De heren van hockeyclub Hudito (Foto: iMedion fotografie, Jeannet Koomans)
De heren van hockeyclub Hudito (Foto: iMedion fotografie, Jeannet Koomans)

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Vraag van de Week

DELFT - Op 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. Delft telt 39 raadsleden. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Om u een goed beeld te geven van de Delftse politieke partijen en hun standpunten, komen wij in Delft op Zondag tot aan de verkiezingen met vragen en stellingen. De vraag van deze week luidt als volgt:

‘Welk belang hecht uw partij aan sport binnen de gemeentegrenzen en wat wil uw partij komende collegeperiode bereiken op dit gebied?’

PvdA Delft
“Sport is voor alle Delftenaren belangrijk. Het houdt ons gezond en zorgt dat wij mensen ontmoeten. In Delft moet men goed kunnen sporten, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Gelukkig zijn er tal van mooie verenigingen in Delft en is er geld om die locaties ook op een goede kwaliteit te houden. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen die nog niet sporten, dat toch gaan doen. Buurtsportcoaches, beschikbaar in de wijken, maken dit mogelijk. Elk kind moet lid kunnen worden van een sportvereniging. Geld mag geen drempel zijn vindt de PvdA: daarvoor is het jeugdsportfonds. Verenigingen moeten vitaal zijn om hun maatschappelijke rol te vervullen. Verenigingsondersteuners zijn van groot belang om dit mogelijk te maken. Ook nieuwe sporten, zoals Padel, zullen plek moeten krijgen in onze stad. Omdat we vinden dat sporten voor iedereen is, moeten we ook kijken naar gehandicaptensport. Het is niet altijd mogelijk om dat in Delft te regelen. Gelukkig wordt op dat punt regionaal samengewerkt. Kortom, sport is een belangrijke maatschappelijke functie en de PvdA gaat dat versterken.”

ChristenUnie Delft
“Sporten is niet alleen leuk, het houdt de stad ook vitaal! Niet alleen draagt bewegen direct bij aan gezondheid, door samen te sporten wordt ook sociale cohesie in de stad bevorderd. Op sportverenigingen komen mensen uit alle hoeken van Delft met elkaar in contact; sport verbindt in Delft. Verschillen tussen groepen in de stad worden overbrugd door samen iets te doen waar je goed in bent en plezier uit haalt. Het is daarom belangrijk om sport voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Ook voor hen voor wie sporten lastiger is, zoals voor mensen met weinig inkomen, ouderen en mensen met een beperking. Inzetten op een toegankelijke breedtesport vergroot de mentale en fysieke gezondheid en zorgt voor waardvolle ontmoetingen. Er moet daarom in heel Delft in ieders nabije omgeving toegang zijn tot openbare sportlocaties of accommodaties die voldoen aan de normen van sportbonden. Ook moet de gemeente proactief mensen helpen die door financiële beperkingen niet kunnen deelnemen aan sport in verenigingsverband. Sport moet toegankelijk zijn voor elke inwoner.”

Volt Delft
“Wij vinden sport belangrijk en vinden dat iedereen moet kunnen sporten. Niet alleen houdt sporten mensen gezond, het maakt ons ook weerbaarder bij tegenslagen. We staan achter de uitgangspunten van de al opgestelde Visie Sport en Bewegen van de gemeente. Delft moet passende voorzieningen hebben en investeren wanneer voorzieningen verouderen. Zeker met het oog op onze ambitie om klimaatneutraal te worden en de verwachte groei van de stad door het aantal nieuw te bouwen woningen. De komende jaren gaan we aandacht vragen voor een veilig sportklimaat. Iedereen moet prettig kunnen sporten ongeacht gender, afkomst of beperking. Ook gaat Volt zich inzetten voor ongeorganiseerde sport in de buitenruimte. Als we weer kijken naar een Europese best practice dan zien we in Malmö (Zweden) hoe een nieuw groot skatepark mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbindt, een gratis sportoptie biedt voor kinderen en daarnaast een toeristische trekpleister is geworden. Volt wil Delft door middel van urban sports aantrekkelijker maken en daardoor economisch sterker.”

Onafhankelijk Delft
“Onafhankelijk Delft draagt alle sport een warm hart toe. Sport is niet alleen verenigingssport maar ook bewegingsonderwijs, sporten in de buitenlucht en vergeet de combinatiefunctionarissen niet. Alle sport is belangrijk en moet voor alle doelgroepen en leeftijden betaalbaar en toegankelijk zijn in deze inclusieve samenleving. Ook voor mensen met een kleine beurs. Onafhankelijk Delft mist de visie terug naar Delft sportstad en is niet voor lijmen maar voor bouwen. Daarom pleit Onafhankelijk Delft voor structureel meer geld voor deze tak, willen we meer activiteiten om mensen gezond te houden en moet er betere sport op maat komen. Nu er geen gehoor is gegeven aan de oplossingen die Onafhankelijk Delft heeft aangedragen om blauwalg in Delftse hout tegen te gaan en prioriteit ontbreek, kan er geen verkoeling in Delftse Hout worden gevonden. Bovenaan onze prioriteitenlijst en waar wij al jaren voor pleiten en strijden staat: een buitenzwembad! Ook zetten we ons in voor skatepark de Middenberm en benadrukken wij het belang van het behoud en onderhoud van deze plek.”

