Hoe staat de stad er onderhoudstechnisch voor? Foto: ML
Hoe staat de stad er onderhoudstechnisch voor? Foto: ML

Politieke stellingname

  Politiek

In de aanloop naar de verkiezingen laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven. Vandaag stelling 5: Het onderhoudsniveau van Delft is ondermaats

CDA,
Rob van Woudenberg:

De afgelopen jaren is flink bezuinigd op onderhoud van de openbare ruimte en dat is helaas vaak wel te zien. Zeker in de buitenwijken van Delft, waar het onderhoudsniveau lager ligt dan in de Binnenstad. Onkruid, zwerfafval, verwilderd groen: de openbare ruimte is rommelig en niet altijd een visitekaartje voor de buurt. Terwijl een goed onderhouden openbare ruimte wel erg belangrijk is: mensen voelen zich veiliger en prettiger als de openbare ruimte goed onderhouden is. En ze doen meer hun best hun omgeving schoon te houden. Het CDA wil de kwaliteit van de openbare ruimte in de hele stad omhoog brengen, te beginnen in de wijken waar deze het laagst is. Verder streeft het CDA naar natuurvriendelijker beheer en onderhoud van het groen, zoals ecologisch bermbeheer en gevarieerd groen in bestaande en nieuwe wijken. Hiermee stimuleren we de biodiversiteit in de stad. Veel mensen hebben zelf goede ideeën over onderhoud in hun omgeving. Goede ideeën van burgers of bedrijven moeten een kans krijgen: de gemeente kan hierbij helpen door bijvoorbeeld obstakels weg te nemen.

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

De ChristenUnie vindt en vond het onderhoudsniveau van Delft onvoldoende en heeft (in 2016, toen de gemeente weer wat geld te besteden had) een voorstel gedaan om het onderhoudsniveau – vooral in de wijken buiten de binnenstad - te verbeteren. Inmiddels is de meerderheid van de raad het daarmee eens en wordt het onderhoud verbeterd. Het is de vraag of het extra geld dat daarvoor is uitgetrokken, voldoende is. Delft is een mooie stad, het centrum is goed onderhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente én van inwoners zelf om dat zo te houden. De ruimte in de stad met stegen, straten, pleinen en plantsoenen is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente het openbaar groen. De ChristenUnie vindt dat inwoners en organisaties de mogelijkheid moeten krijgen om zelf het onderhoud van het groen op te pakken als ze dat beter denken te kunnen dan de gemeente. De gemeente zorgt dan voor het geld, het gereedschap en het plan. Samen verantwoordelijkheid dragen verstrekt immers de sociale samenhang. Daarbij vinden we het belangrijk dat in de plannen biodiversiteit centraal staat en geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Samen maken we delft groen!

D66 Delft:
Christine Bel:

De openbare ruimte is van en voor iedereen. De afgelopen jaren is er, noodgedwongen, bezuinigd op de openbare ruimte. D66 wil met een meerjarenvisie achterstallig onderhoud inhalen. Bij nieuwe ontwikkelingen en vernieuwbouw moeten openbare ruimte, vorm en functie van bebouwing, verkeersstromen en groen elkaar versterken. Dit vraagt om aandacht voor de inrichting van de stad op ooghoogte, omdat de menselijke maat belangrijk is bij de inrichting van de omgeving. Niet alleen in de Binnenstad en Spoorzone moeten mensen zich prettig voelen, maar iedere wijk in Delft verdient goed beheer en onderhoud. Een goede woonomgeving levert een positieve bijdrage aan de sociale samenhang. Parken, plantsoenen, speelveldjes of gewoon de groenvoorziening en bomen in de straat zijn belangrijk voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid van Delftenaren. D66 wil nieuwe aanplant en inrichting van het groen in de stad met aandacht voor biodiversiteit. Ook is het belangrijk om buurten beter te betrekken bij de herinrichting van parken, plantsoenen, speelveldjes of de groenvoorziening en het onderhoud daarvan. D66 wil dat de gemeente initiatieven voor bijvoorbeeld (tijdelijke) moestuinen en onderhoud en verbetering van groen ondersteunt.

