Cultuur is er in allerlei vormen, zoals deze voorstelling van De Flits. (Foto: Archief)
Cultuur is er in allerlei vormen, zoals deze voorstelling van De Flits. (Foto: Archief)

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Stelling van de Week

Algemeen

DELFT - Op 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. Delft telt 39 raadsleden. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Om u een goed beeld te geven van de Delftse politieke partijen en hun standpunten, komen wij in Delft op Zondag tot aan de verkiezingen met vragen en stellingen. De vraag van deze week luidt als volgt:

‘De gemeente Delft moet meer investeren in de cultuursector.’

STIP
STIP vindt dat de gemeente meer moet investeren in de cultuursector. Door de vele bezuinigingen staat het cultuuraanbod in Delft er slecht voor, terwijl cultuur onmisbaar is voor een stad. Cultuur verbindt mensen en kleurt onze stad. Het levert extra banen op, maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar en brengt uitdaging en ontspanning. Het investeren doen we samen met de cultuursector, zodat zij goed herstellen na de coronacrisis. Cultuur komt in alle vormen en maten en verrijkt onze stad. STIP wil dan ook dat er overal wat te beleven is. Zo vrolijken we de openbare ruimte op met street art, verspreiden we culturele centra door de stad én maken we cultuur toegankelijk voor iedereen. Initiatief wordt beloond met minder regels en meer budget. Daarnaast wil STIP meer pop en evenementen. We brengen het poppodium terug en investeren in een breed evenementenaanbod. Ook luisteren we naar wat de Delftse jongeren willen en dat is meer plekken om uit te gaan. De gemeente moet zich inzetten voor meer clubs met een verschillend aanbod.

SP Delft
De SP wil investeren in dat wat van ons allemaal is en kunst en cultuur horen daarbij. Daarnaast willen we het woonplezier in de woonwijken verbeteren. Dus richten we ons op het terugbrengen van kunst en cultuur in de buurt. De bibliotheken terug in wijken verder van het centrum. Een samenwerking tussen bibliotheken en buurthuizen. Aanbieden van muzieklessen en andere culturele activiteiten, ook voor kinderen, op meerdere plaatsen verspreid over de stad. En denk ook aan repetitie ruimtes voor toneel en muziek, in buurthuizen of andere locaties. Dit helpt mee om de levendigheid en verbinding in de wijken te verstevigen. Tegelijkertijd zijn ook De Veste, musea, bioscopen en andere culturele instellingen belangrijke onderdelen van de stad waar de gemeente ook een verantwoordelijkheid voor heeft. De SP blijft zich ook inzetten voor gratis toegang voor Delftenaren voor onder andere De Prinsenhof, bijvoorbeeld op een vaste dag in de maand. Kijk voor meer plannen in ons verkiezingsprogramma

PvdA Delft
“Cultuur brengt een stad echt tot leven! Helaas heeft de Delftse cultuursector de afgelopen twee jaar zwaar geleden onder Corona, en was ook de periode daarvoor zwaar dankzij veel harde bezuinigingen uit Den Haag. Gelukkig zien we dat de cultuursector, als geen ander, in staat is om met weinig middelen alsnog veel moois te produceren, waar iedereen van geniet. Ook de Delftse cultuur blinkt hier in uit. Om de waardevolle cultuursector na deze moeilijke periode zoveel mogelijk te behouden, wil de PvdA haar juist extra ondersteunen. We willen dat het cultuurfonds meegroeit met het groeiend aantal inwoners van Delft. Daarnaast stimuleren we kleinschalige initiatieven en festivals, en willen we voor iedereen in Delft een passend en aansprekend cultuuraanbod. Delft bezit prachtige cultuur die we trots kunnen bezoeken en delen, zoals de Prinsenhof of straks Museum van Marken, of gebruik van kunnen maken, zoals De Veste, DOK en vele andere samenwerkingsverbanden. De PvdA stimuleert culturele broedplaatsen en lokale initiatieven overal in de stad. Zo brengt cultuur leven in de brouwerij!”

