Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Stelling van de Week

Algemeen

DELFT - Op 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. Delft telt 39 raadsleden. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Om u een goed beeld te geven van de Delftse politieke partijen en hun standpunten, komen wij in Delft op Zondag tot aan de verkiezingen met vragen en stellingen. De stelling van deze week luidt als volgt:

‘De groei van het aantal studenten in Delft moet een halt worden toegeroepen, met oog op de problematiek rondom studentenhuisvesting.’

PvdA Delft
“Delft en de TU Delft horen gewoon bij elkaar; de TU zorgt er mede voor dat Delft als middelgrote stad in Zuid-Holland goed op de kaart staat. Maar zowel TU Delft als InHolland groeien nu veel sneller dan gepland en dat wreekt zich soms in (woon)wijken en qua overlast op straat. De PvdA vindt daarom dat de TU meer studentenhuisvesting op de Campus moet organiseren. Daarnaast moet de tram tussen station en campus eindelijk gaan rijden: veel studenten wonen al in omliggende steden. De PvdA juicht die spreiding toe: zo is er voor de komende jaren bijvoorbeeld huisvesting van goede kwaliteit gepland in Schiedam en Rijswijk, naast de al beschikbare woningen in Den Haag en Rotterdam. Verdere verkamering en splitsen is in onze stad strikt gereguleerd, om starters en doorstromers kans op een mooie woning te geven. Zo beperken we de druk op de Delftse woningmarkt. De TU Delft ging zelf eerder uit van maximaal 25000 studenten; nu het er veel meer worden schept dat ook verplichtingen naar de stad!”

Onafhankelijk Delft
“Onafhankelijk Delft vindt dat het almaar toestaan van de toestroom van studenten zeer onwenselijk is. Ook de internationale toestroom moet aangepakt worden. Het studeren is gewoon een verdienmodel geworden, maar onze mooie stad Delft kan haast geen woonruimte meer bieden aan haar reguliere inwoners. Omdat er veel geld uit Den Haag komt en van gemeenten, zorgt de universiteit ervoor om zoveel mogelijk studenten aan te trekken. Wij van Onafhankelijk Delft vinden dat door internationalisering veel teveel studenten deze kant op gelokt worden. Te veel huizen zijn verkamerd, waardoor inwoners die een gezin willen stichten in Delft in de knel komen, omdat zij geen betaalbaar huis kunnen vinden of überhaupt een huis. Ook veroorzaken een aantal studenten dermate veel overlast, dat het draagvlak onder onze inwoners om meer studenten te verwelkomen, enorm is gedaald. Onafhankelijk Delft vindt dat de schoen aan vele kanten knelt en dit zou ervoor moeten zorgen dat de hogeschool, de universiteit en de gemeente Delft, hun verantwoording nemen in deze. Maar vooral de studenten zelf moeten maar eens een flink gesprek hebben met elkaar hoe zij de omgangsvormen kunnen herstellen met de Delftenaar.”

GroenLinks Delft
“De TU Delft heeft momenteel 28.000 studenten, meer dan een verdubbeling in 15 jaar. Niet alleen het wonen in onze stad, maar ook de capaciteit van de TU Delft zelf loopt daarmee tegen een grens aan. GroenLinks wil samen met de TU Delft die grens ook trekken. Tegelijkertijd wil GroenLinks ervoor zorgen dat alle studenten een kamer kunnen vinden. Er kunnen extra woningen worden gebouwd op de TU-campus, op Schieoevers en in gemeenten om ons heen. Liefst met gedeelde voorzieningen en voldoende groen. De Campus zou daarbij een gemengde wijk moeten worden, voor alle Delftenaren: echt een onderdeel van de stad. Verkameren en splitsen van woningen ziet GroenLinks niet als oplossing voor het kamertekort, want ook voor andere doelgroepen zijn woningen nodig.”

CDA Delft
“Hoewel de snelle groei van -met name de TU Delft- ook bijdraagt bij aan het enorme tekort aan studentenwoningen, is studenten weren geen duurzame oplossing. Gericht beleid maken wel. Het aantal studenten groeit sneller dan het totaal aantal inwoners van Delft. De groei van de TU mag niet ten koste gaan van andere groepen bewoners in Delft. Het CDA was daarom de eerste partij die vroeg om het afremmen van het verkameren van gezinswoningen en dat is recent omgezet in beleid. Het CDA vindt dat de TU Delft verantwoordelijkheid moet nemen om de enorme groei van studenten op te vangen, door bouw van studentenwoningen op de campus. Daarnaast streeft het CDA al jaren naar de bouw van studentenwoningen in omliggende gemeenten die goed bereikbaar zijn met fiets en OV. Deze nieuwe woningen zijn bij voorkeur geschikt voor drie tot vijf personen. Verder stimuleert het CDA initiatieven waarbij studenten met senioren en/of statushouders een complex delen. Dit bevordert sociale contacten, sluit aan bij behoeften van studenten en voorkomt eenzaamheid.”