Delft BIJ1 
“Delft BIJ1 vindt dat het mogelijk moet zijn voor elke Delftenaar om te sporten; ongeacht hoe groot hun portemonnee is, in welke wijk zij wonen of welke toegankelijkheidsbehoeften zij hebben. Iedere Delftenaar moet veilig en vrij van seksisme, racisme, validisme, homofobie, transfobie en enige vorm van discriminatie kunnen sporten. Sport is van grote waarde voor onze gezondheid en heeft daarnaast ook nog een belangrijke sociale functie. Óók voor risicogroepen die door de pandemie al twee jaar binnen zitten. Het beoefenen van een sport is momenteel niet voor iedereen weggelegd. Dat kan en moet anders. Investeer in alle Delftse inwoners. Delft BIJ1 wil dat sporten en bewegen weer toegankelijk wordt. Zo willen we dat elk kind tot dertien jaar gratis toegang tot sport krijgt. Dit geldt ook voor tieners van dertien tot zestien jaar waarvan de ouders onder het sociaal minimum leven. Verder willen we meer opties voor gehandicaptensport bij bestaande clubs. Sport is een recht, geen optie. Ook zien wij graag sport en benodigdheden voor de Delftpas uitgebreid worden.”

GroenLinks Delft
“In sport zoeken de bewoners van Delft hun uitlaatklep, gezelligheid en ontspanning. Gelukkig blijft de gemeente, ondanks de lastige financiële situatie, investeren in sport. Bovenal wordt de sport gedragen door grote groepen vrijwilligers. Onbetaalbaar! De samenwerking tussen sportvereniging en sociaal domein, het stimuleren van sport onder Delftenaren en het ondersteunen van sportverenigingen vormen samen een goede basis in het sportakkoord, waar GroenLinks dus volledig achter staat. Daarnaast zien we ook dat de samenleving verandert. Corona heeft de behoefte aan sporten en goed voor onszelf zorgen vergroot, vooral dicht bij huis. Onze buitenruimte moet uitnodigen tot bewegen. GroenLinks vind het belangrijk dat we bij herinrichting van de openbare ruimte plekken voor sport en spel meenemen. Sport is essentieel.”

D66 Delft
“Onze sportverenigingen zijn de sociale bouwstenen van onze stad. Sport zorgt voor een betere conditie en meer spierkracht. Daarnaast is sportdeelname goed voor de mentale gezondheid. De sportvereniging is de plek waar mensen graag bij elkaar te komen om te werken aan hun gezondheid, en plezier met elkaar hebben. Daarom is het ontzettend belangrijk om als gemeente initiatieven vanuit sportverenigingen te ondersteunen en faciliteren. Veel Delftenaren sporten regelmatig in de openbare ruimte. D66 wil onder meer de openbare ruimte aantrekkelijker maken voor sport en bewegen. Dat kan door meer speel- en sporttoestellen in de stad te plaatsen en aantrekkelijke routes aan te leggen voor (hard)lopers en fietsers. Ook voor kinderen is bewegen enorm belangrijk. D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan minimaal 2 uur gegeven door een ervaren vakdocent, waarbij samenwerking met lokale sportverenigingen mogelijk is. Denk hierbij aan scholieren die eens per week bij de lokale fitness club of andere sportvereniging langsgaan. Het zorgt ervoor dat kinderen vanaf een jonge leeftijd in aanraking komen met het verenigingsleven. En niemand mag zich buitengesloten voelen, daarom moeten we een gelijke toegang tot sportvoorzieningen willen voor mensen die extra hulp nodig hebben.”

SP Delft
“De SP Delft houdt van sporten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich uit te te kunnen leven. In een tijd van veel thuis zitten, thuiswerken en de beperkingen is het enorm belangrijk voor de fysieke gezondheid om te bewegen. Juist ook de mentale gezondheid wordt hierdoor verbeterd. Daar mag de gemeente ook meer geld voor uittrekken. Om de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk te maken is het belangrijk dat er ook bij iedereen in de buurt plaats is om te sporten. Naast een aantal goed uitgeruste sportlocaties voor de gevorderde sporter moeten er ook kleinschaliger locaties zijn verspreid over de stad. Kleine sportverenigingen die gebruik maken van buurthuizen of kleine sportvelden hebben ook bestaansrecht en vervullen een belangrijke functie in de stad. Ook moet er een divers aanbod van sporten zijn, voor alle leeftijdsgroepen en verschillende culturen. De gemeente moet de sportverenigingen bijstaan, en we blijven pleiten voor het invoeren van schoolzwemmen. In een waterrijke stad als Delft eigenlijk gewoon een must.”

