De deelnemende partijen (Foto: Koos Bommelé)
De deelnemende partijen (Foto: Koos Bommelé)

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Stelling van de Week

Algemeen

DELFT - Op 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. Delft telt 39 raadsleden. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Om u een goed beeld te geven van de Delftse politieke partijen en hun standpunten, komen wij in Delft op Zondag tot aan de verkiezingen met vragen en stellingen. De vraag van deze week luidt als volgt:

‘Delft moet investeren in bedrijvigheid om banen te creëren voor alle doelgroepen.’

PvdA Delft
“De PvdA wil dat Delft ervoor zorgt dat allerlei bedrijven in Delft een goede vestigingsplaats zien. Daarin willen we investeren en we moedigen bijvoorbeeld via YESDelft! aan dat investeerders in Delft actief zijn. De gemeente zelf investeert niet zelf in bedrijven, maar realiseert zo indirect baankansen. Bedrijven die op verschillende (opleidings- of ervaringsniveaus) goede werkgelegenheid bieden hebben in Delft een streepje voor. Dit geldt uiteraard ook voor sociale ondernemers, die ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Zelf zorgt de stad met Werkse! er ook voor dat mensen voor wie dat lastiger is dan normaal, door bijvoorbeeld een handicap, kunnen meedoen. Op de Schie-oevers willen we de maakindustrie weer bevorderen, zodat mensen met een technische opleiding op alle niveaus (vmbo, mbo, hbo en universiteit) aan de slag kunnen. Daar maken we als PvdA echt werk van! Grote bedrijfshallen zonder werkgelegenheid, mogen zich elders vestigen. Het is belangrijk om voldoende banen beschikbaar te hebben voor alle Delftenaren, zodat iedereen op zijn eigen niveau zijn steentje kan bijdragen!”

GroenLinks Delft
“We leiden denkers én doeners op. Voor de energietransitie is er veel behoefte aan vaardige makers. We stimuleren initiatieven die de verbinding maken tussen jongeren die innovaties bedenken en jongeren die deze  kunnen maken. ‘Smart Makers Delft’ is daar een mooi voorbeeld van. Economie gaat bij GroenLinks om het realiseren van duurzame welvaart, waar iedereen aan kan bijdragen. Met o.a. de TU-Delft en de Biotech-campus heeft Delft een sterke troef voor kenniseconomie en innovatie. Wat extra aandacht nodig heeft is voldoende kansen voor praktisch geschoolden; met name in de maakindustrie. Dat realiseren we onder andere op Schieoevers. De economie van de toekomst is duurzaam en sociaal. Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de stad. We zetten in op toeristen die vaker en meerdere dagen in Delft willen verblijven. Juist ook mensen uit de regio en eigen land. Niet vliegen naar Barcelona, maar een lang weekend Delft. Dit toerisme versterkt voorzieningen in de stad, waar ook de Delftenaar plezier van heeft.”

ChristenUnie Delft
“Een eerlijke economie is dienstbaar aan mensen. Een sterke economie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om andere doelen te bereiken. Het draait niet alleen om groei, maar ook om kwaliteit van leven. Werk speelt daarin een belangrijke rol. Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven moeten de krachten bundelen. Dan kan echt werk gemaakt worden van innovatieve, duurzame en circulaire economie. Dit versterkt de arbeidsmarkt en vergroot de leefbaarheid. In een passende baan komen mensen tot hun recht. Zo voegen ze echt iets toe aan onze stad. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Daarom maakt de ChristenUnie zich hard voor passende werkplekken, samen met bedrijven en sociale ondernemingen. Ook statushouders moeten een eerlijke kans krijgen. Je kunt pas echt meedoen als je ervaring hebt en de taal beheerst. Onze inzet richt zich daarom op goede taalcursussen en werkervaringsplekken. Een passende baan is niet voor iedereen weggelegd. De gemeente moet zorgen voor goede alternatieven als tegenprestatie voor hulp. Mantelzorg en vrijwilligerswerk horen daar voor de ChristenUnie ook bij.”

SP Delft
“Subsidies geven aan grote bedrijven zoals de DSM zodat ze hier nieuwe kantoren of onderzoekscentra kunnen starten is weggegooid geld. Deze bedrijven kunnen dat prima zelf betalen. De enorme winsten die ze ermee behalen houden ze immers ook zelf. Investeren in bedrijven is überhaupt geen taak van de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Niet alleen in het centrum maar juist ook daarbuiten. Samen met bedrijven nadenken hoe extra bedrijvigheid ingepast kan
worden in de stad. Meer winkels en creatieve bedrijven in de wijken. Dat kan alleen als de gemeente de wijken ook aantrekkelijker maakt voor bedrijven om zich daar te vestigen. Als de gemeente daarin investeert, kunnen ondernemers in hun eigen bedrijven investeren.”