GroenLinks,
Frank van Vliet:

GroenLinks Delft zegt: Mee eens! Onderhoud van het groen en van de straten is belangrijk. In een goed onderhouden omgeving is het plezieriger leven. Door de financiële problemen van de afgelopen jaren heeft Delft bezuinigd op onderhoud. We hebben in de gemeenteraad al besloten om terug te gaan naar het oude niveau. GroenLinks wil de achterstanden snel weer inhalen én zorgen dat het netjes blijft. Een specifieke doorn in het oog is het onderhoud van fietspaden. We komen nog te vaak gaten in de weg, slecht verlichte plekken of gevaarlijke kruispunten tegen op de fiets. Dat fietst niet fijn en is ook nog gevaarlijk. Uit onderzoek van de ANWB onder inwoners van Delft blijkt dat we niet alleen willen dat het onderhoud verbetert, we willen ook méér groen in de wijk. Zo willen steeds meer bewoners of verenigingen zelf een stukje grond of groen inrichten, in beheer nemen en onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn Moe's tuin in Poptahof en buurtmoestuinen op verschillende plekken in de stad. Soms ook in samenwerking met de gemeente, zoals bij de boomgaarden in de Tanthof. Mooie initiatieven die GroenLinks van harte ondersteunt. Een andere positieve ontwikkeling is dat de afgelopen jaren steeds meer mensen via Werkse! aan de slag zijn gegaan in het onderhoud van de stad. Dat is een goede ontwikkeling. Iedereen doet mee!

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

De laatste twintig jaar heeft het stadsbestuur ons geld besteed aan grote projecten. Voor de eer en glorie van één of andere wethouder. Op gewoon onderhoud van wegen, groen en verlichting wordt structureel bezuinigd. Het geld is immers al besteed aan iets onzinnigs. Dit is gelijk ook de grootste ergernis van de Delftenaar. Te weinig straatverlichting verhoogt het onveiligheidsgevoel. Ook het onkruid laten ze metershoog groeien. Niet meer dan een halve meter langs wandel- of fietspaden wordt gesnoeid. Dat was ook al zo vóór de crisis. Deze crisis wordt als excuus aangevoerd m.b.t. Het slechte onderhoud. Maar tegelijkertijd worden er wel dure plannen ontwikkeld voor museum het Prinsenhof!! Als stadspartij willen we juist deze grote ergernissen aanpakken en dat zullen we ook gaan doen. Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt. Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: 'Omgekeerd inzamelen'. Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval. Doel is dat je straks nog maar één grijze zak per maand restafval mag overhouden. In de keuken krijg je zeven afvalbakken. Dat gaan mensen in hoogbouw keukentjes niet doen. Die gooien alles bij elkaar. En gelijk hebben ze. Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Burgers in deze wijken klagen nu al steen en been over het verre lopen met afvalzakken. Laten we hiermee stoppen.

PvdA,
Willy Tiekstra:

In de afgelopen jaren is door de economische crisis noodgedwongen ook bezuinigd op het onderhoudsniveau van de Delftse openbare ruimte. En dat is te merken: overal in de stad liggen de straten en stoepen er slordig bij, zwerft rommel rond en wordt het groen slecht onderhouden. Gelukkig gaat er al weer meer geld naar het onderhoud en wordt op een aantal plekken hard gewerkt aan het opknappen van de straten en het groen. Maar het moet beter, zodat Delft voor bewoners maar ook voor bezoekers een stad is waar het prettig toeven is. De PvdA vindt dat alle wijken in Delft schoon en veilig moeten zijn, zodat het fijn is om buiten te zijn, voor jong én oud. Dit betekent allereerst dat je je thuis moet voelen in je wijk. De PvdA wil dat de openbare ruimte voor iedereen goed toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Dat er goed onderhouden speelplekken zijn en parkjes en bankjes waar je elkaar kunt ontmoeten. Zwerfvuil wordt opgeruimd en er wordt vaker gesnoeid en gemaaid. De straten en stoepen zijn heel, zodat ook mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen zich makkelijk kunnen verplaatsen. Ook willen wij bewoners die samen het gemeentegroen willen onderhouden een handje helpen. Zo maken wij samen, gemeente én bewoners, dat de stad weer een beetje mooier wordt.