ChristenUnie Delft
“ChristenUnie Delft is het oneens met de stelling. Delft is een studentenstad, dat is deel van haar identiteit. De gemeente heeft geen invloed op hoeveel studenten de TU Delft mag aannemen. Het vinden van een kamer in Delft is ongelooflijk lastig, het is sowieso moeilijk om een te huis vinden. Ben je lid van een vereniging, dan kun je vaak via je vereniging woonruimte vinden. Wil je een kamer zonder te hospiteren, dan ben je al snel aangewezen op ROOM van DUWO. Dit zijn voornamelijk studio’s met wachttijd van minimaal vier jaar. Dit probleem groeit alleen maar, studentenhuisvesting kan de toename van studenten niet aan. De gemeente moet samen met TU Delft werken aan het realiseren van meer studentenwoningen, vooral onzelfstandige (gemeenschappelijke) studentenwoningen, om zo te kunnen voldoen aan de vraag die er is naar studentenhuisvesting. De gemeente mag studentenhuisvesting niet overlaten aan vastgoedinvesteerders. Ook vindt ChristenUnie Delft een goede spreiding over de stad en naburige gemeenten van belang. Dit bevordert sociale cohesie in wijken.”

Volt Delft
“Oneens, de universiteit en de hogescholen moeten in overleg met de gemeente bepalen in hoeverre zij de komende jaren willen en kunnen groeien. De TU Delft en de hogescholen zijn belangrijke partners van de stad en dragen bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven, zoals TNO en Yes Delft. Zo draagt de universiteit bij aan Delft als internationale kennisstad en aan innovatieve oplossingen om bijvoorbeeld klimaatneutraler te worden. We willen voorkomen dat (internationale) studenten verkeerd worden geïnformeerd en bij aankomst aangewezen zijn tot campings en hostels. Volt wil zich inzetten voor het studentenwelzijn. Daarnaast is het duidelijk dat de gemeente ook voor andere doelgroepen moet bouwen, zoals bijvoorbeeld voor lage inkomens, afgestudeerden of starters. De gemeente kan samen met de TU en de regiogemeenten zoeken naar locaties voor studentenhuisvesting. Denk hierbij aan het ombouwen van kantoorgebouwen. Volt is voor innovatieve nieuwe woonoplossingen, zoals de best practice van co-housing in Gent: het hofje van de 21e eeuw!”

BIJ1 Delft
“Net als dat migranten niet de oorzaak van de wooncrisis zijn, zijn studenten niet de oorzaak van de problemen rondom studentenhuisvesting. De TU Delft is een wereldberoemd instituut met een monopolie op een boel kennis en technologie. BIJ1 wil dat de toegang tot die rijkdom juist makkelijker wordt, niet moeilijker. Landelijk pleiten we daarom voor een gelijkwaardig onderwijssysteem. Lokaal moet er geïnvesteerd worden in het bouwen van studentenwoningen en verdichten van de campus. Het moet voor Delftse jongeren mogelijk zijn om ongeacht hun achtergrond, in hun eigen stad te kunnen studeren, werken en betaalbaar te blijven wonen. Door het leenstelsel is de druk hoog, en proberen studenten zo snel mogelijk hun studie af te maken. Studenten moeten nu vaak en snel (weg)verhuizen. Vanuit deze positie is echte verbinding met de buurt moeilijk; tijd is geld. Studenten worden tegen andere groepen huurders opgezet, alsof de woningschaarste door de één of de andere komt. De woonbehoefte is kennelijk hoger in Delft dan de markt kan realiseren; tijd om de woningmarkt af te schaffen.”

D66 Delft
“D66 wil juist een open en inclusieve stad, waar ook studenten een thuis hebben. De Delftse student vormt een onlosmakelijk onderdeel van onze stad en identiteit. Niet alleen zijn wij hier trots op; ook heeft de economie van de stad hier baat bij. Het woningtekort is in de gehele woningvoorraad de afgelopen 2 jaren sterk toegenomen en de vraag naar studentenhuisvesting blijft toenemen. D66 wil studentenhuisvesting faciliteren door nieuwbouw van studentencomplexen op en rond de campus, gecombineerd met kleinschalige nieuwe locaties verspreid door de stad. We willen graag studenten een thuis bieden in onze stad. Tegelijkertijd is er ook haast geboden bij het bijbouwen van studentenhuisvesting. Om de druk op onze stad te verlichten, moeten wij samenwerken met buurgemeenten. De gemeente Delft en Rijswijk hebben daarom onlangs een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van studentenhuisvesting in Rijswijk. Er moeten minimaal 500 betaalbare woningen komen voor studenten op de Rijswijkse campus. Op de campus moet ook onderwijs, onderzoek en (startende) bedrijvigheid een plek krijgen. Door dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen wij in rap tempo studentenhuisvesting bijbouwen.”