Delft BIJ1
“Eens. BIJ1 is voorstander van de Donuteconomie (mogelijk maken wat iedereen nodig heeft binnen wat de Aarde aankan) zolang mensen van alle achtergronden en lagen van de bevolking meer aandacht krijgen. Wij willen dat de gemeente een eerlijke, rechtvaardige, duurzame kringloopeconomie mogelijk maakt. Delft moet ethische en kringloop gerichte (MKB) bedrijven voorrang geven bij bedrijfsruimte, vooral als zij deelnemen aan deze Donuteconomie. Ook willen we samen met bedrijven werken aan manieren om bij te dragen aan de bestrijding van armoede en de klimaatcrisis, met extra aandacht voor de invloeden van racisme en discriminatie. Delft moet werken aan groene-opleidingsmogelijkheden en banen om alle opleidingsniveaus zo snel mogelijk duurzamer en inclusiever maakt. Daarnaast willen we experimenteren met nieuwe investerings- en ondernemingsvormen met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat de waarde van de buurt en de plaatselijke economie er beter van worden. Ondernemerschap kun je op verschillende manieren inrichten in verschillende vormen. Delft BIJ1 wil van een markteconomie naar een economie voor iedereen. Niets over ons, zonder ons!”

VVD Delft
“De Delftse VVD is van en voor ondernemers. Als het goed gaat met ondernemers, gaat het goed met Delft. Wij zijn het dus eens met de stelling. De afgelopen jaren hebben wij geknokt voor meer bedrijvigheid in Delft. Zo zijn wij gaan staan voor meer maakindustrie op Schieoevers, verruiming van de winkeltijden, extra ruimte voor terrassen, kwijtschelding van precario-en reclamebelasting en geen verdere stijging van lokale belastingen. Als Volkspartij Voor Delft richten wij ons op meer banen voor denkers en doeners. Laten we innovaties, bedacht aan de TU of andere technische opleidingen, op Schieoevers maken en door in Delft opgeleide vakmensen op onze Delftse daken plaatsen. Ook strijden we voor een verbetering van het vestigingsklimaat, bijvoorbeeld door lagere lasten en parkeertarieven, een goede bereikbaarheid, een veilig ondernemersklimaat, meer bedrijfsruimte voor nieuwe ondernemingen en het afschaffen van overbodige regels. Tot slot vindt de VVD Delft een goede mix van winkeliers, horeca, culturele voorzieningen en betaalbare woningen in onze wijken belangrijk.”

CDA Delft
“Gemeente en bedrijfsleven moeten samenwerken om de groei van het aantal inwoners in Delft en het aantal banen in de stad zoveel mogelijk hand in de hand te laten gaan. Een succesvol voorbeeld hiervan is het maken van de plannen voor Schieoevers waar de komst van veel woningen niet ten koste gaat van bedrijvigheid. De gemeente moet niet in bedrijven gaan investeren, maar ervoor zorgen dat Delft een aantrekkelijke vestigingsplaats is, zodat bedrijven zich in Delft willen vestigingen en hier kunnen groeien. Hierbij heeft het CDA ook oog voor familiebedrijven. Het CDA wil dat de gemeente bedrijven stimuleert om mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt of een stageplek aanbiedt. Dit geldt met name in de sectoren techniek, zorg, onderwijs, ICT en logistiek. Het inzetten van sociaal ondernemerschap kan hierin helpen. De gemeente geeft hier ook het goede voorbeeld in. Geen jongere mag de school verlaten zonder diploma, daarom bemiddelt de gemeente bij het vinden van stageplekken voor jongeren met een praktische opleiding. Tot slot zorgt de gemeente voor zogenoemde beschutte werkplekken. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen.”

Volt Delft
“Eens, werk geeft onafhankelijkheid, maakt gelukkig en helpt eenzaamheid te voorkomen. Stuk voor stuk doelen waar Volt zich voor wil inzetten. Investeren in bedrijvigheid om banen te creëren voor alle doelgroepen vindt Volt een goed idee. Volt is daarom blij met de gekozen richting voor de ontwikkeling van de Schieoevers, waar werk en wonen gecombineerd gaat worden. Op deze manier kunnen meer mensen in Delft ook dichtbij huis blijven wonen en werken. Een duurzame economie gaat om welzijn, en niet alleen om welvaart. Het gaat om ondernemerschap en innovatie, maar ook om een goede balans tussen mens en milieu. Volt wil daarom dat de gemeente zowel sociaal als innovatief ondernemerschap ondersteunt.  Mede dankzij investeringen in het verleden heeft Delft een goed ecosysteem van start-ups waar banen worden gecreëerd. Nu is het zaak om ruimte te maken of te vinden, zodat deze bedrijven bij doorgroei ook in Delft kunnen blijven. Tegelijk willen we dat de gemeente een kick-start geeft aan de circulaire economie in Delft door hergebruik van materialen te stimuleren.”