SP Delft,
Lieke van Rossum:

Dat kun je wel stellen! Veel mensen ergeren zich aan hoe slecht straten, plantsoenen en pleintjes zijn onderhouden de afgelopen tijd. Speeltuintjes zijn soms vergane glorie. Fietsend over de Oostsingel slaat het stuur van je fiets bijna uit je handen. Wat een gaten in de weg! Bosjes en plantsoentjes zijn overwoekerd met onkruid. Er is dan ook flink bezuinigd op onderhoud. Grote bouwprojecten in het centrum zijn de laatste jaren ten koste gegaan van de andere wijken van Delft. Dat moet anders volgens de SP. Vrijenban, Buitenhof en Tanthof zijn net zo goed onderdeel Delft als de binnenstad. Daarom moet het niveau van onderhoud daar net zo hoog worden. De gemeente moet af van de ieder-voor-zich instelling en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de hele stad weer op peil te krijgen. De SP wil daarin voorop lopen. Afgelopen najaar kregen we bijvoorbeeld samen met omwonenden al voor elkaar dat twee speeltuintjes opgeknapt worden. Komend jaar moet er een plan komen voor alle Delftse speeltuinen: meer speelplek voor kinderen en beter onderhoud. Want in de hele stad moet het fijn wonen zijn!

Stadsbelangen,
Bram Stoop:

Opvolgende colleges in Delft waren mede verantwoordelijk voor de crisis waarin Delft was gedompeld. Dan zijn vaak de gevolgen, dat er heftig bezuinigd wordt om deze missers weer om te buigen naar een kloppend kasboekje. In zulke tijden wordt er vooral veel bezuinigd op het onderhoud in de stad. Dat leidt tot een slechte beleving van de omgeving bij inwoners, winkelpubliek en bezoekers van de stad en soms tot onveilige situaties. De Delftenaren hebben de afgelopen jaren hun trekken thuis gekregen. Het is tijd voor nieuw politiek elan, maar vooral de hoogste tijd voor het fors investeren in achterstallig onderhoud en ook investeren in de economie. Het is te gek dat we ons al jaren moeten schamen voor de staat van het onderhoud aan de Sint Sebastiaansbrug en de omgeving daar. Daarnaast de grote achterstand aan de groenvoorziening en de bereikbaarheid. Co-creatie, omgevingsplannen en Smart City zijn instrumenten, die ingezet moeten worden. In een Smart City wordt duurzame economische ontwikkeling en hoge levenskwaliteit bereikt door investeringen in menselijk en sociaal kapitaal. Hierbij is vooral de samenwerking met inwoners en ondernemers belangrijk. Daar ligt een belangrijke missie voor een nieuw college. Aanpakken het achterstallig onderhoud, want dat is het beste voor Delft!

STIP,
Michelle Corten:

Nu Delft er financieel beter voor staat kunnen we investeren in de stad die we willen zijn. Daar horen ook schone, verzorgde straten, goed onderhouden groen en geen afval op straat bij. STIP wil dat het uitgangspunt is dat de openbare ruimte overal schoon, veilig en overzichtelijk is. Het onderhoudsniveau in Delft willen we verbeteren door te beginnen bij plekken waar veel mensen samenkomen. In de woonwijken geldt dit bijvoorbeeld voor speelplekken en wandelpaden. Het grofvuil moet een stuk duidelijker worden geregeld. STIP wil daarom ophaallocaties waar duidelijk is aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Sommige fietspaden in Delft zitten vol gaten, terwijl we juist fietsen willen stimuleren. Daarom moeten we investeren in het beter onderhouden van de fietspaden in Delft. Ook het op peil houden van het onderhoudsniveau in de binnenstad hoort daarbij. Dit is de huiskamer van de stad. Het netjes houden van de historische straten is belangrijk om bezoekers naar de stad te halen, die bijdragen aan de economie en werkgelegenheid van Delft.

VVD,
Bart Smals:

Dat is absoluut waar. Het onderhoud is ondermaats. Onder invloed van de slechte financiële situatie heeft de gemeente moeten bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Wat de VVD betreft is deze bezuiniging te ver doorgeslagen. Vooral in de buitenwijken van Delft is het opschietend onkruid ons een doorn in het oog! Wij willen dat er weer geïnvesteerd gaat worden in het onderhoud in deze wijken. Dat de stoeptegels weer recht liggen, het groen weer wordt gesnoeid en dat de overlast door hondenpoep wordt verminderd. Daarnaast wil de VVD dat de grachten het hele jaar door schoon zijn en dat het zwemwater van Delft schoon en veilig is.

Volgende week stelling 6: Iedereen moet hier in de toekomst een woning kunnen vinden, niet alleen studenten en kenniswerkers.

Meer berichten
 
CustomHtml_1