VVD Delft
“Net als voor veel andere groepen is het ook voor studenten moeilijk om een woning in Delft te vinden. Het aantal studenten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze groei biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Wij vinden dat de TU verantwoordelijk is voor het toezien op het aantal studenten, zodat dit voor Delft als stad behapbaar blijft. Het is belangrijk dat er een goede balans is in wijken tussen studenten en niet-studenten. Met de TU moeten hier duidelijke afspraken over gemaakt worden. De TU dient zorg te dragen voor het concentreren van studentenhuisvesting op de campus en dan vooral met onzelfstandige woningen. Verder willen wij graag dat de gemeente samenwerkt met onze buurgemeentes om ook daar studenten te huisvesten. Er wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt met de gemeenten Rijswijk en Schiedam, die op verzoek van Delft extra studentenwoningen bouwen. Bijzondere tijden, zoals nu met een extreem krappe woningmarkt, vragen om bijzondere maatregelen. Daarom zijn wij tijdelijk tegen het verkameren van woningen en willen hiermee regelen dat woningen voor gezinnen beschikbaar blijven.”

Hart voor Delft
“Hart voor Delft vindt de jaarlijkse groei van het aantal studenten die naar Delft komen heel zorgelijk. Het aantal studenten groeit elk jaar door, in 2021 rond de 700. De woonmarkt is volledig uit balans. Vraag en aanbod lopen niet meer gelijk op en veel huiseigenaren zien hun kans schoon extra inkomsten binnen te harken door toch woningen op te kopen en een splitsingsvergunning aan te vragen. Voor de TU Delft is deze populariteit geweldig, voor de stad Delft niet. De TU zal een maximum moeten instellen of voorwaarden stellen vóór een student naar Delft komt. Onze Delftse jongeren trekken noodgedwongen de stad uit, er is een wooncrisis en de koek is op. De TU zal zelf ook oplossingen moeten aandragen. Een aantal oplossingen wordt al langer door Hart voor Delft benoemd, huisvesting bouwen op de campus, afgestudeerden met diploma op zak verplichten hun ‘goedkope’ kamer op te geven. Meer middenhuur bouwen i.p.v. duur segment zodat de afgestudeerde studenten sneller kunnen doorstromen. Woonruimte buiten Delft zoeken en lege kantoor- of winkelpanden ombouwen tot studenteneenheden. Zo moeilijk is het niet, als de wil er maar is. Laat de Delftenaren in Delft wonen, het is per slot van rekening ook hun stad.”

SP Delft
“Voor het opleiden van mensen moet alle ruimte zijn. Maar de manier waarop de TU bedrijfsmatig (buitenlandse) studenten blijft stapelen is voor niemand goed. Zaken als de kwaliteit van het onderwijs lijken van ondergeschikt belang, met de studenten als grootste slachtoffer. Neem het studentenhotel bij het station. Dat is geen hotel, maar een woonfabriek waar studenten tegen absurd hoge prijzen tijdelijk een kamer huren. Iedere zomer moeten ze verhuizen naar een ander ‘hotel’. Andere studenten zitten met grote aantallen voor te hoge huren in te kleine gezinswoningen. Huisjesmelkers maken misbruik van de situatie en kopen deze woningen op. Alleen als je ouders een huis voor je kopen zit je nog goed. Daarom willen we een zelfbewoningsplicht voor kopers van woningen en moet de TU Delft goede, betaalbare woningen gaan bouwen op haar grote hoeveelheid eigen grond voor álle Delftse jongeren. De TU moet de studentenaantallen gaan
reguleren en zich weer meer gaan richten op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.”

STIP
“STIP is het hier niet mee eens. Studenten brengen ontzettend veel naar Delft, zoals levendigheid en creativiteit en veel vrijwilligerswerk. Zolang de TU Delft groeit in aantal studenten, zal ook het aantal studenten in Delft groeien en zijn extra studentenwoningen nodig. Om precies te zijn: 3600 vóór 2030. Momenteel is er een groot tekort, waardoor studenten in hotels moeten wonen. Dit kan wat betreft STIP niet en dus moet er worden bijgebouwd. STIP ziet graag dat dit zo veel mogelijk groepswoningen zijn in plaats van studio’s. Dit bespaart veel ruimte en voorkomt mentale problemen zoals eenzaamheid. Om de schaarse vierkante meters die we in Delft hebben nog efficiënter te gebruiken, schaffen we de omzettingsvergunning af. Zo maken we verkamering weer mogelijk en lopen we tekorten in. Als studentenhuizen vaker voor overlast zorgen, moeten zij worden aangepakt. Maar door het onmogelijk te maken voor studenten om samen in een huis in Delft te wonen uit voorzorg voor overlast, scheren we alle studenten over één kam. Dat is niet eerlijk voor de doorsnee huiszoekende student.”

Welke onderwerpen vindt u belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen? Mail uw stelling naar redactie@delftopzondag.nl en wellicht leggen wij deze de komende periode voor aan de Delftse partijen.