Hart voor Delft
“Hart voor Delft wil verder investeren in de cultuursector waar vooral de Delftenaar iets aan heeft. Dus niet nog meer miljoenen naar museum het Prinsenhof. Deze coalitie kwam door eigen stommiteit met een niet sluitende begroting opnieuw onder curatele van de Provincie te staan. Dit was voor de tweede keer in 10 jaar. Gevolg was dat snel een Herstel bezuinigingsplan opgesteld moest worden. Er moest nog eens extra 7,7 miljoen euro bezuinigd worden. Dat is te snel en met de botte bijl gedaan. Vooral op instellingen als DOK, OPEN, VAK, Delft voor Elkaar, Taalhuis en jongerencentrum de Border werd ook blind bezuinigd. Dat ging veel te ver. Nu ligt er wat men noemt, een verzachting van 4 ton als voorstel. Dat is een lichte pijnbestrijding, maar zeker niet genoeg. Dit Jojo beleid is natuurlijk slecht voor het vertrouwen in de politiek wat toch al gezakt is onder de Delftse bevolking. Hart voor Delft wil verder eindelijk een uitgaanscentrum annex poppodium realiseren en we staan ook positief tegenover een museum van Marken. Dat kost natuurlijk heel wat centen maar die kunnen we wat ons betreft weghalen uit de doorgeschoten klimaat ambities van dit college.”

GroenLinks Delft
Delft moet ook na de coronatijd weer een bruisende stad vol culturele activiteiten worden, aantrekkelijk voor onze inwoners en bezoekers van buiten de stad. Delft investeert stevig in de cultuursector: er komt een nieuw gebouw voor het Filmhuis in de Spoorzone, het Rietveldtheater wordt ingrijpend verbouwd en verduurzaamd, het Prinsenhof wordt grootschalig verbouwd. Investeringen die passen bij Delft, stad van innovatie. Cultuurbeleving en -expressie moet voor iedereen toegankelijk blijven. Daarom heeft het hoge prioriteit om te investeren in de Delftse culturele organisaties, van groot tot klein, zodra de gemeente weer meer middelen beschikbaar krijgt. Cultuurmakers verdienen daarbij zekerheid en een eerlijke beloning. We geloven in de kracht van cultuur bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dat kan de samenhang in wijken een impuls geven. Wijkcentra kunnen een goede rol hierin vervullen als proeftuin of ontmoetingsplek. Cultuur is het voedsel van onze ziel, draagt bij aan onze geestelijke gezondheid en biedt kansen om je te ontwikkelen als mens en als samenleving.

CDA Delft
Het CDA vindt een ruim en divers cultuuraanbod voor jong en oud van groot belang. Daarbij legt het CDA de focus op ontplooiing, ontmoeting en ontspanning. Zo kunnen kinderen en jongeren hun talenten en creativiteit ontdekken en ontwikkelen. Dit zorgt voor nieuwe ervaringen en voorkomt jeugdzorgkosten. Een divers cultuuraanbod voor alle
leeftijden verbindt niet alleen de inwoners van Delft, maar gaat ook de eenzaamheid tegen. De CDA-inzet vraagt logischerwijs een financiële bijdrage vanuit de gemeente. Het CDA wil gericht investeren in cultuur. Daarbij is de Delftse maat belangrijk voor ons. Daarom liever een gemeentelijke bijdrage aan een museum Van Marken dan aan een
tentoonstelling van een topstuk dat ook in Rotterdam of Den Haag tentoongesteld kan worden. Verder vinden wij het belangrijk dat culturele evenementen worden verspreid over de hele stad. Zo kan iedereen profiteren, worden wijken versterkt en wordt de historische binnenstad ontlast. Theater de Veste en DOK zijn een belangrijke plek van ontmoeting,
verbinding en inspiratie. Zij moeten een blijvende positie hebben in de samenleving, zonder daarbij kleine culturele instellingen te vergeten.