VVD Delft
“De VVD is de partij van en voor sport! De coronacrisis heeft ons geleerd hoe belangrijk frisse buitenlucht en sporten is. Sporten draagt bij aan fysiek en mentaal gezonde Delftenaren en aan sociale ontwikkeling. Daarnaast bieden diverse sportverenigingen leer-werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding voor mensen met een beperking. Dit leidt tot lagere zorgkosten in het sociaal domein. De Delftse VVD wil meer investeren in sport: als het aan de VVD ligt, komt er weer een buitenzwembad in Delft. Achterstallig onderhoud van de sportaccommodaties moet worden opgelost en we zetten in op een betere ondersteuning van verenigingen, zodat zij verder kunnen groeien en bloeien. Sportverenigingen moeten daarnaast goed verspreid zijn over de stad en voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar zijn. Wij ondersteunen bijvoorbeeld de buurtsportcoaches, omdat zij jong, oud en mensen met beperkingen helpen en stimuleren om te gaan bewegen en sporten bij een vereniging. De VVD wil verder dat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van de sportaccommodaties en sportparken. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte wordt gekeken hoe buitensport beter kan worden gefaciliteerd.”

CDA Delft
“Sporten en spelen dragen bij aan gezondheid en sociale ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om topsport en breedtesport te blijven stimuleren. Hierbij hebben sportverenigingen en speeltuinen een belangrijke rol. We willen hun rol versterken en ervoor zorgen dat (jonge) inwoners laagdrempelig met sport en spelen in aanraking komen. Daarom steunen we het Jeugd- en Sportfonds. Zo kunnen alle Delftse kinderen lid worden van een sportvereniging, werken aan hun gezondheid en hun eigen talenten ontdekken. Iedereen moet veilig kunnen sporten en zich welkom voelen ongeacht geaardheid of afkomst en speel- en sportvoorzieningen moeten voor goed toegankelijk zijn. Om dit te bevorderen is samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en eigenaren van accommodaties nodig. Sportverenigingen moeten hierbij worden geholpen bij het op orde brengen van accommodaties en paden in parken veiliger gemaakt worden. Verder wil het CDA-Delft zich inzetten voor sterkere verbindingen tussen studenten en niet-studenten, bijvoorbeeld door samen met MBO, HBO en universiteit en algemene sportverenigingen te kijken waar samenwerking kan plaatsvinden in het gebruik van sportfaciliteiten. Zo wordt Delft een sportstad voor en door iedereen.”

STIP
“Sport is een onmisbaar onderdeel van een gezond leven. Sporten houdt ons niet alleen gezond maar verbindt ook Delftenaren. Met de volgende punten brengen we inwoners weer in beweging! Buurtsportcoaches trekken mensen bijna letterlijk uit hun stoel om te sporten. Daar gaan we mee door. Naast dat ze mensen stimuleren om te sporten, komen ze bij mensen achter de voordeur waardoor ze kunnen helpen om problemen bij bewoners te signaleren. Maar ook in de buitenruimte en op het water moet er gesport kunnen worden. Daarom willen we fitnesstoestellen in de openbare ruimte plaatsen, meer geld naar de skatebaan en moeten er genoeg hardloop-, wandel- en fietsroutes zijn. Daarnaast sporten heel veel mensen bij een vereniging. Daarom moet de gemeente deze verenigingen steunen. Ze zijn een onmisbaar onderdeel van het Delftse sportbeleid. Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om sport te betalen, daarom moet de gemeente bijspringen als kinderen hun contributie niet kunnen betalen. Zo houden we iedereen gezond!”

Hart voor Delft
“Sport, bewegen en recreatie zijn belangrijk voor jong en oud en een belangrijke meerwaarde voor woon- en verblijf in Delft. HvD wil een stevige bijdrage leveren aan gezonde mensen in onze stad, zowel fysiek, sociaal als mentaal. De gemeente dient te investeren in sportverenigingen en elke vorm van sport zoveel mogelijk te stimuleren. HvD vindt het belangrijk dat de Sportraad van Delft en andere organisaties hierbij samen optrekken. Onze sportverenigingen dienen beter ondersteund te worden, financieel en organisatorisch. Samenwerking met sportscholen moet meer aandacht krijgen en worden bevorderd. HvD wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een openluchtzwembad in Delft. Bewegen draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en sportscholen moeten betrokken worden betrokken bij het realiseren van een gezonde stad. Sporten moet eenvoudig toegankelijk zijn voor iedereen. De Delftpas kan hiervoor ingezet worden. Schoolzwemmen moet terug op alle bassischolen vanaf groep 4 en er dient gekeken te worden naar uitbreiding van het aantal uren voor lichamelijke oefening. Er moet meer aandacht komen voor mensen met een beperking. De integratie van LHBTI’s dient zo spoedig mogelijk opgenomen te worden in de sportnota. Een gezonde stad, met gezonde mensen draagt bij aan een gezonde samenleving.”

Lees verder op pagina 31. Hier spreken Delftse sportverenigingen zich uit over hun wensen. 

Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen? Mail uw vraag of stelling naar redactie@delftopzondag.nl en wellicht leggen wij deze de komende periode voor aan de Delftse partijen.

Meer berichten
 
CustomHtml_1