagd en gewoon doorgaan, zoals 30 miljoen willen investeren in het Prinsenhof. Dat is onverantwoord geld uitgeven. Delft moet investeren, lasten verlagen en schulden aflossen, maar dat blijft afhankelijk van de mate waarin de portemonnee van Delft is gevuld. 'Nooit meer geld uitgeven dan in de Delftse huishoudportemonnee aanwezig is! Stadsbelangen Delft wil verantwoord investeren in onze economie en waar mogelijk schulden sneller aflossen. Het wegwerken van achterstallig onderhoud en onze wijken en de binnenstad verder verfraaien. Dat is goed voor onze economie, voor onze inwoners en ondernemers. Meer werkgelegenheid is het beste instrument voor het verlagen van de werkloosheid en het bestrijden van de armoede. Dat is: het beste voor Delft!

STIP,
Michelle Corten:

De stadsschuld van Delft is hoog, maar beheersbaar. We hebben voldoende geld om de aflossing van onze schulden te betalen. Ondertussen zijn er nog veel kansen die zich voordoen die we willen benutten. Door ons geld nu slim te investeren, zorgen we ervoor dat we ook de komende jaren in leefbare stad wonen. STIP wil de stad niet op slot gooien maar slim investeren, samen met partners, zodat we onze investering in de toekomst terug kunnen verdienen. STIP wil daarom juist nu investeren in het aantrekken van bedrijven, zodat we straks genoeg werkgelegenheid hebben. Juist nu moeten we investeren in voorzieningen zoals een bibliotheek en taalles, zodat de kinderen straks zelfstandig zijn. Juist nu moeten we onze wijken veilig en schoon houden, zodat mensen zich veilig en fijn voelen in de stad. Delft heeft de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, maar met de huidige plannen gaan we dat niet halen. Daarom investeren we, samen met de kennisinstellingen, om duurzame innovaties tot stand te brengen en te gebruiken in Delft. Op de Green Village worden nu al veel van deze innovaties getest. STIP wil dat innovaties uit Delft ook in Delft gebruikt worden. Daarom investeren we bijvoorbeeld in een modern energienet, het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en het vervoer van de toekomst. Alleen als we daarin investeren kan Delft de kartrekkersrol krijgen op duurzaamheidsgebied die we als techniekstad behoren te hebben.

VVD,
Bart Smals:

Geen geld uitgeven wat we niet hebben! Nog maar 3 jaar geleden stond Delft onder verscherpt financieel toezicht van de provincie. En op dit moment is Delft nog steeds een van duurste gemeentes om te wonen, en is de stadsschuld nog steeds hoog. Het lijkt wel of veel politici dat vergeten zijn. Gelukkig is er ruimte voor voorzichtig optimisme. En kunnen we in Delft beginnen met te investeren in noodzakelijk dingen. Maar wel voorzichtig! In elk debat valt het steeds op dat partijen over elkaar heen vallen om beloftes te doen waar geld voor moet worden vrijgemaakt. Armoedebestrijding, cultuur, een poppodium, duurzaamheid etc. En elke keer moet de VVD het feest verstoren door erop te wijzen dat het geld niet uit de hemel komt vallen. Vaak een ondankbare taak. Toch denken wij dat door verstandig financieel beleid de stad op termijn beter af is. Laat Delft eerst beginnen met de kerntaken beter te doen. Bijvoorbeeld het afval ophalen kan beter, of het schoonhouden van straten en het snoeien van plantsoenen, aanleggen van fiets en autowegen om de bereikbaarheid van Delft te verbeteren, en natuurlijk de veiligheid bewaken. Van sparen is voorlopig nog geen sprake, eerst maar eens beginnen met het aflossen van schulden.

Meer berichten
 
CustomHtml_1