Onafhankelijk Delft
Onafhankelijk Delft vindt, dat er meer geïnvesteerd moeten worden in cultuur. Een van de grote uitgaven, waar Onafhankelijk Delft, als enige politieke partij niet achter stond is: € 1,2 miljoen hypotheek en €650.000 aan subsidie, voor de verhuizing van Filmhuis Lumen. Dit werd voor het kerstreces in 2020, nog even doorgedrukt terwijl al in pijplijn zat dat Delft weer onder financieel toezicht zou komen te staan. Schandalig, omdat het Filmhuis nu niet echt bezocht wordt door het grote publiek. Ondertussen werden er zware bezuinigingen aangekondigd op bibliotheek DOK (Delft kennisstad) en 38 CC. Onafhankelijk Delft wil dat de cultuursector blijft bestaan en betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Daartoe moeten zwaar gesubsidieerde kaartjes naar minderdraagkrachtigen en moet cultuur ook worden teruggebracht naar wijk en buurtcentra. Verder moeten onze eigen Delftse culturele tradities in ere worden gehouden en ondersteund zoals carnaval en kermis en moeten vreugdevuren blijven bestaan. Onafhankelijk Delft wil daarnaast weer een bruisende stad worden met livemuziek en discotheken, een nachtleven, ook voor onze eigen jongeren. Om culturen samen te brengen en sport te promoten staan wij voor een goed onderhouden en florerend skatepark de Middenberm.

VVD Delft
Cultuur zorgt voor verbinding en een levendige stad. En dat heeft natuurlijk ook weer positieve economische effecten. De VVD koestert de iconen en Delftenaren die veel betekend hebben voor onze stad en de Nederlandse geschiedenis. Ook is de VVD trots op onze culturele voorzieningen en evenementen, zoals museum Prinsenhof, theater De Veste en het Jazzfestival. De bibliotheek (DOK) speelt in samenspel met het onderwijs en opvoeding een belangrijke rol bij leren lezen. VAK laat op een laagdrempelige manier Delftenaren kennismaken met kunst en cultuur. Dan de financiële kant. Het nieuwe kabinet gaat €170 miljoen per jaar investeren in de creatieve en culturele sector. Daar gaat Delft ook van profiteren. De financiële situatie van de gemeente dwingt ons wel om keuzes te maken. Wat we wel doen moet ten goede komen aan zoveel mogelijk Delftenaren. De VVD is voor subsidies die bijdragen aan een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur, waar ook daadwerkelijk bezoekers voor zijn. Van culturele instellingen verwachten we dat ze zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn en dat ze bestedingen transparant verantwoorden. Dat vereist slim cultureel ondernemerschap.

D66 Delft
Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers onder de Delftse samenleving. Cultuur zit in ons erfgoed, onze monumenten en de geschiedenis, maar ook in vernieuwende kunstzinnige initiatieven. We koesteren de grote culturele voorzieningen zoals theater De Veste, museum Prinsenhof en OPEN, maar ook onze kleinere instellingen zoals Fringe festival en het Rietveld theater. De coronacrisis laat de kwetsbaarheid van de kunst- en cultuursector zien. Kunstenaars in de vrije sector zijn te weinig in beeld, dat moet anders. D66 wil met betere randvoorwaarden de sector financieel sterker maken door eerlijkere beloning door te zorgen dat meer geld bij de makers zelf terechtkomt. Zo heeft D66 Delft ervoor gezorgd dat in Delft de zogenaamde Fair Practice Code (FPC) nageleefd dient te worden. Daarnaast vinden wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen met het culturele aanbod. Het Jeugdcultuurfonds en de Delftpas zijn cruciaal. Tot slot is onderhoud en behoud van de kunstwerken die de stad sieren belangrijk, kunst in de openbare ruimte versterkt de identiteit van de stad.