Hart voor Delft
“Hart voor Delft staat voor een stad, waar het fijn is om te wonen, te leven en te werken. Ondernemers ondernemen voor eigen rekening en risico. Veel ondernemers zijn ook werkgever en zorgen dus voor werkgelegenheid in de stad. Hart voor Delft vindt daarom dat de gemeente de Delftse ondernemers moet ondersteunen met het creëren van werkgelegenheid. Bij de ontwikkeling van de Schieoevers liggen met name kansen om de bestaande en nieuwe bedrijvigheid een impuls te geven en samen met de ondernemers op te trekken voor een aantrekkelijk en gezond ondernemersklimaat. Investeringen door de gemeente zijn nodig, om ook voor de detailhandel en de horecaondernemers in de stad dit aantrekkelijke en gezonde ondernemersklimaat op peil te houden. Delft moet ook investeren in scholing, waardoor alle doelgroepen een plek kunnen vinden bij de Delftse werkgevers, waarvan de gemeentelijke organisatie er natuurlijk zelf ook één van is. Hart voor Delft zet zich in voor werkgevers en werknemers, voor een gezonde en sterke lokale economie.”

D66 Delft
“D66 wil in Delft banen op alle niveaus. Wij willen dat het aantal banen voor 2040 met 10.000 gegroeid is. Dat vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat met goede bedrijfsruimtes, met veel aandacht voor de innovatieve maakindustrie. In Delft hebben we ontzettend veel kansen voor nieuwe bedrijven in de HighTech maakindustrie, nu moeten wij ervoor zorgen dat wanneer ze groeien, ze een plek in Delft kunnen vinden en niet wegtrekken uit de stad. De Schieoevers biedt hiervoor een mooie kans.D66 ziet graag dat bedrijven zich in Delft blijven vestigen. Als groeiende bedrijven echter geen passende huisvesting binnen de gemeentegrenzen kunnen vinden, heeft het de voorkeur bedrijven via MRDH en andere regionale samenwerkingsverbanden te helpen binnen de regio iets te vinden. Zo blijft de werkgelegenheid behouden in onze regio.”

STIP
“Delftse kennis is de banenmotor van onze stad! De gemeente moet Delftse bedrijven steunen, actief benaderen en stimuleren. Zo wil STIP dat goede ideeën worden omgezet in goede bedrijven. Het Delftse startup-ecosysteem staat in de wereldtop. Dat levert Delft banen op. De gemeente blijft daarom initiatieven als YES!Delft steunen. Maar daar blijft het niet bij. We helpen duurzame innovatieve Delftse bedrijven ook opschalen. STIP wil meer bedrijfsverzamelgebouwen met gedeelde faciliteiten. Dit scheelt ruimte en zorgt voor onderlinge samenwerkingen. De focus ligt daarbij op ontwikkelingen in sectoren waar Delft in uitblinkt, zoals Bio- en Quantumtechnologie. Het mooie is dat we in Delft technische bedrijven, scholen en een universiteit hebben. De gemeente pakt een rol in de huisvesting van de bedrijven. Zo is het belangrijk dat er voldoende bedrijfsruimte op Schieoevers blijft bestaan, ook voor de huidige bedrijven. STIP wil door met initiatieven als Smart Makers Delft. Daar worden doeners opgeleid om te werken met techniek. Samen met bedrijven spelen we zo in op de economie van morgen voor alle doelgroepen!”

Onafhankelijk Delft
“Onafhankelijk Delft is bijzonder blij dat er zoiets bestaat als een ondernemersfonds. De financiële voorziening ontstaat via een opslag op de OZB, van niet woningen. Het fonds wordt gebruikt aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, maar ook instellingen van de overheid. Het mooiste vindt Onafhankelijk Delft, dat het ten goede komt aan de economische ontwikkeling van onze stad. In de binnenstad van Delft is het goed toeven. Wij hebben vele horeca met terrassen, maar ook tal van winkels. Echter, het kan altijd beter. Wat ons betreft is Delft meer dan de “Binnenstad”. Delft heeft tal van plekken waar het goed ondernemen is. De Delftse Hout is zo’n prachtig gebied. Maar in de woonwijken vinden wij dat het ondernemen best achterblijft. In wijken is een klein winkelcentrum en wat kleine ondernemers die het completeren, maar het is zeer minimaal. Wij missen in andere wijken meer levendigheid en dit zouden wij kunnen stimuleren door startende ondernemers daarin kansen te bieden. Een locatie voor kleine horeca bijvoorbeeld, met als ondersteuning vanuit de gemeente, een periode precariovrij. Of levendige bedrijfjes in de woonwijken, werkateliers en samenwerkingsverbanden met MBO’s. Daarnaast is het noodzakelijk dat wij (grote) bedrijven aan blijven trekken. Onafhankelijk Delft vindt het belangrijk dat de stad in ontwikkeling blijft en nieuwe inzichten vormt voor de toekomstbestendige stad. Dit zodat meer mensen de kans krijgen zich hier te vestigen, te ontwikkelen en een bestaan op te bouwen. Samen sterk en de cirkel is weer rond.”