Delft BIJ1
Delft BIJ1 is het eens met deze stelling. Wij vinden dat er de afgelopen jaren teveel is bezuinigd op cultuur. Ook in de afgelopen periode is de cultuursector onevenredig geraakt door de coronacrisis. Cultuur brengt de stad tot leven, omdat ze mensen samenbrengt. Juist na deze crisis moeten we investeren in kunstenaars, musici, culturele ondernemers en instellingen. Dit draagt ook positief bij aan het mentale welzijn van de Delftenaren. Toegang tot cultuur is een manier om kansenongelijkheid te bestrijden. De bezuinigingen op OPEN (DOK) zijn niet meer bij te houden en hebben met name een negatieve impact gehad op de groep met een laag inkomen. Nu deels de bezuinigingen worden teruggedraaid, moeten we dit ook echt zo snel mogelijk herstellen. Delft BIJ1 vindt het belangrijk dat de toegang tot cultuur voor iedereen gelijkwaardig en rechtvaardig is. Dus ook (fysiek) toegankelijk. Delft BIJ1 wilt dat er in alle wijken wordt geïnvesteerd in cultuur, wij willen een divers en kleurrijk aanbod, wij willen culturele instellingen die toegankelijk en veilig zijn voor mensen met een beperking en uit risicogroepen en wij willen investeren in initiatieven van de inwoners in alle wijken, op wijkniveau.

Volt Delft
Volt wil dat er structureel meer geld gaat naar de cultuursector in Delft. In de eerste plaats moet het cultuur- en het evenementenbudget met de economische ontwikkelingen meegroeien. Personeelskosten en bouwkosten zijn nu eenmaal duurder geworden, we kunnen niet langer aan de cultuursector vragen om het voor een beetje minder te doen. Niet als we willen dat creatieve makers in de toekomst nog evenementen voor onze stad organiseren. Cultuur zorgt voor verbinding en heeft een positieve invloed op onze samenleving. Investeren in de bibliotheek draagt bij in het bestrijden van laaggeletterdheid, een probleem dat vaak hand in hand gaat met armoede. Daarnaast werkt cultuur als inspiratiebron voor de creatieve industrie en draagt zo bij aan het innovatievermogen van Delft. Investeren in cultuur is investeren in de creativiteit en het welzijn van mensen en zal in de toekomst als een stuwende factor bijdragen aan de welvaart van onze stad.

ChristenUnie Delft
De ChristenUnie is voor cultuur in de breedte: bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Daarom is de Delftpas belangrijk. Zo blijft cultuur voor alle inkomens bereikbaar. Culturele instellingen als DOK en VAK zijn onmisbaar. Wij vinden daarom dat de laatste bezuinigingen op DOK moeten worden teruggedraaid. De afgelopen jaren hebben we gepleit voor cultuur in de hele stad. Buurt- en wijkcentra en jongerenplekken kunnen hiervoor worden gebruikt. Delft is een unieke stad. Het is belangrijk dat we zuinig zijn op ons erfgoed. Monumenten vragen om goed beheer en degelijk onderhoud. Alleen zo kunnen we ze doorgeven aan volgende generaties. In het stadsbeeld spelen de kerkgebouwen een beeldbepalende rol. We vinden het belangrijk dat de gemeente kerken ondersteunt bij het kostbare onderhoud en eventuele herbestemming van deze gebouwen. Onze musea vormen een brug tussen verleden en toekomst. Ze beheren waardevolle collecties voor de volgende generaties. Ook leren ze ons het verleden te verstaan en lessen te trekken voor de toekomst. Daarom steunt de ChristenUnie de komst van het Museum Van Marken.


Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen? Mail uw vraag of stelling naar redactie@delftopzondag.nl en wellicht leggen wij deze de komende periode voor aan de Delftse partijen.